Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503 - Học Toàn Tập

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 04:23

Câu 67: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit linoleic.. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất r[r] (1)SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Ngày thi: 23+24/2/2019 - Đề thi có 04 trang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41: Ấm nước đun lâu ngày thường có lớp cặn đá vơi đáy Để loại bỏ cặn, dùng hóa chất sau đây? A Nước Javen B Nước vôi C Ancol etylic D Giấm Câu 42: Kim loại không tan dung dịch HNO3 đặc, nguội là: A Cu B Al C Zn D Mg Câu 43: 100 ml dung dịch Fe2(SO4)3 1M hịa tan tối đa m gam Cu Giá trị m là: A 12,8 gam B 3,2 gam C 6,4 gam D 9,6 gam Câu 44: Kim loại Cu tan dung dịch sau đây: A HNO3 B HCl C AgNO3 D FeCl3 Câu 45: Công thức sau công thức phèn chua? A K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O C (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O D Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Câu 46: X chất dinh dưỡng người, nguyên liệu để sản xuất glucozơ ancol etylic cơng nghiệp X có nhiều gạo, ngô, khoai, sắn Chất X A saccarozơ B xenlulozơ C tinh bột D glucozơ Câu 47: Khi điện phân dung dịch CuSO4, catot xảy q trình: A Khử nước B Oxi hóa nước C Khử Cu2+ D Oxi hóa SO42- Câu 48: Thủy phân este sau thu hỗn hợp CH3OH CH3COOH A metyl fomat B metyl axetat C metyl propionat D etyl axetat Câu 49: Xà phịng hóa hồn tồn este X đơn chức mạch hở dung dịch NaOH, sau phản ứng thu 13,6 gam muối 9,2 gam ancol Tên gọi X là: A Etyl fomat B Metyl propionat C Metyl axetat D Etyl axetat Câu 50: Protein tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu: A tím B vàng C trắng D đỏ Câu 51: Để làm mềm nước cứng tạm thời dùng chất sau đây? A Na3PO4 B Na2CO3 C H2SO4 D NaOH Câu 52: Tơ sau thuộc tơ tổng hợp? A Tơ tằm B Tơ visco C Tơ axetat D tơ nitron Câu 53: Dung dịch sau có pH < 7? A CH3NH2 B CH3COOH C NH2CH2COOH D NH2CH2COONa (2)Câu 54: Phân đạm chứa nguyên tố dinh dưỡng: A N B K C Ca D P Câu 55: Kim loại kiềm X sử dụng làm tế bào quang điện X là: A Natri B Xesi C Liti D Kali Câu 56: Ở điều kiện thường, amin X chất lỏng, dễ bị oxi hóa để ngồi khơng khí Dung dịch X khơng làm đổi màu quỳ tím tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng Amin X là: A metylamin B benzylamin C đimetylamin D anilin Câu 57: Trường hợp sau có xuất ăn mịn điện hóa: A Đốt hợp kim Fe, Cu khí clo B Gang thép để ngồi khơng khí ẩm C Cho Cu vào dung dịch FeCl3 D Kim loại tiếp xúc khí oxi Câu 58: Cho dãy ion kim loại: K+, Ag+, Fe3+, Cu2+ Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh dãy A Fe3+ B K+ C Cu2+ D Ag+ Câu 59: Cho mệnh đề sau: (1) Anilin có tính bazo mạnh metyl amin (2) Hiđro hóa glucozơ thu sobitol (3) Trùng hợp caprolactam thu policaproamit (4) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (5) Dung dịch đipeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng Số mệnh đề là: A B C D Câu 60: Trong phịng thí nghiệm, khí X đuợc điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ Khí X A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Câu 61: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: Ca(NO3)2, KOH, Na2CO3, KHSO4, Ba(OH)2, H2SO4, HNO3 Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 62: Cho chất sau: Al, Na2CO3, AlCl3, KHCO3, K2SO4, Al2O3, NH4Cl, KNO3 Số chất tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 A B C D Câu 63: Để thu 59,4 gam xenlulozơ trinitrat cần phải lấy mol HNO3, biết hiệu suất phản ứng đạt 80% A 0,75 B 0,6 C 0,48 D 0,80 Câu 64: Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa x mol AlCl3 thu 7,8 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,3 B 0,125 C 0,15 D 0,1 Câu 65: Cho chất : Al,AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2 Số chất vừa phản ứng (3)A B C D Câu 66: Cho chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren Số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 67: Thủy phân hoàn toàn chất béo X môi trường axit, thu glixerol hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic axit linoleic Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 35,392 lit O2 (đktc), thu 50,16 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 1M Giá trị V A 100 B 80 C 120 D 160 Câu 68: Hòa tan hết 57,15 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 1,4 mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa 168,35 gam muối sunfat trung hịa hỗn hợp khí Z gồm (0,15 mol N2 0,1 mol H2) Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng 3,25 mol, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 42,575 gam B 46,54 gam C 45,55 gam D 45,41 gam Câu 69: Hỗn hợp X gồm chất hữu A, B, C, D có khối lượng phân tử tăng dần Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X thu 11,7 gam H2O 8,96 lít khí CO2 (đktc) Cho 0,4 mol X thực phản ứng tráng bạc hồn tồn thu tối đa 54 gam Ag Vậy % số mol D X A 25% B 12,5 % C 20% D 50% Câu 70: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 0,05 mol CaCl2, sau phản ứng thu gam kết tủa thấy thoát 1,12 lít khí (đktc) Giá trị m A 2,32 B 3,15 C 1,98 D 2,76 Câu 71: Cho 0,06 mol hỗn hợp este đơn chức X Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất hữu Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu 0,145 mol CO2 0,035 mol Na2CO3 Nếu làm bay hỗn hợp Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 5,38 B 3,48 C 4,56 D 5,76 Câu 72: Cho sơ đồ phản ứng:       xt,t 2 xt ,t 2 xt ,t 1 1 X O axit cacboxylic Y X H ancol Y 3 Y Y Y H O            Biết Y3 có cơng thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X là: A anđehit axetic B anđehit acrylic C anđehit metacrylic D anđehit propionic Câu 73: Cho dãy polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat) Số polime tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 74: Cho dãy chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin, etilenglicol, triolein Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 75: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 Cu nhiệt độ cao, thu chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu chất rắn Y khí H2 Cho Y vào dung dịch chứa AgNO3, thu chất rắn Z dung dịch E chứa muối Cho dung dịch HCl vào E, thu khí NO Các phản ứng xảy hồn tồn Thành phần chất tan E A Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 AgNO3 B Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 Al(NO3)3 (4)Câu 76: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,125 mol CuSO4 dịng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực có tổng thể tích 5,88 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa 5,1 gam Al2O3 Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh không tan dung dịch Giá trị t A 19300 B 9650 C 24125 D 17370 Câu 77: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe2O3 tác dụng với dung dịch chứa 0,38 mol HCl, sau phản ứng thu dung dịch Y Nhỏ AgNO3 tới dư vào dung dịch Y thấy thoát 0,02 mol NO (sản phẩm khử N+5) 57,77 gam kết tủa Giá trị m A 10,88 B 11,2 C 8,96 D 10,56 Câu 78: X, Y, Z este mạch hở (trong X, Y đơn chức, Z hai chức) Đun nóng 28,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp F gồm muối có tỉ lệ mol 1:1 hỗn hợp ancol no, có số nguyên tử cacbon Dẫn toàn hỗn hợp ancol qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,15 gam Đốt cháy tồn F thu CO2; 10,53 gam H2O 20,67 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn E là: A 36,56% B 90,87% C 53,96% D 35,92% Câu 79: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở X,Y ( X Y liên kết peptit) với dung dịch NaOHvừa đủ, thu dung dịch chứa 0,38 mol muối A 0,18 mol muối B ( A, B hai amino axit no, hở, có nhóm COOH nhóm NH2; MA < MB ) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 10,32 gam M cần vừa đủ 0,5175 mol O2 Phân tử khối Y A 303 B 387 C 402 D 359 Câu 80: Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa KOH 1M Ba(OH)2 0,5M; dung dịch B chứa AlCl3 1M và Al2(SO4)3 0,5M - Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu 53,92 gam kết tủa - Cho dung dịch BaCl2 dư vào V2 lít dung dịch B thu 69,9 gam kết tủa Tỉ lệ V1 : V2 A 0,99 B 1,60 C 4,51 1,60 D 4,51 0,99
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia Hóa học 2019 trường Nguyễn Trãi, Hải Dương lần 1 mã đề 503 - Học Toàn Tập