Đề thi KSCL lớp 10 Toán học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 104 - Học Toàn Tập

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 04:29

trên mặt đất có khoảng cách AB=12m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế?. Tính chiều cao CD của tháp.A[r] (1)SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3 MƠN : TỐN 10 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số: yf x  x39x Kết sau đúng? A f  2 : không xác định; f    3 B f  0 2; f    3 C f   1 8; f  2 : không xác định D Tất câu Câu 2: Tập xác định hàm số y 2 x 6 x A 6 ; 5       B 3 ; 2       C 2 ; 3       D 5 ; 6       Câu 3: Gọi S tập nghiệm bất phương trình x28x 7 0 Trong tập hợp sau, tập không tập S? A  ; 1 B 8; C 6; D ;0 Câu 4: Vectơ vectơ phương đường thẳng : 12 3 x t y t ìïï = -ï D í ïï = - + ïỵ ? A u1= -( 1;3) ur B 1;3 uuur=ổỗỗỗố ửữữữứ C ;3 uuur= -ỗốỗổỗ ứữữửữ D u4= -( 1; 6- ) uur Câu 5: Cho góc  tù Điều khẳng định sau đúng? A cot0 B tan 0 C cos0 D sin0 Câu 6: Hãy chọn kết luận đúng kết luận sau: A x   1 x B x     1 x C x   1 x D x     1 x Câu 7: Cho ABCb6,c8,A600 Độ dài cạnh a là: A 3 12 B 2 37 C 20 D 2 13 Câu 8: Cho phương trình x21x–1x 1 0 Phương trình sau tương đương với phương trình cho ? A x 1 B x 1 C x–1x 1 D x2 1 0. Câu 9: Với giá trị m hàm số y2m x 5m hàm số bậc A m2 B m2 C m2 D m2 Câu 10: Xét tính chẵn, lẻ hàm số ( ) 3 f x = x - x+ A hàm số lẻ B hàm số không chẵn, không lẻ C hàm số chẵn D hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 11: Parabol y  4x 2x2 có đỉnh là: A I 1;1 B I1;2 C I1;1 D I 2;0 Câu 12: Dấu tam thức bậc 2: f x( )  x2 5x6được xác định sau A f x 0với 2 x f x 0 với x2hoặc x3 B f x 0với 2 x f x 0 với x2hoặc x3 C f x 0với    3 x f x 0 với x 3hoặc x 2 D f x 0với    3 x f x 0 với x 3hoặc x 2 Mã đề thi (2)Câu 13: Gọi ( ; )x y0 0 nghiệm hệ phương trình: 6 x y x y        Tính x0y0 A 11 3  B 3 C 7 3 D 2  Câu 14: Cho a > b > c khác không Bất dẳng thức sau sai? A ac2 > bc2 B a + c > b + c C ac > bc D a – c > b – c Câu 15: Cho A= 1;5; B= 1;3;5. Tập tập tập A BA 1;2;5 B 1;3 C 1 D 1;3;5 Câu 16: Cho a b, 0, a b, đối Mệnh đề mệnh đề sai : A a b, độ dài B a b, hướng C a b, ngược hướng D a b 0 Câu 17: Khi giải phương trình 2 x x x x        1 , học sinh tiến hành theo bước sau: Bước 1: đk:x 2 Bước 2:với điều kiện  1 x x    2 1 2x3 2 Bước 3:  2 x24x 4 0   x 2 Bước :Vậy phương trình có tập nghiệm là:T   2 Cách giải sai từ bước nào? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 18: Cho vectơ đơn vị a b thỏaa b 2 Hãy xác định 3a4b2a5bA 7 B 5 C 7 D 5 Câu 19: Hai cạnh hình chữ nhật nằm hai đường thẳng4 – 3x y 5 0, 3x4 – 0,y  đỉnh  2;1 A Diện tích hình chữ nhật A 4 B 3 C 1 D 2 Câu 20: Cho hệ phương trình 2 6 2 0 8 x y x y x y          Từ hệ phương trình ta thu phương trình sau ? A x2x– 0. B 20x48 0 C x216x20 0. D x210x24 0. Câu 21: Hàm số sau đồng biến R: A ym21x3 B 1 5 2019 2018 y  x   C y3x22 D y mx 9 Câu 22: Phương trình m2– 4m3x m – 3m2 có nghiệm khi: A m3 B m1và m3 C m1và m3 D m1 Câu 23: Khoảng cách hai đường thẳng d1: – 8x y 3 0và d2: – – 0x yA 1 2 B 2 C 3 2 D 5 Câu 24: Muốn đo chiều cao tháp chàm Por Klong Garai Ninh Thuận người ta lấy hai điểm A B trên mặt đất có khoảng cách AB=12m thẳng hàng với chân C tháp để đặt hai giác kế Chân giác kế có chiều cao h=1,3m Gọi D đỉnh tháp hai điểm A B1, 1 thẳng hàng vớiC1 thuộc chiều cao CD tháp Người ta đo góc 1 49 DAC  1 35 (3)A 21,47 m B 21,77 m C 22,77 m D 20,47 m Câu 25: Cho tam giác ABC có A 1;1 , 0; , B(  ) C 4;2 Lập phương trình đường trung tuyến tam giác ABC kẻ từ A A x y  2 B x y 0 C x2y 3 D 2x y  3 Câu 26: Cho phương trình mx2 – 2m– 2x m – 0 Khẳng định sau sai: A Nếu 0 m phương trình có nghiệm: x m m m     , x m m m     B Nếu m4 phương trình vơ nghiệm C Nếu m4 phương trình có nghiệm kép 4 xD Nếu m0 phương trình có nghiệm 4 xCâu 27: Tam giác ABCa6,b4 2,c2 M điểm cạnh BC cho BM 3 Độ dài đoạn AM ? A 1 108 2 B 3 C 9 D Câu 28: Tìm số nghiệm phương trình sau 4x x( - 1)= 2x - + A 3 nghiệm B 2 nghiệm C 1 nghiệm D 4 nghiệm Câu 29: Khẳng định sau khẳng định sai ? A Bất phương trình ax b 0 vơ nghiệm a0 B Bất phương trình ax b 0 có tập nghiệm a0 b0 C Bất phương trình bậc ẩn ln có nghiệm D Bất phương trình ax b 0 vơ nghiệm a0 b0 Câu 30: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thoả mãn: MA MC AB  , Khi Mlà trung điểm của: A AD B BC C AB D CD Câu 31: Có giá trị nguyên m để hệ phương trình sau vơ nghiệm ( ) ( ) 2 2 3 2 m x m y m x y y ìï + - = ïï íï + - = ïïỵ A 2 B 3 C 4 D 1 Câu 32: Cho tam giác ABC vng cân ABC a 2, M trung điểm BC Khẳng định sau A 2   a BA BM B 2   a BA BM C BA BM a D 10 2  a (4)Câu 33: Hệ bất phương trình    2 2 4 1 x x x x           có số nghiệm nguyên A 3 B 2 C 1 D Vô số Câu 34: Cho số thực không âm x,y,z thỏa mãn: x y z  1 Tìm giá trị lớn của: P9xy10yz11zx A ma 49 48 x 1 PB ma 95 48 x 1 PC a 8 x 45 m 1 PD ma 495 8 x 14 PCâu 35: Tìm m để hệ bất phương trình       2 2 2 2 x x x x mx            có nghiệm A m 1 mB m m        C   1 m D 0 m Câu 36: Số giá trị nguyên âm x để đa thức f x   x3x2x4không âm A 0 B 3 C 2 D 1 Câu 37: Cho bất phương trình 4 x1 3 xx22x m 3 Xác định m để bất phương trình nghiệm với   x  1;3 A m12 B 0 m 12 C m12 D m0 Câu 38: Cho a b 0 2 a x a a     , 1 b y b b     Mệnh đề sau đúng? A x yB x yC Không so sánh được. D x yCâu 39: Cho hàm số yx22x2 có đồ thị (P), đường thẳng (d) có phương trình y x m Tìm m để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt A, B cho OA2OB2 đạt giá trị nhỏ nhất A 2 mB m2 C m1 D 2 m  Câu 40: Câu 46 Cho hệ phương trình 2 22 21 2 x y a x y a a           Giá trị thích hợp tham số a cho hệ có nghiệm x y;  tích x y nhỏ : A a2 B a 2 C a1 D a 1 Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A 1; , B 2; 2 C 4; Xác định tọa độ điểm M sao cho tổng MA22MB23MC2 nhỏ A 3;1 2 M    B 3 ; M     C 3 ; M     D 3 ;1 M    Câu 42: Có giá trị m nguyên để hàm số y 1 m1x22m1x 2 2m có tập xác định R A 2 B 0 C 3 D 1 Câu 43: Cho bất đẳng thức: (I) a bb a ≥ ; (5) (III) 1 1  a b c≥ 9   a b c (với a, b, c > 0) Khẳng định sau đúng? A Chỉ (I) B Chỉ (III) C (I), (II), (III) D Chỉ (II) Câu 44: Cho     2 1 2 2 x m x m x m x m             khẳng định sai? A m0 :S  1 B m 1:S  2;1 C   1 m :S2a;aD m0 :S 0 Câu 45: Parabol  P có phương trình y x2 qua A, B có hồnh độ 3 và 3 Cho O gốc tọa độ Khi đó: A Tam giác AOB tam giác có góc tù B Tam giác AOB tam giác nhọn C Tam giác AOB tam giác D Tam giác AOB tam giác vng Câu 46: Hệ bất phương trình  4  1         x x x m vô nghiệm A m 2 B m0 C m 2 D m 1 Câu 47: Tìm tất giá trị m để phương trình : 2 2 x mx m x x - + - = - có nghiệm dương: A 2 4- £ m< B 4 6- £ m< C 0< m£ 4- D 1< m< Câu 48: Cho hình thang vng ABCDcó đáy lớn AB4a, đáy nhỏ CD2a, đường cao AD3a Tính DA BC A 9a2 B 9a2 C 15a2 D 0 Câu 49: Bất phương trình  x2 6x  5 2x có nghiệm nguyên? A 4 B 2 C 3 D 1 Câu 50: Để phương trình m x2 –14x5m4 có nghiệm âm, giá trị thích hợp cho tham số m : A – 4 m –2 hay – 1 m B m–2 haymC m–4 haym–2 D m–4 haym–1 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 10 Toán học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 104 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 10 Toán học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 104 - Học Toàn Tập