Đề thi KSCL lớp 10 Vật lí Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 305 - Học Toàn Tập

4 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 03:20

khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toànD. khi một vật chuyển động thì cơ năng của vật được bảo toàn.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 305 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN KHỐI 10 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 305 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Chọn đáp án đúng.Trọng tâm vật điểm đặt A trọng lực tác dụng vào vật B lực đàn hồi tác dụng vào vật C lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật D lực hướng tâm tác dụng vào vật Câu 2: Một vật chuyển động thẳng biến đổi với vận tốc ban đầu v0 Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát kho ảng OA = x0 Phương trình chuy ển động vật là: A x = at2/2 B x = vt + at2/2 C x = x0 + v0t + at2/2 D x = x0 + v0t Câu 3: Chỉ kết luận sai kết luận sau: A Lực tác dụng lên vật gây gia tốc cho vật B Lực đại lượng vectơ C Có thể tổng hợp lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành D Lực nguyên nhân làm cho vật chuyển động bị biến dạng Câu 4: phát biểu sau đúng với định luật bảo toàn A Trong hệ kín, vật hệ bảo toàn B khi vật chuyển động trọng trường vật bảo toàn C khi vật chuyển động trọng trường chịu tác dụng trọng lực vật bảo toàn D khi vật chuyển động vật bảo toàn Câu 5: Hệ thức sau với trường hợp tổng hợp lực song song, chiều: A F1d2 = F2d1; F = F1-F2 B F1d1 = F2d2; F = F1+F2 C F1d2 = F2d1; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 Câu 6: công lực tác dụng lên vật khơng góc hợp lực tác dụng chiều chuyển động là: A 00 B 900 C 600 D 1800 Câu 7: Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F = 200N Hệ số ma sát trượt vật sàn t 0,25, cho g 10m/s2 Gia tốc vật : A a3,5m/s2 B a2m/s2 C a2,5m/s2. D a3m/s2. Câu 8: Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực khơng song song là: Ba lực phải có giá đồng phẳng, đồng quy thoả mãn điều kiện A F1F2 F3; B F1F2 F3 C F1F2 F3; D F1F3 F2; Câu 9: Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F = 3N kéo lị xo theo phương ngang ta thấy giãn 2cm Tính giá trị đàn hồi lò xo Chọn câu trả lời đúng: A 0,05J B 0,03J C 0,04J D 0,08J Câu 10: Hệ thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A r m m FhdB 2 r m m G FhdC r m m G Fhd  . . D 2 r m m Fhd  (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 305 A thế B động lượng C động D vận tốc Câu 12: Chọn đáp án đúng. Mô men lực trục quay đại lượng đặc trưng cho A tác dụng kéo lực B tác dụng uốn lực C tác dụng làm quay lực D tác dụng nén lực Câu 13: Phải treo vật có trọng lượng vào lị xo có độ cứng k =100N/m để dãn 10 cm? A 10N B 1N C 1000N D 100N Câu 14: Chọn đáp án đúng.Công thức định luật II Niutơn: A F ma. B F ma. C F ma. D Fma. Câu 15: Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N Cánh tay đòn ngẫu lực d = 20 cm Mômen ngẫu lực là: A 0,5Nm B 1,0Nm C 2,0Nm D 100Nm Câu 16: Các vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn xung quanh Trái Đất : A Lực điện đóng vai trị lực hướng tâm B Lực ma sát đóng vai trò lực hướng tâm C Lực đàn hồi đóng vai trị lực hướng tâm D Lực hấp dẫn đóng vai trị lực hướng tâm Câu 17: Từ thực tế xem trường hợp đây, quỹ đạo chuyển động vật đường thẳng? A Một đá ném theo phương nằm ngang B Một viên bi rơi tự từ độ cao 2m xuống mặt đất C Một ô tô chạy theo hướng Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh D Một rơi từ độ cao 3m xuống mặt đất Câu 18: Một vật ném lên độ cao1m so với mặt đất với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg (Lấy g = 10m/s2) Cơ vật so với mặt đất bằng: A 7 J B 5 J C 4J D 6 J Câu 19: Một hịn đá có khối lượng kg, bay với vận tốc 72 km/h Động lượng đá là: A p = 100 kg.km/h B p = 360 kgm/s C p = 100 kg.m/s D p = 360 N.s Câu 20: Động vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v : A 2 mv WdB W 2mv2 dC Wd mvD W mv2 dCâu 21: Mômen lực lực trục quay độ lớn lực 5,5 N cánh tay đòn mét ? A 11Nm B 10 N C 11N D 10 Nm Câu 22: Một vật khối lượng 1,0 kg 1,0 J mặt đất Lấy g = 9,8 m/s2 Khi đó, vật độ cao: A 1,0 m B 9,8 m C 32 m D 0,102 m Câu 23: Các công thức liên hệ tốc độ góc  với chu kỳ T tốc độ góc  với tần số f chuyển động tròn là: A f T ; 2      B 2.T ;2.f C f T    2 ;  D f T     ; 2 Câu 24: Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 305 Câu 25: Một vật trượt từ đỉnh dốc phẳng dài 55m, chiều cao 33m xuống không vận tốc đầu, hệ số ma sát 0,2 Hãy tính thời gian trượt hết chiều dài dốc vận tốc người cuối chân dốc A 2,5s; 11m/s B 5s; 22m/s C 2,5s;20m/s D 5s;30m/s Câu 26: Một vật khối lượng m = 5,0 kg đứng yên mặt phẳng nghiêng nhờ sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng Góc nghiêng  = 300 Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng; lấy g = 10m/s2 Xác định lực căng dây phản lực mặt phẳng nghiêng A T = 25 (N), N = 50 (N) B T = 43 (N), N = 43 (N) C T = 50 (N), N = 25 (N) D T = 25 (N), N = 43 (N) Câu 27: Công trọng lực giây cuối vật có m = 8kg thả rơi từ độ cao 180m bao nhiêu? g = 10m/s2 A 18000J B 9000J C 8000J D 10000J Câu 28: Một ôtô chạy đường thẳng Trên nửa đầu đường đi, ôtô chạy với tốc độ không đổi 50km/h Trên nửa sau, ôtô chạy với tốc độ không đổi 60km/h Tốc độ trung bình ơtơ qng đường A 55,0km/h B 50,0km/h C 54,5km/h D 60,0km/h Câu 29: Trong 3s cuối trước chạm đất, vật rơi tự quãng đường 345m Tính thời gian rơi độ cao vật lúc thả, g = 9,8m/s2 A t = 12,2s; St = 729m B t = 13,2s; St = 854m C t = 12,5s; St = 765m D t = 13,5s; St = 893m Câu 30: Một ơtơ có khối lưọng 500kg chuyển động thẳng hãm phanh chuyển động chậm dần 2s cuối 1,8 m Hỏi lực hãm phanh tác dung lên ơtơ có độ lớn bao nhiêu? A - 500N B - 1000N C - 360N D - 450N Câu 31: Một ơtơ chuyển động với vận tốc 72km/h giảm tốc độ dừng lại Biết sau quãng đường 50m, vận tốc giảm nửa Gia tốc quãng đường từ lúc xe dừng A.a = -3m/s2; s = 66,67m B a = 6m/s2; s = 66,67m C a = -6m/s2; s = 66,67m D a = 3m/s2; s = 66,67m Câu 32: Một người đứng bên bờ kênh cần ném đá qua bên bờ kênh với vận tốc ban đầu 15m/s Biết kênh rộng 20m Hỏi người phải ném với góc nhỏ bao nhiêu? A α=31,360 B α=33,360 C α=36,360 D α=30,360 Câu 33: Bài 9: Hai xe goong chở than có m1 = 3m1, chuyển động tuyến đường ray song song với Wđ1 = 1/7 Wđ2 Nếu xe giảm vận tốc 3m/s Wđ1 = Wđ2 Tìm vận tốc v1, v2 A v1 = 0,72 m/s; v2 = 2,25m/s B v1 = 0,82 m/s; v2 = 1,25m/s C v1 = 0,82 m/s; v2 = 2,25m/s D v1 = 0,72 m/s; v2 = 1,25m/s Câu 34: Một ván nặng 270N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa trái 0,80 m cách điểm tựa phải 1,60m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là: A 80N B 160N C 90N D 180N Câu 35: Người ta bắn viên đạn từ điểm mặt đất với vận tốc 400m/s, nghiêng góc  =300, lấy g = 10m/s2 Tìm vận tốc viên đạn đỉnh cao vận tốc chạm đất đạn A 200 m/s ;300m/s B 200m/s; 200 m/s C 200 m/s ; 200m/s (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 305 Câu 36: Một vật A chuyển động với vận tốc v0 đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với vật B đứng yên C Sau va chạm vật B chuyển động máng trịn đường kính CD = 2R Một phẳng (E) đặt vng góc với CD tâm O máng tròn Biết khối lượng hai vật Bỏ qua ma sát (Hình vẽ 1) Xác định vận tốc vật B M mà vật bắt đầu rời khỏi máng A 3 Rg v v  B 3 2 Rg v v  C 3 Rg v v  D 2 2 Rg v v  Câu 37: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần từ điểm O trục Ox, theo chiều dương với gia tốc a, sau khoảng thời gian to vật chuyển động với gia tốc (–a) Hỏi sau kể từ lúc bắt đầu chuyển động vật lại đến điểm O? A (3+√2) to B 3 to C (2+√2) to D (2+2√2) to Câu 38: Một thuyền xi dịng sông từ A đến B hết 30 phút Khi quay ngược dòng từ B đến A Vận tốc nước so với bờ sông vận tốc thuyền so với nước không đổi Tính thời gian để cành củi khơ tự trơi từ A đến B bao nhiêu? A 55h B 20h C 25h D 30h Câu 39: Thước AB = 100cm, trọng lượng P = 10N, trọng tâm thước Thước quay dễ dàng xung quanh trục nằm ngang qua O với OA =30cm Để thước cân nằm ngang, ta cần treo vật đầu A có trọng lượng bao nhiêu? A 7,67 N B 7,2 6N C 6,67N N D 10 N Câu 40: Hòn đá có khối lượng m=0,5kg buộc vào dây dài l=0,5m quay mặt phẳng thẳng đứng Biết lực căng dây vị trí thấp quỹ đạo 45N vị trí vận tốc hịn đá có phương thẳng đứng hướng lên dây đứt Lấy g=10m/s2 Hãy xác định Hòn đá lên độ cao cực đại sau dây đứt ( tính từ vị trí dây bắt đầu đứt) A 1m B 2,5m C 1,5m D 2m - - HẾT - D A B C (E) 0 v O
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL lớp 10 Vật lí Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 305 - Học Toàn Tập, Đề thi KSCL lớp 10 Vật lí Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 305 - Học Toàn Tập