Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Kiên Giang - Học Toàn Tập

1 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:15

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 32-Tỉnh Kiên Giang Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Hồ Thị Bích Tuyền 32.03.06 06/06/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Ngun Ngäc H¶i 32.04.02 15/03/1994 Kinh Nam Sinh học 18.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Đỗ Thị Việt Trinh 32.04.06 03/09/1994 Kinh Nữ Sinh học 18.50 K.Khích 12 THPT Hòn Đất Đặng Hiệp An Khang 32.05.01 26/12/1994 Kinh Nam Tin học 17.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Nguyễn Phúc Bình Nguyên 32.05.02 25/11/1994 Kinh Nam Tin häc 15.60 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Huúnh MÉn Đạt Hồ Thị Thu Trang 32.06.05 19/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Nguyễn Hùng Sơn Trần Hoài Thơng 32.07.05 07/11/1994 Kinh Nam Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT Hà Tiên Vũ Thị Hồng 32.08.02 20/11/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 THPT Nam Thái Sơn Lê Tuấn Minh 32.08.03 07/02/1994 Kinh Nam Địa lí 13.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Danh sách gồm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Kiên Giang - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Kiên Giang - Học Toàn Tập