Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 112 - Học Toàn Tập

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:44

Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằngA. A..[r] (1)SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 50 câu trắc nghiệm) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ tên thí sinh: Số báo danh : Câu 1. Cho hình lăng trụ A BC A B C ¢ ¢ ¢ tích V Gọi M trung điểm cạnh BB¢, điểm N thuộc cạnh CC¢ cho CN = 2C N¢ Tính thể tích khối chóp A BCNM theo V A. . 12 A BCNM V V = B. . 18 A BCNM V V = C. . 3 A BCNM V V = D. . 18 A BCNM V V = Câu 2.Tập xác định hàm số y = sinx A. ¡ B. éë-ê 2;2ùúû C. ë ûé ùê ú0;2 D. éë-ê 1;1ùúû Câu 3.Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số nào? 5 3 1 y x O A. y = x3 - 3x + 5 B. y = x3 - 3x2 + 5 C. y = 2x3 - 6x2 + 5 D. y = - x3 + 3x2 + 5 Câu 4.Cho hình chóp S A BC có đáy A BC tam giác vng A, SA vng góc với mặt phẳng(ABC)và 2, 4, A B = A C = SA = Mặt cầu qua đỉnh hình chóp S A BC có bán kính A. 10 3 R = B. R = C. 2 R = D. 25 2 R = Câu 5.Gieo súc sắc cân đối đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất A. 3 B. 1 2 C. D. 1 Câu 6.Tập tất giá trị tham số m để hàm số y = x3 - 3mx2 + 3x + đồng biến 1 ¡ A. é-ê 1;1ùú ở ỷ B. m ẻ - Ơ -( ; 1ự éú êû ëÈ 1;+ ¥ ) C. (- ¥ -; 1) (È 1;+ ¥ ). D. ( )- 1;1 Câu 7.Phương trình 72x2+5x+4 = 49 có tổng tất nghiệm A. B. 2 C. - D. 5 - Câu 8. Cho hình chóp S A BCD có cạnh A B = a, góc đường thẳng SA mặt phẳng (A BC) bằng 45º Thể tích khối chóp S A BCD A. 3 6 a B. 3 2 3 a C. 3 2 6 a D. 3 3 a (2)Câu 9. Cho hình chóp S A BCSA vng góc với đáy Tam giác A BC vng cân B , biết SA = A C = a Thể tích khối chóp S A BC A. S A BC V = a B. . 3 S A BC a V = C. . 3 S A BC a V = D. 2 S A BC V = a Câu 10.Cho ,k n (k < n) số nguyên dương Mệnh đề sau SAI? A. k ! k n n A = k C B. ! !.( )! k n n C k n k = - C. k n k n n C = C - . D. k !. k n n A = n C Câu 11.Hàm số sau khơng có điểm cực trị? A. y = x2- 2x. B. y = x3 + 3x + 1 C. y = x4 + 4x2 + 1 D. y = x3- 3x - 1 Câu 12.Tìm tập xác định D hàm số y = (x2- 3x - 4)2- 3 A. D = - ¥ -( ; 1ú êû ëù éÈ 4;+ ¥ ) B. D = ¡ \ {- 1;4} C. D = ¡ D. D = - ¥ -( ; 1) (È 4;+ ¥ ) Câu 13.Cho tập A có 26 phần tử Hỏi A có tập gồm phần tử? A. 26 A B. 26 C. 26 C D. P6 Câu 14. Cho hàm số f x( )= 2x + ex Tìm nguyên hàm F x( ) hàm số f x( ) thỏa mãn ( )0 2019 F = A. F x( )= x2 + ex + 2017. B. F x( )= x2 + ex - 2018 C. F x( )= x2 + ex + 2018. D. F x( )= ex - 2019 Câu 15.Cho hàm số y = f x( ) liên tục ¡ có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau SAI? 2 -2 -2 -1 y x O A. Hàm số y = f x( ) có hai điểm cực trị B. Giá trị lớn hàm số y = f x( ) đoạn ëé-ê 2;2ùúû C. Nếu m > phương trình f x( )= m có nghiệm D. Hàm số y = f x( ) có cực tiểu - Câu 16.Khối đa diện có số đỉnh nhiều nhất? A. Khối thập nhị diện (12 mặt đều) B. Khối nhị thập diện (20 mặt đều) C. Khối bát diện (8 mặt đều) D. Khối tứ diện Câu 17.Số đường tiệm cận đồ thị hàm số 2 1 x x y x x - + = - - (3)Câu 18.Tập nghiệm bất phương trình 1( ) 3( ) 3 log x - + log 11 2- x ³ A. S = - ¥( ; 4ùúû. B. S = (1;4ựỳỷ. C. 3;11 S = ỗổỗỗ ửữữữ ữ ỗố ứ D. S = ( )1;4 Câu 19.Họ nguyên hàm hàm số ( ) 5 f x x = + A. ln ln x + + C B. ln 5 x + +C C. ( ) 1 ln 5 x + + C D. ln 5x + + C Câu 20.Tìm họ nguyên hàm hàm số f x( )= x e2 x3+1 A. f x( )dx = ex3+1+ C ò B. ( )d 3 3 x x f x x = e + + C ò C. ( )d 3 x f x x = e + +C ò D. ( ) d x f x x e + C = + ò Câu 21.Số giao điểm đồ thị hàm số y = x4 - 5x2 + với trục hoành 4 A. B. C. D. Câu 22.Cho hàm số y = x3- 3x+ 1 Mệnh đề sau đúng? A. Hàm số cho đồng biến khoảng (- ¥ -; 1) khoảng (1;+ ¥ ) B. Hàm số cho đồng biến khoảng ( )- 1;1 C. Hàm số cho nghịch biến khoảng (- 2;1) D. Hàm số cho nghịch biến khoảng (- 1;3) Câu 23.Cho a số thực dương khác Tính 5 log 125 a a I = ổỗỗỗ ửữữữ ữ ỗố ứ A. I = - B. 3 I = - C. 3 I = D. I = Câu 24.Mệnh đề sau đúng? A. xd x x xe x = e + xe +C ò B. xd x x xe x = xe - e +C ò C. d 2 x x x xe x = e + C ò D. d 2 x x x x xe x = e + e +C ò Câu 25.Cho a, b, c dương khác Các hàm số y = logax , y = logbx , y = logcx có đồ thị hình vẽ y = logbx y = logcx y = logax y x O Khẳng định đúng? (4)Câu 26.Cho a > 0, b> 0, giá trị biểu thức ( ) ( ) 1 2 1 2 2 4 a b T a b ab b a - ộờ ổỗ ửữữựỳ ỗ ờ ỳ = + ờ + ỗỗ - ữữỳ ữ ỗố ứ ê ú ë û bằng A. 2 B. 1 3 C. 2 3 D. Câu 27. Cho tứ diện A BCD, gọi G G1, 2 trọng tâm tam giác BCD A CD Mệnh đề sau SAI? A.G G1 2 / /(A BC) B. 1 2 3 G G = A B C. Ba đường thẳng BG A G1, 2và CD đồng quy D.G G1 2 / /(A BD) Câu 28.Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật A BCDA B CD thuộc hai đáy hình trụ, A B = 4a ,A C = 5a Thể tích khối trụ A.V = 12pa3 B.V = 16pa3 C.V = 4pa3 D.V = 8pa3 Câu 29.Cho a > 0, b> thỏa mãn a2+ 4b2 = 5ab Khẳng định sau đúng? A. log log log 3 a+ b a + b = B. log(a + 1)+ logb= C. log(a + 2b)= log( a + logb) D. log(a + 2b)= loga- logb Câu 30.Cho khối nón có bán kính đáy r = chiều cao h = Tính thể tích V khối nón cho A.V = 4p B.V = 12p C.V = 12 D.V = Câu 31. Cho hình chóp S A BCA B = A C = 4,BC = 2,SA = 3, ·SAB = SAC· = 30º Tính thể tích khối chóp S A BC A.VS A BC. = B.VS A BC. = C.VS A BC. = 12 D.VS A BC. = Câu 32. Cho phương trình (2 sinx- 1)( 3 tanx + 2 sinx)= 3- 4 cos2x Tổng tất nghiệm thuộc đoạn éê0;20pùú ë û phương trình A. 570 3 p B. 875 3 p C. 880 3 p D. 1150 p Câu 33.Cho hàm số y = f x( ) liên tục ¡ có đồ thị hình vẽ y = f(x) -4 y x O Có giá trị nguyên tham số m để phương trình sin cos ( 4 4) 2 cos sin x x f f m m x x ổ - - ửữ ỗ ữ ỗ ữ= + + ỗ ữữ ỗ - + è ø có nghiệm? (5)Câu 34. Tập nghiệm bất phương trình ( 2) 2 log x x + 2+ 4- x + 2x + x + 2£ (- a;- bùúû Khi ab A. 12 5 B. 15 16 C. 16 15 D. 5 12 Câu 35.Có giá trị tham số m để giá trị lớn hàm số y x m2 x m - -= - đoạn 0;4 é ù ê ú ë û bằng - A. B. C. D. Câu 36. Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện ( 7 7) 10 7 1 720 4032 n n C + C + C = A + Hệ số x7 trong khai triển 12 ( 0) n x x x ổ ửữ ỗ - ữ ạ ỗ ữ ỗ ữ ỗố ứ bng A. 560 B. - 120 C. 120 D. - 560 Câu 37. Cho hàm số y = x4- 2x2 + m - 2 có đồ thị ( )C Gọi S tập giá trị m cho đồ thị ( )C có tiếp tuyến song song với trục Ox Tổng tất phần tử S A. B. C. D. Câu 38. Cho hai số thực x y, thỏa mãn 2 2 4 6 10 x + y - x + y + + y + y + = + x - x Gọi , M m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ biểu thức T = x2 + y2 - a Có giá trị nguyên thuộc đoạn é-ê 10;10ùú ë û tham số a để M ³ 2m ? A. 15 B. 16 C. 18 D. 17 Câu 39. Cho hàm số y = f x( ) liên tục ¡ có đạo hàm f x¢( )= x x2( - 2)(x2- 6x + m) với x Ỵ ¡ Có số nguyên m thuộc đoạn é-ê 2019;2019ùú ë û để hàm số g x( )= f (1- x) nghịch biến khoảng (- ¥ -; 1)? A. 2009 B. 2011 C. 2012 D. 2010 Câu 40.Cho a, b số dương thỏa mãn log9 log16 log12 2 b a a = b= - Tính giá trị a b A. a b = + B. 3 4 a b + = C. a b = - D. 3 4 a b -= Câu 41. Cho hàm số f x( ) liên tục ¡ thỏa mãn điều kiện: f ( )0 = 2, f x( )> 0," Ỵ ¡ x ( ) ( ) (. 2 1 1) 2( ), f x f x¢ = x + + f x " Î ¡x Khi giá trị f ( )1 A. 23 B. 15 C. 26 D. 24 Câu 42.Cho hình chóp O A BC có ba cạnh OA OB OC, , đơi vng góc OA = OB = OC = a Gọi M trung điểm cạnh A B Góc hợp hai véc tơ BCuuur OMuuur A. 150º B. 135º C. 60º D. 120º Câu 43. Cho tứ diện SA BC G trọng tâm tứ diện, mặt phẳng quay quanh A G cắt cạnh , SB SC tương ứng M N, Giá trị nhỏ tỉ số S AMN S ABC V V A. 8 B. 1 2 C. 4 9 D. (6)Câu 44.Cho hàm số y = f x( ) có bảng biến thiên sau Giá trị lớn m để phương trình ( ) ( ) ( ) 3 13 2 2 f x f x f x e - + + = m có nghiệm đoạn é ùê úë û0;2 A. 15 13 e B. e3 C. e4 D. e5 Câu 45. Thiết diện hình trụ mặt phẳng chứa trục hình trụ hình chữ nhật có chu vi 12 cm Giá trị lớn thể tích khối trụ A. 64p cm3. B. 16p cm3. C. 8p cm3. D. 32p cm3 Câu 46.Cho hình chóp S A BCDSA vng góc với mặt phẳng (A BCD); tứ giác A BCD hình thang vng với cạnh đáy A D BC, ; A D = 3BC = ,a A B = a SA, = a Điểm I thỏa mãn A Duuur = 3A Iuur; M trung điểm SD, H giao điểm A M SI Gọi E , F hình chiếu A lên SB , SC Tính thể tích V khối nón có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH đỉnh thuộc mặt phẳng(A BCD) A. 3 10 a V = p B. 3 5 a V = p C. 3 5 a V = p D. 3 2 a V = p Câu 47. Cho phương trình m ln2(x + 1) (- x + -2 m) (ln x + 1)- x - 2= 0 ( )1 Tập tất giá trị tham số m để phương trình ( )1 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn <0 x1< 2< 4< x2 khoảng (a;+ ¥ ) Khi đó, a thuộc khoảng A. (3, 5;3, ) B. (3, 8;3, ) C. (3, 7;3, ) D. (3, 6;3, ) Câu 48. Cho hàm số ( ) 3 2 3 3 x y x mx m x m -= - + + - Có giá trị nguyên thuộc đoạn 6;6 é-ê ù ú ë û của tham số m để đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận? A. 11 B. C. D. 12 Câu 49. Cho hình lăng trụ đứng A BC A B C ¢ ¢ ¢ có đáy A BC tam giác vuông A, A B = a 3, 2 BC = a, đường thẳng A C¢ tạo với mặt phẳng (BCC B¢ ¢ góc ) 30° Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho A. 3pa2. B. 6pa2. C. 4pa2. D. 24pa2 Câu 50. Cho hình chóp S A BCD có đáy A BCD hình thoi cạnh a ·A BC = 60° Hình chiếu vng góc điểm S lên mặt phẳng (A BCD) trùng với trọng tâm tam giác A BC Gọi j góc đường thẳng SB với mặt phẳng (SCD), tính sinj biết SB = a A. sin 2 j = B. sin 2 j = C. sin 2 j = D. sin 4 j = HẾT -x - ¥ + Ơ y - 0 + - y + ¥ 15 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 112 - Học Toàn Tập, Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 112 - Học Toàn Tập