Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508 - Học Toàn Tập

6 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 04:25

Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng.. Cho con [r] (1)SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Ngày thi: 24/2/2019 - Đề thi có trang Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 Công nghệ ADN tái tổ hợp công nghệ A Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào tế bào nhận B Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào ADN tế bào nhận D Chuyển đoạn ADN tế bào cho vào ADN thể truyền Câu 82 Các ba mARN có vai trị quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã là: A 5’UAG3’ ; 5’UAA3’; 3’UGA5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’ C 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’ D 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’ Câu 83 Thể đột biến sau hình thành thụ tinh giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội? A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể tứ bội Câu 84 Động vật sau có q trình trao đổi khí thể với mơi trường diễn phổi? A Châu chấu B Cá chép C Giun đất D Cá voi Câu 85 Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crômatit D Sợi Câu 86 Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A aa x aa B Aa x Aa C Aa x AA D AA x aa Câu 87 Cơ thể có kiểu gen sau xem thể chủng? A AAbbDD B AaBbdd C AabbDD D aaBbdd Câu 88 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Tần số alen a quần thể A 0,5 B 0,4 C 0,3 D 0,6 Câu 89 Khi nói gen ngồi nhân, phát biểu sau sai? A Các gen nhân thường tồn thành cặp alen B Ở loài sinh sản vơ tính hữu tính, gen ngồi nhân có khả di truyền cho đời C Gen ngồi nhân có khả nhân đơi phiên mã D Gen nhân cấu tạo từ loại nuclêôtit A, T, G, X Câu 90 Cho tượng sau đây: I Loài cáo Bắc cực (Alopex lagopus) sống xứ lạnh vào mùa đông có lơng màu trắng, cịn mùa hè có lơng màu vàng xám II Màu hoa Cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất: pH < hoa có màu lam, pH = hoa có màu trắng sữa, cịn pH > hoa có màu hồng màu tím III Bệnh phêninkêtơ niệu người rối loạn chuyển hóa axitamin phêninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường IV Lá vạn niên (Dieffenbachia maculata) thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Có tượng gọi mềm dẻo kiểu hình? A B C D Câu 91 Khi nói tiêu hóa động vật, phát biểu sau sai? A Ở thủy tức, thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào B Ở động vật nhai lại, múi khế có khả tiết enzim pepsin HCl C Ở người, q trình tiêu hóa prơtêin diễn ruột non D Ở thỏ, phần thức ăn tiêu hóa manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh ĐỀ THI THỬ LẦN (2)Câu 92 Để tạo giống chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống ban đầu có kiểu gen AABBdd aabbDD, người ta tiến hành: I Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 lai trở lại với có kiểu gen AABBdd tạo F2 Các có kiểu hình (A-bbD-) thu F2 giống có kiểu gen AAbbDD II Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (A-bbD-) dùng phương pháp tế bào học để xác định có kiểu gen AAbbDD III Lai hai giống ban đầu với tạo F1 chọn có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD IV Lai hai giống ban đầu với tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn F2 có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua số hệ để tạo giống có kiểu gen AAbbDD Có cách tạo giống chủng đúng? A B C D Câu 93 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau sai? A Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit B Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit C Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa D Đột biến gen không làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể Câu 94 Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đâỵ đúng? I Nếu đột biến xảy vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A làm cho gen phiên mã liên tục II Khi gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Z phiên mã lần III Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng đuợc phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prôtêin gen quy định bị bất hoạt A B C D 2 Câu 95 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm gen liên kết chuyển sang nhóm gen liên kết khác B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy nhiễm sắc thể thường không xảy nhiễm sắc thể giới tính C Đột biến lặp đoạn kết hợp với đột biến gen có vai trị quan trọng việc tạo nên gen D Đột biến đảo đoạn làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể Câu 96 Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen ABD abD tiến hành giảm phân bình thường tạo 20 tinh trùng Khoảng cách A B 20cM Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ loại tinh trùng : : : II Tỉ lệ loại tinh trùng : : : III Tỉ lệ loại tinh trùng : : : IV Tỉ lệ loại tinh trùng : : : A B C D Câu 97 Khi nói thể đa bội thực vật, phát biểu sau sai? A Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường B Thể tự đa bội thực vật hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa C Thể đa bội hình thành khơng phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử D Để chọn tạo giống trồng lấy thân, lá, rễ có suất cao, chọn giống người ta sử dụng phương pháp gây đột biến đa bội (3)Câu 99 Khi nói hệ tuần hồn người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Vận tốc máu chậm mao mạch II Ở thú, huyết áp tĩnh mạch thấp huyết áp mao mạch III Máu buồng tâm nhĩ trái nghèo ôxi máu buồng tâm nhĩ phải IV Máu tĩnh mạch chủ nghèo ôxi máu động mạch chủ A B C D Câu 100 Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Phân tử O2 giải phóng q trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O II Pha sáng chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH III Pha sáng diễn chất (strôma) lục lạp IV Pha tối cung cấp NADP+, ADP+ glucôzơ cho pha sáng A B C D Câu 101 Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau đúng? A Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ → 5’ B Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pơlimeraza khơng tham gia tháo xoắn phân tử ADN C Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ D Kết thúc trình nhân đôi, từ phân tử ADN tạo hai phân tử ADN con, có ADN ADN cũ Câu 102 Khi nói vai trò nguyên tố nitơ thực vật, phát biểu sau sai? A Tham gia cấu tạo nên phân tử prôtêin B hoạt hóa nhiều loại enzim C Tham gia cấu tạo nên axit nulêic D Tham gia cấu tạo nên phân tử diệp lục Câu 103 Động lực dòng mạch gỗ thực vật cạn I lực đẩy (áp suất rễ) II lực liên kết phân tử nước với với thành tế bào mạch gỗ III lực hút nước qua khí khổng IV lực hút thoát nước qua cutin Có phát biểu đúng? A B C D Câu 104 Khi nói bệnh hội chứng bệnh di truyền người, phát biểu sau đúng? A Bệnh mù màu alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định B Hội chứng mèo kêu đột biến lệch bội nhiễm sắc thể số 21 C Hội chứng Đao đột biến lệch bội nhiễm sắc thể giới tính D Bệnh hồng cầu hình liềm đột biến gen làm cho chuỗi β-hemôglôbin axit amin Câu 105 Nội dung quy luật phân li độc lập, theo Menđen A Các cặp tính trạng phân li độc lập B Các cặp tính trạng khác tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp C Các cặp nhân tố di truyền quy định cặp tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử D Các cặp gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng khác phân li độc lập giảm phân Câu 106 Cho biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, phép lai AaBbDDee x aaBbDdEE thu đời có số cá thể mang kiểu gen dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 87,5% C 12,5% D 37,5% Câu 107 Một gen người có tổng số nuclêơtit loại G với loại nuclêôtit khác 60% tổng số nuclêơtit gen có 2769 liên kết hiđrơ Trên mạch 3’ → 5’ gen có A= 5T = 3G Theo lí thuyết, số nuclêôtit loại trên mạch 5’ → 3’của gen (4)Câu 108 Ở phép lai: ♂AaBbDD x ♀AaBbDd Trong trình giảm phân xảy thể đực, cặp nhiễm sắc thể chứa cặp alen Aa có 0,005% số tế bào khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Trong trình giảm phân xảy thể cái, cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen Bb có 0,002% số tế bào khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Ở F1, có tối đa 98 loại kiểu gen thể đột biến lệch bội B Cơ thể đực tạo tối đa 16 loại giao tử C Ở F1, có tối đa 24 loại kiểu gen thể đột biến thể (2n - 1) D Thể ba có kiểu gen AabbbDd Câu 109 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1; A2; A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng, A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy hai tứ bội có hoa đỏ F1 cho giao phấn với nhau, thu F2 có loại kiểu hình, hoa trắng chiếm tỉ lệ 36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, phát biểu sau F2 đúng? A Có loại kiểu gen khác quy định hoa đỏ B Loại kiểu gen có alen A3 chiếm tỉ lệ 4 C Trong số hoa đỏ F2, mang alen A3 chiếm tỉ lệ 9 D Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất thu mang alen A3 34 35 Câu 110 Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thành phần kiểu gen F1 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa B Nếu cho tất hoa đỏ P giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ khiểu hình là: 77 hoa đỏ : hoa trắng C Nếu cho tất hoa đỏ P tự thụ phấn thu F1 có 4số hoa đỏ D Nếu quần thể tự thụ phấn thành phần kiểu gen F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa Câu 111 Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ F1có 40000 cây, có 32000 số có kiểu gen dị hợp tử Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, dự đốn sau quần thể này, có dự đoán đúng? I Ở F5, tỉ lệ hoa trắng tăng 37,5% so với tỉ lệ hoa trắng F1 II Hiệu số hai loại kiểu gen đồng hợp từ hệ không đổi III Tần số alen A a không đổi qua hệ IV Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F5 nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F1 A B C D Câu 112 Một loàỉ thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp alen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, alen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xày dạng đột biến khác Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Ở lồi có tối đa 135 loại kiểu gen (5)Câu 113 Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể; gcn quy định tính trạng, gen có alen alen trội trội hồn tồn Cho hai có kiểu hình trội tính trạng (P) giao phối với nhau, thu F1 có 4% sổ mang kiểu hỉnh lặn tính trạng Cho biểt khơng xảy đột biển xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực vả giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau F1? I Có 30 loại kiểu gen quy định kiểu hình tính trạng II Có 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Có 13 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Có 13,5% số mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 114 Thực phép lai P: ♀ aBX XD d ab x ♂ D AB X Y ab , thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 28 loại kiểu gen II Nếu tần số hoán vị gen 20% F1 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng III Nếu F1 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng P xảy hoán vị gen với tần số 40% IV Nếu khơng xảy hốn vị gen F1 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 115 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 4% số thân thấp, chua Cho biểt khơng xảy đột biển xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực vả giao tử với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% B Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, C F1 có tối đa loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen D Trong số thân cao, F1, có 13 27 số có kiểu gen dị hợp tử cặp gen Câu 116 Ở loài động vật, xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng Cho vảy trắng lai với đực vảy đỏ chủng (P), thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ vảy đỏ : vảy trắng Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường Theo lí thuyết, có dự đốn sau đúng? I F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen : : 1: II Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy trắng chiếm tỉ lệ 25% III Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiêu F3 đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75% IV Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên F3 vảy đỏ chiếm tỉ lệ 37,5% A B C D Câu 117. Ở loài Đại bàng, màu sắc lông gen nằm vùng tương đồng cặp NST giới tính quy định Giới lồi có khả tạo tối đa loại giao tử bình thường khác tính trạng màu sắc lơng Hai cặp gen khác có số alen nằm cặp NST thường qui định chiều dài cánh chiều cao chân có khả tạo tối đa 120 kiểu gen dị hợp Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số kiểu gen tối đa cặp gen 2040 II Ở Đại bàng đực, có tối đa 216 số loại kiểu gen dị hợp gen III Ở Đại bàng đực, có tối đa 48 kiểu gen đồng hợp gen IV Số kiểu giao phối tối đa quần thể 4161600 (6)Câu 118 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Các cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho X thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời có tỉ lệ: 320 thân cao, tròn : 120 thân thấp, bầu dục : 280 thân cao, bầu dục : 80 thân thấp, tròn - Với thứ hai, thu đời có tỉ lệ: 320 thân cao, tròn : 120 thân thấp, bầu dục : 80 thân cao, bầu dục : 280 thân thấp, trịn Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Cây X lai phân tích thu đời có 30% thấp, bầu dục B Trong số thân cao, tròn đời phép lai thứ nhất, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 62,5% C Ở đời phép lai có 10 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định thân cao, tròn D Nếu cho thứ giao phấn với thứ hai đời có tỉ lệ kiểu hình: : : : Câu 119. Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp alen quy định Cho hai có hoa hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng B Các hoa đỏ không chủng F2 có loại kiểu gen C Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với tất hoa đỏ F2, thu F3 có số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11 27 D Cho tất hoa hồng F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa hồng : hoa trắng Câu 120 Ở người, bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh gia đình hình Biết người phụ nữ số mang alen gây bệnh máu khó đơng Theo lí thut, có phát biểu sau đúng? I Có người phả hệ xác định xác kiểu gen bệnh II Có thể có tối đa người phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội gen quy định bệnh bạch tạng III Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng số 13 14 sinh đứa trai đầu lịng khơng bị bệnh 31,875% IV Nếu người phụ nữ số 13 tiếp tục mang thai đứa thứ bác sĩ cho biết thai nhi không bị bệnh bạch tạng Theo lí thuyết, xác suất để thai nhi khơng bị bệnh máu khó đơng 85%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia Sinh học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 508 - Học Toàn Tập