Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - NN2 - Học Toàn Tập

4 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:35

[r] (1)SGD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA TIET HKI – NĂM HỌC : 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn : Pháp văn – Lớp NN2 Thời gian làm : 45 phút ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm : trang) Phần Câu Nội dung Điểm A /I Vrai 0.25 2 Faux 0.25 3 ONSP 0.25 4 Vrai 0.25 A/II 20h 0.75 2 Responsable de la salle Top Sport 0.75 B/I B 0.25 2 D 0.25 3 A 0.25 4 B 0.25 5 A 0.25 6 D 0.25 7 C 0.25 8 C 0.25 9 A 0.25 10 C 0.25 11 D 0.25 12 B 0.25 13 D 0.25 14 B 0.25 15 A 0.25 16 B 0.25 B/II Je la trouve belle 0.5 2 Je me suis couché 20h 0.5 3 elle s’est habillée comme une Anglaise 0.5 B/III Raison 0.5 2 Leur 0.5 3 Contre 0.5 4 et 0.5 C Viết câu 0.25 Viết câu 0.25 Viết câu 0.25 Viết câu 0.25 SGD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA TIET HKI – NĂM HỌC : 2013-2014 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn : Pháp văn – Lớp NN2 Thời gian làm : 45 phút ĐỀ B (2) (Đáp án gồm : trang) Phần Câu Nội dung Điểm A /I Faux 0.25 2 Faux 0.25 3 ONSP 0.25 4 Vrai 0.25 A/II Elle est sympa, travailleuse, intelligente 0.5 2 Elle pèse 45 kilos 0.5 B/I b 0.25 2 a 0.25 3 a 0.25 4 d 0.25 5 b 0.25 6 c 0.25 7 d 0.25 8 b 0.25 9 c 0.25 10 a 0.25 11 c 0.25 12 d 0.25 B/II Non, je ne les fais pas 0.5 2 Oui, je les visités 0.5 3 Non, ils ne l’ont pas comprise 0.5 4 Oui, elle va les voir 0.5 B/III M.Dupont fait du combien ? 0.5 2 Cette gomme coûte combien ? 0.5 3 Cette télévision pèse combien ? 0.5 4 Quelle est la longueur de cette table ? 0.5 C Viết câu 0.2 Viết câu 0.2 Viết câu 0.2 Viết câu 0.2 Viết câu 0.2 (3)SGD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HKII – NĂM HỌC : 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn : Pháp văn Thời gian làm : 45 phút ĐỀ KIỂM TRA HKII LỚP - NGOẠI NGỮ SÁCH TP 7- TỪ BÀI 17 ĐẾN 24 NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ CÂU Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) Phần B ĐỌC HIỂU Chủ đề 4,5 (Thèms 4,5) (TN) (TL) (TL) - Sports, loisirs - Vie la campagne 4 câu Vrai /Faux/ ONSP 1câu Question fermée 1câu hỏi Question ouverte 6 Phần A KIẾN THỨC NGÔN NGỮ $ VĂN HĨA Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) 24 Chủ đề 4,5 (Thèmes 4,5) Tên / Nội dung (Lecon / Contenu) 16 Mc I (TN) Vocabulaire (Leỗon 17,24) 3 cõu Connaissances cultures (Leỗons 20,21 ) 2 cõu Phrase exclamative (Leỗon 20) 3 câu Question avec Quel (s) / Quelle(s) (Leỗon 17) 3 cõu Verbes pronominaux (Leỗons 21, 22) 2 cõu Adverbes de temps (Leỗon 23) 2 câu Déroulement des actions (Leỗon 23) 1 cõu Mc II (TL) Rộpondre aux questions (Leỗons 20,21,22) 4 câu 4 Exprrimer son avis avec Avoir (4)raison/ tort ; Etre d’accord/ Etre pour/contre (Leỗon 24) Phn C DIấN T VIT (TL) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) 5 Chủ đề (Thème ) 5 Tờn bi (Leỗons 20,21,22) Activité haituelle Viết câu đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - NN2 - Học Toàn Tập, Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Pháp lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - NN2 - Học Toàn Tập