Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Nghệ An - Học Toàn Tập

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:15

[r] (1)báo danh Nữ Võ Nguyên Phú 40.01.08 09/10/1994 Kinh Nam Toán 29.00 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Vũ Hồng ¸i 40.01.01 24/12/1994 Kinh Nam To¸n 21.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nguyễn Thanh Long 40.01.06 02/12/1994 Kinh Nam Toán 27.00 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Hà Nhật Cơng 40.01.03 06/10/1994 Kinh Nam Toán 30.00 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Phan Phú Nguyên 40.01.07 05/02/1994 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Trần Đại Dơng 40.01.04 20/04/1994 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nguyễn Văn Bảo 40.01.02 07/04/1995 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu Nguyễn Đình Giáp 40.02.02 11/05/1994 Kinh Nam Vật lí 24.00 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu Đặng Trung Anh 40.02.01 02/07/1994 Kinh Nam Vật lí 22.25 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 10 Ph¹m Minh HiƯp 40.02.04 07/01/1994 Kinh Nam VËt lí 20.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 11 Ph¹m Tn HiƯp 40.02.05 14/08/1994 Kinh Nam VËt lí 25.00 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 12 Nguyễn Văn Sang 40.02.08 23/05/1994 Kinh Nam Vật lí 20.75 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 13 Ngun Quang Qu©n 40.02.07 01/03/1995 Kinh Nam VËt lí 19.25 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 14 Ngun Duy Phó 40.02.06 17/06/1994 Kinh Nam VËt lí 22.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 15 Trơng Đình Thống 40.03.07 24/08/1994 Kinh Nam Hoá học 31.00 Nhất 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 16 Phan Thị Huyền 40.03.02 05/09/1994 Kinh Nữ Hoá học 25.25 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 17 Nguyễn Cảnh Quang 40.03.04 26/04/1994 Kinh Nam Hoá học 28.25 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 18 Đặng Hoàng Quân 40.03.05 18/03/1994 Kinh Nam Hoá học 23.75 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu (2)báo danh Nữ 19 Đặng Quèc Phong 40.03.03 02/01/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 24.75 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 20 Lê Văn Tú 40.03.08 17/06/1995 Kinh Nam Hoá học 24.00 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 21 Lê Mạnh Quý 40.03.06 08/03/1994 Kinh Nam Hoá học 28.25 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 22 Nguyễn Huy Hoàng 40.03.01 21/04/1994 Kinh Nam Hoá học 24.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 23 Vũ Văn Tuệ 40.04.08 01/02/1994 Kinh Nam Sinh học 18.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 24 Trần Thị Phơng Thảo 40.04.07 12/03/1995 Kinh Nữ Sinh học 22.75 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 25 Ngô Đức Dật 40.04.02 08/06/1994 Kinh Nam Sinh học 21.25 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 26 Mạc Thị Mai Mai 40.04.04 02/04/1994 Kinh Nữ Sinh học 23.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 27 Nguyễn Đức Mạnh 40.04.05 12/02/1994 Kinh Nam Sinh học 18.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 28 Lơng Thảo Linh 40.04.03 12/11/1995 Kinh Nữ Sinh học 19.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 29 Ngun TiÕn Hoµng 40.05.04 02/04/1994 Kinh Nam Tin häc 31.60 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 30 Nguyễn Văn Vũ Cờng 40.05.02 02/01/1995 Kinh Nam Tin học 23.80 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 31 Nguyễn Xuân Đức 40.05.03 10/03/1995 Kinh Nam Tin học 27.75 Nhì 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 32 Hoàng Đình Quang 40.05.06 03/03/1995 Kinh Nam Tin học 20.45 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 33 Lê Đức Thắng 40.05.08 16/08/1995 Kinh Nam Tin học 25.05 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 34 Thái Đình Phúc 40.05.05 03/10/1995 Kinh Nam Tin học 33.00 Nhất 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 35 Hoàng Minh Châu 40.05.01 23/04/1995 Kinh Nam Tin học 25.30 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 36 Chu Minh Anh Thơ 40.06.07 15/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 17.00 Nhất 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu (3)báo danh Nữ 37 Nguyễn Thị Minh Tâm 40.06.06 20/07/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 38 Trần Phạm Mỹ Hạnh 40.06.01 05/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 39 Phan Thuý Quúnh 40.06.05 23/09/1995 Kinh N÷ Ng÷ văn 15.00 Nhì 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 40 Nguyễn Thị Thảo Quỳnh 40.06.04 07/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 41 Trần Thị Hơng Ngọc 40.06.02 02/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 42 Trần Thị Hoàng Phúc 40.06.03 06/06/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 43 Ph¹m Anh TiÕn 40.07.08 27/09/1995 Kinh Nam Lịch sử 12.25 K.Khích 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 44 Nguyễn Thị Hoá 40.07.01 20/12/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 45 Nguyễn Thị Ngân 40.07.05 29/05/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 46 Lê Thị Bích Phợng 40.07.06 26/08/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 47 Đặng Ngọc Hải 40.07.02 22/11/1994 Kinh Nam Lịch sử 11.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 48 Nguyễn Thị Hảo 40.07.03 10/10/1995 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 49 Đặng Thị Quang 40.07.07 02/06/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 50 Nguyễn Thị Khánh Linh 40.08.05 16/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.25 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 51 Hồ Thị Ngọc Anh 40.08.01 28/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.50 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 52 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 40.08.02 13/03/1994 Kinh Nữ Địa lí 15.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 53 Mai Thị Khánh Giang 40.08.03 24/03/1994 Kinh Nữ Địa lí 15.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 54 Nguyễn Thị Trang Nhung 40.08.07 13/07/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu (4)báo danh Nữ 55 Trịnh Thị Khánh Ly 40.08.06 16/03/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 56 Nguyễn Thị Tuyết 40.08.08 07/12/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.75 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 57 Bùi Thị Mỹ Hằng 40.08.04 06/09/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 58 Nguyễn Hoàng Sa 40.09.07 18/11/1994 Kinh N÷ T Anh 12.55 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 59 Nguyễn Trung Dòng 40.09.03 26/03/1994 Kinh Nam T Anh 12.60 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 60 Trịnh Hồng Dịng 40.09.04 09/10/1994 Kinh Nam T Anh 16.35 Nh× 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 61 Nguyễn Mỹ Linh 40.09.05 05/10/1995 Kinh N÷ T Anh 14.80 Ba 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 62 Nguyễn Thị Mü Linh 40.09.06 04/11/1994 Kinh N÷ T Anh 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 63 Phan Hồng ánh 40.09.01 25/04/1995 Kinh Nữ T Anh 13.05 K.Khích 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 64 Võ Linh Chi 40.09.02 10/08/1994 Kinh N÷ T Anh 14.80 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 65 Trịnh Thị Hoài Thơng 40.09.08 23/06/1994 Kinh Nữ T Anh 14.05 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 66 Vâ §øc Anh 40.10.01 03/10/1993 Kinh Nam T Nga 16.45 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 67 Nguyễn Thị Thu Tâm 40.11.05 20/01/1995 Kinh Nữ T Pháp 15.70 K.Khích 11 THPT Chuyên Phan Bội Châu 68 Ngô Vơng Quốc Hoàng 40.11.02 25/02/1994 Kinh Nam T Pháp 17.25 Nhì 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 69 Nguyễn Thị Thanh Bình 40.11.01 22/10/1994 Kinh Nữ T Pháp 15.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu 70 Ngun §øc Vinh 40.11.06 26/09/1994 Kinh Nam T Pháp 16.50 Ba 12 THPT Chuyên Phan Bội Châu (5)báo danh Nữ Danh sỏch gồm 70 thí sinh Hà Nội, ngày tháng nm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiªn Phó Chủ tịch Hội đồng phã cơc trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Nghệ An - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Nghệ An - Học Toàn Tập