Đề thi thử THPT quốc gia

5 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 02:09

Hỏi bạn đã mua được bao nhiêu kg cá hồi?. A..[r] (1)Câu 1: Nghiệm phương trình : x 2 x 2 là: A x = 10 B x = C x = D x = -2 Câu 2: Nghiệm phương trình : 3 x x x       là: A x = B x = C x = -5 D Vô nghiệm Câu 3: Nghiệm phương trình : 4x 2  là: A x = B x 2 C x2 D Vô nghiệm Câu 4: Số nghiệm phương trình 2x4 5x2 2 0 là A B C D Câu 5: Nghiệm hệ phương trình : 3x y x y         là: A (6; 13) B (-6; -13) C (6; -13) D (3; 10) Câu 6: Nghiệm hệ phương trình : 2x y z x 3y z x 2y 2z                là: A (2; 0; 0) B (-1; 0; 0) C (1; 0; 0) D (0; 1; 0) Câu 7: Phương trình 3x24m x m  0 có nghiệm x1 2, giá trị m là: A m = 10 B m = C m = - 20 D m = 20 Câu 8: Điều kiện xác định phương trình x 5 x 2 là: A x R \5; 3 B x3 C x5 D 5  x Câu 9: Gọi x1 x2 nghiệm phương trình x22x 35 0 Giá trị biểu thức 2 1 P x x A P = 11 B P = C P = D P = 20 Câu 10: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg Hỏi bạn mua kg cá hồi? A 0.35 B 0.65 C 0.75 D 0.8 (2) -SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT -KỲ THI: KIỂM TRA TOÁN 10 LẦN BÀI THI: ĐẠI SỐ 10 LẦN (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 869 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Nghiệm hệ phương trình : 3x y x y         là: A (6; 13) B (-6; -13) C (6; -13) D (3; 10) Câu 2: Nghiệm phương trình : 3 x x x       là: A x = B Vô nghiệm C x = D x = -5 Câu 3: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg Hỏi bạn mua kg cá hồi? A 0.65 B 0.8 C 0.75 D 0.35 Câu 4: Nghiệm hệ phương trình : 2x y z x 3y z x 2y 2z                là: A (-1; 0; 0) B (0; 1; 0) C (1; 0; 0) D (2; 0; 0) Câu 5: Nghiệm phương trình : 4x 2  là: A x2 B x 2 C x = D Vô nghiệm Câu 6: Gọi x1 x2 nghiệm phương trình x22x 35 0 Giá trị biểu thức 2 1 P x x A P = 11 B P = 20 C P = D P = Câu 7: Nghiệm phương trình : 2016 2016 5x 10 x x      là: A x = 10 B x = -2 C x = D x = Câu 8: Điều kiện xác định phương trình x 5 x 2 là: A 5  x B x R \5; 3 C x3 D x5 Câu 9: Phương trình 3x24m x m  0 có nghiệm x1 2, giá trị m là: A m = - 20 B m = 20 C m = 10 D m = Câu 10: Số nghiệm phương trình 2x4 5x2 2 0 là A B C D (3) -Câu 1: Phương trình 3x24m x m  0 có nghiệm x1 2, giá trị m là: A m = B m = 20 C m = 10 D m = - 20 Câu 2: Điều kiện xác định phương trình x 5 x 2 là: A x R \5; 3 B x5 C 5  x D x3 Câu 3: Nghiệm hệ phương trình : 3x y x y         là: A (6; 13) B (6; -13) C (3; 10) D (-6; -13) Câu 4: Nghiệm hệ phương trình : 2x y z x 3y z x 2y 2z                là: A (1; 0; 0) B (-1; 0; 0) C (2; 0; 0) D (0; 1; 0) Câu 5: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg Hỏi bạn mua kg cá hồi? A 0.65 B 0.35 C 0.8 D 0.75 Câu 6: Số nghiệm phương trình 2x4 5x2 2 A B C D Câu 7: Gọi x1 x2 nghiệm phương trình x22x 35 0 Giá trị biểu thức 2 1 P x x A P = 20 B P = C P = D P = 11 Câu 8: Nghiệm phương trình : 3 x x x       là: A x = -5 B Vô nghiệm C x = D x = Câu 9: Nghiệm phương trình : 2016 2016 5x 10 x x      là: A x = B x = -2 C x = 10 D x = Câu 10: Nghiệm phương trình : 4x 2  là: A x2 B Vô nghiệm (4) -SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT -KỲ THI: KIỂM TRA TOÁN 10 LẦN BÀI THI: ĐẠI SỐ 10 LẦN (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 115 Họ tên thí sinh: SBD: Câu 1: Nghiệm phương trình : 3 x x x       là: A x = B Vô nghiệm C x = D x = -5 Câu 2: Bạn Mai trả 90.000 đồng để mua cá hồi với giá 120.000 đồng/1kg Hỏi bạn mua kg cá hồi? A 0.8 B 0.65 C 0.75 D 0.35 Câu 3: Nghiệm phương trình : 4x 2  là: A x = B x2 C Vô nghiệm D x 2 Câu 4: Nghiệm hệ phương trình : 2x y z x 3y z x 2y 2z                là: A (-1; 0; 0) B (1; 0; 0) C (0; 1; 0) D (2; 0; 0) Câu 5: Điều kiện xác định phương trình x 5 x 2 là: A x3 B x5 C 5  x D x R \5; 3 Câu 6: Nghiệm hệ phương trình : 3x y x y         là: A (-6; -13) B (6; 13) C (3; 10) D (6; -13) Câu 7: Phương trình 3x24m x m  0 có nghiệm x1 2, giá trị m là: A m = - 20 B m = 20 C m = 10 D m = Câu 8: Gọi x1 x2 nghiệm phương trình x22x 35 0 Giá trị biểu thức 2 1 P x x A P = B P = 20 C P = 11 D P = Câu 9: Số nghiệm phương trình 2x4 5x2 2 0 là A B C D Câu 10: Nghiệm phương trình : 2016 2016 5x 10 x x      là: A x = B x = -2 C x = D x = 10 Hết -Phần tự luận (5)Đề 02 Câu 1: (4,0 đ) Giải phương trình sau: b) x 4 x x     (2.0đ) b) 2x x   x (2.0đ) Câu 2: (1,0 đ) Tìm tất giá trị m để phương trình x2 – (m + 2)x – 2m + = có hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia