Đề thi thử THPT quốc gia

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 00:52

[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CỔ LOA (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI KHẢO SÁT LỚP 12 - LẦN NĂM HỌC 2016-2017 Môn: TỐN Thi gian làm bài: 90 phút (khơng k thi gian phát đề) Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1:Đồ thị hàm số bốn hàm sốđược liệt kê bốn phương án có đường tiệm cận? A.y =5x3−x2+2x+3. B. y = −2x4 +x2−1. C.y = −x3+ +x 1. D. y x 1 2 = + Câu 2: Tìm nguyên hàm hàm số f x( )=x3 +sin 2x. A. (x3 sin 2x dx) x4 cos x2 C 4 + = − + ∫ B (x3 sin 2x dx) x4 1cos x2 C 4 + = + + ∫ C. (x x dx) x cos x C 3 sin 2 2 4 + = + + ∫ D. (x x dx) x cos x C 4 3 sin 2 2 4 + = − + ∫ Câu 3: Phần ảo số phức z = −3 3i bằng: A.−3i B.−1 C. −3 D.i Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng :x y z 3 − + Δ = = − Đường thẳng Δ có vectơ phương có tọa độ là: A.(1;2; 3) B.(−1;2; 3− ) C. (3;6;9) D.(6; 12; 18− − ) Câu 5: Số phức liên hợp số phức z =(2+3i)(3−5i) là: A.z =21−i B. z =21 14− i C. z =21+i D. z =21+14i Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho điểm I thỏa mãn IOJJG =4iG+4jG−8kG (với i j kG JG G, , vectơ đơn vị trục tọa độOx Oy Oz, , ) Điểm I có tọa độ là: A.(− −4; 4; 8) B.(1;1; 2− ) C. (4; 4; 8− ) D.(− −1; 1;2) Câu 7:Đồ thịở hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số sau đây? A.y =x4−2x2 +2. B. y =x4 +2. C.y = −x4 +2x2+2. D. y =x3−3x2+2. Câu 8: Tìm tập xác định D hàm số y ( x ) 7 2 1− = − A.D 1; ⎛ ⎞⎟ ⎜ ⎟ =⎜⎜ +∞⎟⎟ ⎜⎝ ⎠ B. D 1 \⎧ ⎫⎪ ⎪⎪ ⎪ = ⎨ ⎬⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎭ \ C.D =(0;+∞) D. D= \ Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình x 2 0 3 + ⎛ ⎞⎟ ⎜ ⎟ − > ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠ là: A.( 2;− +∞) B.(0;+∞) C. (−∞ −; 2) D.(−∞;0) Câu 10: Hàm số y = − +x3 6x2−9x có khoảng nghịch biến là: A.(−∞ +∞; ) B.(−∞ −; 4) (0;+∞) (2)C.( )1; D. (−∞;1) (3;+∞) Câu 11: Rút gọn biểu thức a a P log3 a2 3 log log 25 = − , ta được: A.P =a2−4. B. P =a2−2. C. P =a2 +4. D. P=a2+2. Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số y =x3−2x đoạn ⎢⎡⎣0; 3⎥⎤⎦ bằng: A −1, 088 B 4 3 − C 4 3 . D.−0, 392. Câu 13: Tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng có phương trình x =0 x =2, biết cắt vật thể mặt phẳng tùy ý vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x ∈ ⎢ ⎥⎣⎡0;2⎤⎦ thiết diện phần tư hình trịn bán kính 2x2 A.V 32 π = B V =64π C V 16 5 π = D.V =8π Câu 14: Hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a, SA⊥(ABC) cạnh SC =a Tính thể tích V khối chóp A V a 6 12 = B V a 3 6 = C V a 3 6 = D V a 3 6 = Câu 15: Trong không gian Oxyz, lập phương trình mặt cầu ( )S có đường kính AB với ( ) ( ) A 4; 3;7 ,− B 2;1; A.(x−3) (2+ y+1) (2 + z−5)2 =3 B.(x+3) (2 + y−1) (2+ z +5)2 =9 C (x−3) (2+ y+1) (2 + z−5)2 =9 D (x−3) (2+ y+1) (2+ z−5)2 = 36 Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(−1;2; ,) (B 2; 3; ,) (C 5;6; 4− ) Gọi A' hình chiếu vng góc A mặt phẳng (xOz), G trọng tâm tam giác A BC' Tính độ dài đoạn thẳng OG A.OG =14 B.OG = C.OG =10 D.OG = 14 Câu 17: Cho tích phân e x I dx x 1+3 ln =∫ đặt t= 1+3 lnx Mệnh đề sai? A.I tdt 1 = ∫ B. I t dt 2 1 = ∫ C. I 2t3 = D. I 14 9 = Câu 18: Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC A B C ' ' ' tam giác ABC vng A có cạnh BC =5 ,a AC =4 ,a AC'=5a.Tính thể tích V khối lăng trụ A.V =18a3. B.V =36a3. C.V =100a3. D.V =24a3. Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng ( )P : 4y+2z− =9 ( )Q : 2y+ − =z Tính khoảng cách d hai mặt phẳng ( )P ( )Q A d 10 = B.d 2 = C.d 10 = D.d 10 = Câu 20: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y =x3−12x +20 (3)A yCT =0 B yCT =4 C yCT =20 D yCT =36 Câu 21: Hãy xác định a, bđể hàm số y ax x b + = + có đồ thị hình vẽ: A a=1 ;b= −2 B a = =b C a=1;b=2 D a = = −b Câu 22: Gọi A B C, , điểm biểu diễn số phức ( ) ( ) z1 = +1 i z, 2 = 1+i 2,z3 = −a i a ∈\ Biết tam giác ABC vng B Tính P =a2−2a A P =3 B P =18 C P =9 D P =15 Câu 23: Hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Tính thể tích V của khối nón đỉnh S có đáy đường trịn ngoại tiếp hình vng ABCD A V a 2 12 π = B V a 3 2 π = C V a 2 2 π = D V a 3 2 π = Câu 24: Tìmtậpnghiệm S củaphương trình log6⎣⎡⎢x(5−x)⎤⎥⎦=1 A S ={2; 3; 4} B S ={3;2; 1− } C S ={2; 6− } D S ={ }2; Câu 25: Mệnh đề mệnh đề sau sai? A Hàm số y =2x có giá trị nhỏ nhất nửa khoảng −1;2) ⎡⎢⎣ B Hàm số y =log2x có giá trị nhỏ khơng có giá trị lớn nửa khoảng ⎡⎢⎣1;5) C Hàm số x y 2 ⎛ ⎞⎟ ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠ có giá trị nhỏ giá trị lớn đoạn ⎡⎢⎣0; 3⎤⎥⎦ D Hàm số y =ex có giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất khoảng ( )0;2 . Câu 26: Gọi z z1, 2 hai nghiệm phức phương trình z2 +4z+20=0, đó z 1 có phần ảo âm Tính giá trị biểu thức P z (z2 z2) 1 2 = + + + A P = −32 B P =2 C P = −44 D P = Câu 27: Cho hàm số y= f x( ) xác định, liên tục Rvà có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn B Hàm sốđạt cực đại x 11 = cực tiểu x =1 C Hàm số có giá trị lớn 11 D Hàm số có giá trị nhỏ Câu 28: Một hình trụ có khoảng cách hai đáy 7cm diện tích xung quanh 70π cm2 Tính thể tích V khối trụđược tạo nên A V =175 π cm3 B V =700 cmπ 3 C V 175 cm3 π = D V =35 cmπ 3 Câu 29: Biết ( ) e ea x xdx a b b 1 3 ln = + , ∈ ∫ ] Mệnh đề sau đúng? (4)Câu 30: Tính đạo hàm hàm số y ( x2 x ) 5 log = − + +   A ( ) y x x2 ln ' 1 ln = + − B ( ) ( ) x y x x2 2 ln ' 1 ln + = + − C ( )( )( ) y x x x2 ' 2 1 ln ln = − + − − D ( ) ( )( ) x y x x2 ' 1 ln ln − = + − − Câu 31: Có số phức z thỏa mãn đồng thời điều kiện: z− =2 (2+i z)( )−2 có phần ảo −2? A 3 B 2 C 1 D 4 Câu 32: Tìm tất giá trị mđểđồ thị hàm số ( )( ) x y x2 x x m 1 + = + + + có hai đường tiệm cận.  A m≤1 B m>1 C m≥1 D m<1 Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( )P :x−2y+2z− =1 đường thẳng x y z d1: 2 − − = = − , x y z d2 : 5 6 − + = = − Biết có hai điểm M M1, ∈d1 hai điểm N N1, 2 ∈d2 cho đường thẳng M N1 1 đường thẳng M N2 2 song song với mặt phẳng ( )P đồng thời cách mặt phẳng ( )P khoảng Tính d =M N1 1+M N2 2 A d=5 B d =6 C d = +6 D d= +6 5 Câu 34: Tìm tất giá trị mđể phương trình 4x −2 2m x +m+ =2 có nghiệm phân biệt A − <2 m<2 B m >2 C m<2 D m> −2 Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y =x3 +x2+m cắt trục hoành điểm A m>0 B m 27 < − m >0 C m 27 < − D m 27 − < < Câu 36: Một hình trụ có hai đáy hai hình trịn A;a ⎛ ⎞⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠ a B; ⎛ ⎞⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠, chiều cao h đặt xuyên qua khối cầu bán kính a h( >2a) (tâm khối cầu trùng với trung điểm đoạn thẳng AB) Tính theo a thể tích V phần khối cầu nằm khối trụ A V 1883 a3 2052 π = B V 88 a3 81 π = C V =64 2πa3 D V 64 a3 81 π = Câu 37: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(0; 0;1 ,) (B 1;1;1) mặt phẳng ( )P :x+ + − =y z Gọi M điểm nằm mặt phẳng ( )P cho AM +BM đạt giá trị nhỏ Tính OM A OM =2 B OM 86 = C OM =4 86 D OM 59 2 = Câu 38: Tìm tập xác định hàm số y (x ) x x x 2 2 ln 16 5 10 25 − = − + − + (5)Câu 39: Cho hình lập phương ABCD A B C D ' ' ' ' Mặt phẳng (BDC') chia khối lập phương thành phần Tính tỉ lệ thể tích phần nhỏ so với phần lớn A 1 3 B 1 6 C 1 4 D 1 Câu 40: Nghiệm bất phương trình x 2 15 log log 2 16 ⎛ ⎛ ⎞⎟⎞ ⎜ ⎜ ⎟⎟⎟ ⎜ ⎜ − ⎟⎟≤ ⎜ ⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ là: A log215 x log2 31 16 < < 16 B x ≥0 C 0 x log231 16 ≤ < D log215 x 16< ≤ Câu 41: Cho 0< < < <b d a c vàhàm số f x( )liên tục \ thỏa mãn ( ) d a f x dx =10 ∫ , ( ) d b f x dx =8 ∫ , ( ) c x x a e f e dx ln ln 7 = ∫ Tính ( ) c x x I e f e dx ln lnb = ∫ A I = −5 B I =5 C I =7 D I =eceb Câu 42: Hỏi có số nguyên m để hàm số y =x4−2(m2 +1)x2+2017 đồng biến khoảng (1;+∞)? A 0 B Vô số C 4 D 1 Câu 43: Người ta cần làm bồn chứa dạng hình trụ tích 1000 lít inox để chứa nước, tính bán kính R của hình trụđó cho diện tích tồn phần bồn chứa đạt giá trị nhỏ A R 3 ( )m 2π = B R ( )m 2π = C R ( )m π = D R ( )m π = Câu 44: Cho số phức z thỏa mãn z 2i z 2i 2 + − = + + Biết biểu thức Q= − −z 4i + − −z 6i đạt giá trị nhỏ z = +a bi a b ,( ∈\) Tính P = −a 4b A P = −2 B P 1333 272 = C P = −1 D P 691 272 = Câu 45: Cho parabol ( )P :y =x2 đường thẳng d đi qua điểm I( )1; 3 Biết rằng d có phương trình ( ) y =mx+n m n, ∈\ hình phẳng giới hạn ( )P ( )d có diện tích nhỏ S0 Tính giá trị của S =S0+m+n A S = +9 B S = −8 C S + = D S =3 Câu 46: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Dựng khối đa diện ABCDEF như hình vẽ cho EF song song với AD, EF =2a, cạnh lại đa diện a Tính thể tích V khối đa diện A.V a 2 6 = B V a 3 5 6 = C V a 2 3 = D V a 3 2 12 = (6)Câu 47: Phương trình x x x ( )x x 4 4 16 2 log − +2 16 log =log +2 + −4 log có tập nghiệm S Tìm số phần tử S.  A 0 B 1 C 2 D 4 Câu 48: Cho đoạn thẳng AB có độ dài a Xét hai mặt cầu có tâm A B có bán kính a cắt nhau theo giao tuyến đường tròn ( )C Gọi ( )P mặt phẳng chứa đường tròn ( )C Khi ( )P chia khối cầu tâm A bán kính a thành hai phần: phần khơng chứa tâm A phần chứa tâm A, gọi 1 V thể tích phần chứa tâm A Tương tự ( )P chia khối cầu tâm B bán kính a thành hai phần: phần khơng chứa tâm B phần chứa tâm B, gọi V2 thể tích phần chứa tâm B Tính = + V V V A V a3 = π B V a3 4 = π C 3 3 a V = π D V a 3 24 = π . Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho bốn đường thẳng d1:x y z 1 2 − − = = − , x t d y t z t 2 2 : 4 ⎧⎪ = + ⎪⎪ ⎪ = + ⎨⎪ ⎪ = − ⎪⎪⎩ , x y z d3 : 1 = = 1, x t d y t z t 4 1 : ⎧⎪ = + ⎪⎪ ⎪ = ⎨⎪ ⎪ = − ⎪⎪⎩ Gọi d đường thẳng cắt bốn đường thẳng d d d d1, , ,2 3 4 Điểm sau đây thuộc d? A Q(0; 0;1) B P(2;2;2) C M(6;6; 3− ) D N(4; 4; 2− ) Câu 50: Cho x y, số thực Gọi M m, giá trị lớn nhỏ biểu thức: x y S y x 2 sin 2 cos cos 2 2 sin π + + = + ⎛ ⎞ + ⎜ ⎟ ⎟ + + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎝ ⎠ Tính M +mA 4 B 3 + C 16 3 D 3 2 2 + - HẾT - (7)ĐÁP ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia