Đề thi thử THPT quốc gia

4 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2021, 00:12

Câu 34.Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2 và thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông.. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằngA[r] (1)ĐỀ ƠN TẬP THPT MƠN TỐN 2020 GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL DĐ: 0835606162 - CHÚC CÁC EM THI TỐT NHÉ THÂN ÁI Câu 1.Cho hàm số ( ) 3 x f x x − = − Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng xác định B Hàm số nghịch biến C Hàm số đồng biến khoảng xác định D Hàm số đồng biến Câu 2.Cho số phức z= − i Môđun z A B C 7 D Câu 3.Cho hàm số ( ) 4 , , , y=ax +bx +c a b ca có đồ thị hình vẽ Trong số a b c, , có số âm? A 2 B 1 C 0 D Câu 4.Nếu 5 1 ( )d f x x − =  1 5 ( ) d f x x −  A 18 B 49 8 C 2 D −2 Câu 5.Một tổ có 7 học sinh nam học sinh nữ Hỏi có cách chọn học sinh có 2 học sinh nữ A16800 B 350 C 45 D 860 Câu 6.Cho khối nón có chiều cao h=5, bán kính đáy r= Thể tích khối nón cho A V =5 B V =15 C V =20 D V =45 Câu 7.Đồ thị hàm số sau có dạng đường cong hình bên? A y=x3+3x2 B y=x3−3x C y=x4−2x2 D 1 x y x − = + Câu 8.Trong khơng gian Oxyz, hình chiếu vng góc điểm M(−1; 2; 2− ) lên trục Oz điểm: A H 0; 0; 1( − ) B E(−1; 2; 0) C F 0; 0; 2( − ) D G 0; 0; 2( ) Câu 9.Nếu đặt 2 t = x + x tích phân ( ) 1 2 1 e + d +   x x x x A 0 e d t t B 6 0 e d t t C ( ) 0 1 e dt t+ t  D 6 1 e d t tCâu 10.Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( ) 2 : S x +y +zx+ y+ = Tâm mặt cầu ( )S có tọa độ A (1; 2; 0− ) B (−2;1; 0) C (−1; 2; 0) D (2; 1; 0− ) Câu 11.Trong không gian Oxyz, cho vectơ (1; 2) a= − Tính độ dài vectơ a A a =2 B a =8 C a =3 D a =9 Câu 12.Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( ) 1 log 2x−  −1 A 5; 2 S = +   B 1 ; 2 S=    C ;5 2 S = −    D 1 ; 2 S =     (2)Hỏi hàm số f x( ) có điểm cực trị? A B 0 C 3 D 2 Câu 14.Cho hàm số f x( ) thoả mãn ( ) 2( )( ) 2 fx =x xx+ với  x Hỏi hàm số ( ) f x có điểm cực đại? A 1 B 0 C 3 D 2 Câu 15.Cho cấp số nhân ( )unu1=3,u2 =1 Cơng bội cấp số nhân A 1 3 B 3 C D 2Câu 16.Cho số phức z1= +2 i z, 2 = −3 2i Phần ảo số phức z z1( 1+2z2) A −2i B −4 C −2 D 21 Câu 17.Tính giá trị biểu thức 1 log a M = a a với 0 a ta kết A B 1 2 C D −1 Câu 18.Cho khối hộp chữ nhật ABCD A B C D     có 3 = AB , AD=4, AA =5 Thể tích khối hộp chữ nhật cho A 60 B 20 C 10 D 12 Câu 19.Diện tích hình phẳng giới hạn parabol 2 2 y=x − −x trục hoành A 9 2 B C 81 10 D Câu 20.Cho số phức z= +2 3i Điểm sau điểm biểu diễn số phức 3 z w iz = + mặt phẳng tọa độ? A P( )2;3 B Q(−2;3) C M( )3; D N(− −3; 2) Câu 21.Cho hàm số f x( ) liên tục có đồ thị đường cong hình vẽ Số nghiệm phương trình f x( )=3 A B C 3 D Câu 22.Cho hình chóp S ABCD có độ dài cạnh đáy a, độ dài cạnh bên 2a Cosin góc cạnh bên mặt đáy hình chóp S ABCD A 2 B 2 C 4 D Câu 23.Một khối lăng trụ có chiều cao 2a diện tích đáy 2a Tính thể tích khối lăng trụ A 3 3 a V = B V =4a3 C 3 a D 3 a Câu 24.Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( )P :x+ −y 2z− =5 Điểm sau thuộc mặt phẳng ( )P ? A M(1;1 − ) B Q(2; 3; − ) C T(2; 3; − − ) D I(5; 0; 6) Câu 25.Xét số thực a b thỏa mãn 2 2 log log 8 a b   =     Mệnh đề đúng? A 3 a+ b= B 4a+2b= −1 C 2a−6b=6 D 2a−6b=3 Câu 26.Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2 x y x − = + A 2 x= − B (3)Câu 28.Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 2 : 1 x t d y t z t = +   = −   = +  Một véc tơ phương đường thẳng d A u1=(2; 4; 1− ) B u1=(2; 4;1− ) C u1=(2; 4; 1− − ) D u1=(2;0;1) Câu 29.Giá trị lớn hàm số y=x3−12x+8 đoạn −3;1 A 17 B 24 C 73 D −3 Câu 30.Số nghiệm nguyên bất phương trình 1 4x−3.2x+ + 5 A Vô số B 0 C D 3 Câu 31.Trong khơng gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu tâm I(4; 6; 9− − ) tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) A (x−4) (2+ y+6) (2+ +z 9)2 =36 B (x−4) (2+ y+6) (2+ +z 9)2 =16 C (x−4) (2+ y+6) (2+ +z 9)2 =81 D (x−4) (2+ y+6) (2+ +z 9)2 =9 Câu 32.Cho F x( ) nguyên hàm hàm số ( ) f x Tìm I =2 ( ) df x +  x A I =2xF x( )+ +x C B I =2F x( )+ +x C C I =2xF x( )+ +1 C D I =2xF x( )+ +1 C Câu 33.Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;1; 2)− mặt phẳng ( ) : 2P x−3y+ − =z Đường thẳng qua điểm A vng góc với mặt phẳng ( )P có phương trình A 1 2 x− = y− = z+ − B 1 1 x+ = y+ = z− − C 1 1 xyz+ = = − D 1 2 x+ y+ z− = = − Câu 34.Cho hình trụ có bán kính đáy 2 thiết diện qua trục hình trụ hình vng Diện tích xung quanh hình trụ cho A 12B 8C 4 D 16 Câu 35.Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA⊥(ABCD) SA=a Gọi M trung điểm AD Khoảng cách hai đường thẳng BM SD A a B 57 a C 57 19 a D a Câu 36.Cho hàm số đa thức bậc ba y= f x( ) có đồ thị hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2 1 4 x x g x f x f x − + = − có tất đường tiệm cận? A 5 B 4 C 2 D 3 Câu 37.Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình ( ) 3 log xm+2 log x+3m− =1 có hai nghiệm x x1; 2 phân biệt thỏa mãn x x1 2 =27 A m= −2 B m= −1 C m=1 D m=2 Câu 38.Cho hình lập phương ABCD A B C D     cạnh a Một mặt cầu ( )S qua đỉnh hình vng ABCD đồng thời tiếp xúc với cạnh hình vng A B C D    Tính bán kính R mặt cầu ( )S A 𝑅 = 5𝑎 B 𝑅 = √3 4 𝑎 C 𝑅 = √43 9 𝑎 D 𝑅 = √41 8 𝑎 Câu 39.Có giá trị nguyên dương tham số m sao cho hàm số ( ) 13 10 9 2020 f x = −x +mxx + nghịch biến (0;+)? A 6 B 5 C Vô số D 7 C M B A (4)Câu 40.Cho hàm số f x( ) thoả mãn ( )4 36 = f 𝑓(𝑥) = 𝑥 √𝑥 + 5, ∀𝑥 ∈ −5; +∞).Khi ∫ 𝑓(𝑥)411 𝑑𝑥 A 50128 105 B 29280 105 C 4832 105 − D 61024 105 Câu 41.Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 : 2 1 x y z d = = + − mặt phẳng ( )P :x−2y−2z+ =5 Điểm A có hồnh độ dương thuộc đường thẳng d cho khoảng cách từ A đến ( )P Độ dài đoạn thẳng OA A OA=4 B OA= C OA= D OA=2 Câu 42.Biết ∫ 2𝑥2+7𝑥−1 𝑥+3 𝑑𝑥 2 1 = 𝑎 + 𝑏 𝑙𝑛 + 𝑐 𝑙𝑛 với , , a b c Tổng a b c+ + A 0 B 8 C 4 D −1 Câu 43.Cho hai số thực dương a b thoả mãn 2 81 54 2 a b ab ab a b + + = − + Giá trị lớn biểu thức (2 )(1 ) P= a+ ab + b A B 4 + C 4 D 49 Câu 44.Có 4 chữ gồm hai chữ a hai chữ b xếp vào bảng gồm 16 hình vẽ Biết ô không chữ Tính xác suất để dịng cột khơng có hai chữ giống A 216 455 B 213 455 C 62 91 D 33 91 Câu 45.Cho hàm số y= f x( ) có đạo hàm liên tục có đồ thị hàm số y= f( )x hình vẽ Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số 𝑔(𝑥) = 4𝑓(3𝑥2+ 6𝑥 − 𝑚) − 9𝑥4− 36𝑥3+ 6(𝑚 − 6)𝑥2+ 12𝑚𝑥 − có điểm cực trị A 4 m − B m − C m − D mCâu 46.Lon bia Hà Nội có hình trụ cịn cốc uống bia có hình nón cụt Khi rót bia từ lon cốc chiều cao h phần bia cịn lại lon chiều cao phần bia có cốc Hỏi chiều cao h của bia lon gần số sau đây? A 8, 58 cm B 14, cm C 7, cm D 9,18 cm Câu 47.Cho lăng trụ ABC A B C    tích V Gọi M , N , P điểm thuộc đoạn thẳng AA, BBvà A C  cho 𝐴𝑀 𝐴𝑀= 𝐵𝑁 𝐵𝑁 = 𝐶𝑃 𝐴𝑃 = 1 Gọi Q trung điểm BC Thể tích khối tứ diện MNPQ A 5 18 V . B 5 12 V . C 2 15 V . D 2 9 V Câu 48.Cho hàm số ( ) 4 f x = +x x + Hỏi phương trình f (4 cos2x−5 ) f (4 cos− x)=4 có nghiệm thuộc đoạn [−𝜋 2; 3𝜋]? A 6 B 9 C D 7 Câu 49.Có cặp số (x y, ) với x y,  𝑦 ∈ [−2019; 20203] thỏa mãn phương trình 𝑙𝑜𝑔4(𝑥 + 1 2+ √𝑥 + 1 4) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑦 − 𝑥)? A 84567 B 93781 C 90787 D 60608 Câu 50.Cho hàm số y= f x( )xác định thỏa mãn ( ) ( ) 2020 2 1  +  − = + x f x f x x ,  x Giả sử ( )2 , ( )3 f =m f − =n Tính giá trị biểu thức ( )2 ( )3 T = f − − f
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia