Đáp án HSG Tin học lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2015-2016 - Học Toàn Tập

7 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 04:52

- Chương trình cho kết quả sai: Chỉ chấm phần các ý chính của thuật toán, mỗi ý đúng cho điểm không vượt quá 50% số điểm của câu... - Nếu học sinh không đọc được dữ liệu từ file hoặ[r] (1)PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Tin học Yêu cầu chung: - Chương trình chạy cho kết (có thể làm theo cách khác đáp án): khai báo đầy đủ, trình bày có cấu trúc rõ ràng cho điểm tối đa Không khai báo biến trừ 0.25 điểm - Chương trình cho kết sai: Chỉ chấm phần ý thuật tốn, ý cho điểm khơng vượt 50% số điểm câu BÀI 1(4,0 điểm): SỐ LƯỢNG Chương trình tham khảo Điểm PROGRAM BAI_1; USES CRT; VAR A,B,C:ARRAY[1 100]OF INTEGER; N,I,J,K,L,D:INTEGER; 1.0 BEGIN CLRSCR; WRITE('NHAP N= ');READLN(N);WRITELN; WRITE('NHAP GIA TRI DAY A: '); WRITELN; FOR I:=1 TO N DO BEGIN WRITE('A[',I,']= '); READLN(A[I]); END; WRITELN; WRITE('DAY VUA NHAP: '); FOR I:=1 TO N DO WRITE(A[I]:4); WRITELN; WRITE('NHAP K= ');READLN(K); WRITELN; J:=1;L:=1;D:=0; FOR I:=1 TO N DO IF A[I] MOD K = THEN BEGIN D:=D+1; B[J]:=I; C[L]:=A[I]; J:=J+1; L:=L+1; END; IF D<>0 THEN BEGIN WRITE('SO LUONG PHAN TU CHIA HET: ',D:2); WRITELN; WRITE('VI TRI CAC PHAN TU: '); FOR I:=1 TO D DO WRITE(B[I]:3);WRITELN; WRITE('GIA TRI CAC PHAN TU: '); FOR I:=1 TO D DO WRITE(C[I]:3);WRITELN; END ELSE WRITE('KHONG CO PHAN TU NAO CHIA HET CHO ',K); READLN END 1.0 1.0 (2)BỘ TEST CHƯƠNG TRÌNH: TEST 1: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình N = So luong: A = {2 10 9} Vi tri: K = Gia tri: 10 TEST 2: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình N = So luong: A = {3 12 15 7} Vi tri: K = Gia tri: 12 15 TEST 3: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình N = 7, A = {12 10 6}, K = Khong co phan tu chia het cho K BÀI 2(4,0 điểm): CHUẨN HĨA XÂU Chương trình tham khảo Điểm PROGRAM BAI_1; USES CRT; VAR ST:STRING; I,D,d1,d2:INTEGER; 1.0 BEGIN WRITE('NHAP XAU: '); READLN(ST); WRITELN; 0.5 WHILE ST[1]=' ' DO DELETE(ST,1,1); WHILE ST[LENGTH(ST)]=' ' DO DELETE(ST,LENGTH(ST),1); WHILE POS(' ',ST)<>0 DO DELETE(ST,POS(' ',ST),1); WRITE('XAU CHUAN HOA: ',ST);WRITELN; (3)D:=0; D1:=0; D2:=0; FOR I:=1 TO LENGTH(ST) DO BEGIN IF ST[I]IN['a' 'z'] then D:=D+1; IF ST[I]IN['A' 'Z'] then D1:=D1+1; IF ST[I]IN['0' '9'] then D2:=D2+1; end; WRITE('SO LUONG KY TU IN THUONG: ',D) ;WRITELN; WRITE('SO LUONG KY TU IN HOA : ',D1);WRITELN; WRITE('SO LUONG KY TU CHU SO : ',D2);WRITELN; READLN END 1.0 (4)BỘ TEST CHƯƠNG TRÌNH: TEST 1: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình HoC sINh89 gIoI 2016 Xau chuan hoa: HoC sINh89 gIoI 2016 So luong chu cai in thong : So luong chu cai in hoa : So luong chu so xau : TEST 2: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình TiN hOc Lop Xau chuan hoa: TiN hOc Lop So luong chu cai in thong : So luong chu cai in hoa : So luong chu so xau : TEST 3: Dữ liệu nhập từ bàn phím Kết in hình SACH GIAO KHOA Xau chuan hoa: SACH GIAO KHOA So luong chu cai in thong : So luong chu cai in hoa : 12 So luong chu so xau : BÀI 3(6,0 điểm):DÃY CON CHUNG Chương trình tham khảo Điểm VAR A,B,C,D,G:ARRAY[1 100]OF INTEGER; M,N,I,J,L,DEM,T,K:INTEGER; F:TEXT; 1.0 BEGIN WRITE('NHAP N:= ');READLN(N); WRITELN; FOR I:=1 TO N DO BEGIN WRITE('A[',I,']= '); READLN(A[I]); END; WRITELN; WRITE('NHAP M:= ');READLN(M); WRITELN; FOR I:=1 TO M DO BEGIN WRITE('B[',I,']= '); READLN(B[I]); END; WRITELN; 1.5 ASSIGN(F,'BAI3.OUT');REWRITE(F); DEM:=0;T:=1;K:=1; FOR I:=1 TO N DO BEGIN FOR J:=1 TO M DO (5) IF A[I]=B[J] THEN BEGIN DEM:=DEM+1; C[T]:=I; D[K]:=J; T:=T+1; K:=K+1; END; END; 1.0 WRITE(F,DEM);WRITELN(F); FOR I:=1 TO N DO BEGIN FOR J:=1 TO M DO IF A[I]=B[J] THEN WRITE(F,A[I]:3); END; WRITELN(F); FOR I:=1 TO DEM DO WRITE(F,C[I]:3); WRITELN(F); FOR I:=1 TO DEM DO WRITE(F,D[I]:3); CLOSE(F); END 1.5 BỘ TEST CHƯƠNG TRÌNH: TEST 1: BÀN PHÍM BAI3.OUT 5 11 12 3 12 3 3 12 TEST 2: BÀN PHÍM BAI3.OUT 6 2 10 4 4 4 TEST 3: BÀN PHÍM BAI3.OUT 7 1 10 1 10 12 4 (6)BÀI 4(6,0 điểm): TÌM SỐ Chương trình tham khảo Điểm FUNCTION NG_TO(X:INTEGER):BOOLEAN; VAR J: INTEGER; KT: BOOLEAN; BEGIN KT:= TRUE; IF X = THEN KT:= FALSE ELSE FOR J:= TO X DIV DO IF X MOD J = THEN KT:= FALSE; NG_TO:= KT; END; 1.5 FUNCTION DAO_SO(Y: INTEGER): INTEGER; VAR S:INTEGER; BEGIN S:=0; WHILE Y<>0 DO BEGIN S:=S*10 + (Y MOD 10); Y:= Y DIV 10; END; DAO_SO:=S; END; 1.5 VAR X,Y,P,Q,I:INTEGER; F,F1: TEXT; BEGIN ASSIGN(F,'BAI4.INP'); RESET(F); ASSIGN(F1,'BAI4.OUT');REWRITE(F1); WRITE(F1,'CAC SO CAN TIM');WRITELN(F1); READ(F,P,Q); FOR I:= P TO Q DO IF NG_TO(DAO_SO(I))=TRUE THEN WRITELN(F1,I:3); CLOSE(F); CLOSE(F1); END. 1.0 1.5 0.5 BỘ TEST CHƯƠNG TRÌNH: TEST 1: BAI4.INP BAI4.OUT 5 20 (7)TEST 2: BAI4.INP BAI4.OUT 10 25 11 13 14 16 17 20 TEST 3: BAI4.INP BAI4.OUT 25 50 30 31 32 34 35 37 38 50 Ghi chú: - Học sinh có thể viết chương trình khác chạy kết test cho điểm tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Tin học lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2015-2016 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Tin học lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2015-2016 - Học Toàn Tập