Đáp án HSG Sinh học lớp 9 huyện Kinh Môn, Hải Dương 2014-2015 - Học Toàn Tập

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 03:03

- Những biến đổi về mặt số lượng và cấu trúc của NST sẽ gây ra những biến đổi về các tính trạng.. Phân biệt nguyên phân và giảm phân.[r] (1)ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH Năm học 2014 - 2015 Câu Nội dung Điểm Câu (2.0đ) a - Nội dung quy luật phân ly độc lập: Các cặp nhân tố di truyền phân ly độc lập trình phát sinh giao tử - ý nghĩa: Giải thớch sinh vật bậc cao, cú nhiều gen kiểu gen nờn kiểu hỡnh vụ cựng phong phỳ; biến dị tổ hợp vụ cựng phong phỳ sinh vật giao phối Loại biến dị tổ hợp nguồn nguyờn liệu quan trọng trỡnh chọn giống tiến húa b TH1: cặp gen nằm cặp NST khác nhau: AaBbDd TH2: cặp gen nằm cặp NST khác nhau: AB/abDd; Ab/aBDd; AD/adBb; AaBD/bd; AaBd/bD TH3: cặp gen nằm cặp NST: ABD/abd; AbD/aBd; ABd/abD; aBD/Abd 0.5 0.25 0,25 0,5 0,5 Câu (2.5đ) a * Giải thích: - Số lượng NST 2n tế bào khơng phản ánh trình độ tiến hố lồi - Chúng cấu trúc di truyền tế bào biểu tính đặc trưng để giúp phân biệt lồi với lồi khác vì: Gà (2n = 78) tiến hoá ruồi giấm (2n = 8); ngược lại người (2n = 46) tiến hoá gà (2n = 8) loài tinh tinh (2n = 48) * NST vật chất di truyền cấp độ tế bào: - Mỗi lồi có NST đặc trưng số lượng hình thái cấu trúc hố học trì ổn định - NST cấu trúc mang gen: mang thông tin di truyền qui định tính trạng - NST có khả tự nhân đơi, nhờ gen qui định tính trạng truyền đạt qua hệ tế bào thể - Những biến đổi mặt số lượng cấu trúc NST gây biến đổi tính trạng b Phân biệt nguyên phân giảm phân Nguyên phân Giảm phân Xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, hợp tử Một lần phân bào Xảy tế bào sinh dục vào thời kì chín Hai lần phân bào Không xảy tiếp hợp trao đổi chéo Xảy tiếp hợp trao đổi chéo NST cặp tương đồng Ở kì NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo - Ở kì lần phân bào I NST kép tập trung thành hai hàng mặt phẳng xích đạo Từ tế bào mẹ tạo tế bào có NST giống NST tế bào mẹ (2n NST ) Từ tế bào mẹ (2n NST) tạo tế bào con, mồi tế bào có NST giảm nửa (n NST) khác nguồn gốc 0.25 0,25 0.25 0,25 0.25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 Câu (2.0đ) a Giải thích cho bạn: Phân tử ADN ARN cấu tạo chức có: + Điểm giống: (2) - Đều thuộc loại đại phân tử, có khối lượng kích thước lớn - Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân - Đều vật chất di truyền + Điểm khác: ADN ARN Cấu tạo - Ln có cấu tạo 2mạch song song xoắn lại - Đơn phân nuclêôtit (A, T, G, X) - Có kích thước khối lượng lớn ARN - Chỉ có cấu tạo mạch xoắn - Đơn phân ribônuclêôtit (A, U, G, X) - Có kích thước khối lượng nhỏ ADN Chức Chứa gen mang thông tin qui định cấu tạo prôtêin Trực tiếp tham gia tổng hợp Prôtêin 0,5 0.25 0,25 0.25 0,25 Câu (1.5đ) + Số Nu gen là: 5100 : 3,4 x = 3000 a + Số nu loại gen b là: A = T = G = X = 3000 : = 750 + Số nu loại gen B: A = T = 3000 x 20% = 600; G = X = (3000 - 600 x 2) ; = 900 b P: Bb x Bb GP B, b B, b F1 BB : 2Bb : bb + Tổ hợp BB: A = T = 600 x = 1200; G = X = 900 x = 1800 Bb: A = T = 600 + 750 = 1350; G = X = 900 + 750 = 1650 bb: A = T = G = X = 750 x = 1500 0.25 0,5 0.25 0,5 Câu (2.0đ) a + P chủng khác hai cặp gen tương phản => F 1 đồng loạt hạt vàng, vỏ trơn nên F1 dị hợp cặp gen + F1hạt vàng, vỏ trơn tự thụ phấn F2 xuất co hạt xanh, vỏ nhăn => Tính trạng hạt vàng trội so với tính trạng hạt xanh tính trạng vỏ trơn trội so với tính trạng vỏ nhăn Quy ước: Gen A: Hạt vàng Gen B: Vỏ trơn a: Hạt xanh b: Vỏ nhăn Ta có F2: 12000 gồm kiểu hình Trong có 750 hạt xanh, vỏ nhăn mang tính trạng lặn Cây hạt xanh, vỏ nhăn có tỷ lệ là: 750/12000 = 1/16 => Hai cặp gen chi phối quy luật phân ly độc lập b F1 dị hợp cặp gen nên có kiểu gen AaBb => có phép lai P là: AABB x aabb AAbb x aaBB Vậy P có kiểu gen là: AABB, aabb AAbb, aaBB c F1 AaBb cho tự thụ phấn nên cho F2 có kiểu hình với tỷ lệ : : : F2: Hạt vàng, vỏ trơn = 12000 x 9/16 = 6750 Hạt vàng, vỏ nhăn = 12000 x 3/16 = 2250 Hạt xanh, vỏ trơn = 6000 x 3/16 = 2250 Hạt xanh, vỏ nhăn 750 0.5 0.5 0,5 0,5 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án HSG Sinh học lớp 9 huyện Kinh Môn, Hải Dương 2014-2015 - Học Toàn Tập, Đáp án HSG Sinh học lớp 9 huyện Kinh Môn, Hải Dương 2014-2015 - Học Toàn Tập