Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tây Ninh - Học Toàn Tập

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:54

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 52-Tỉnh Tây Ninh Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Ngô Lê Anh Lộc 52.01.03 21/04/1995 Kinh Nam Toán 15.00 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Đỗ Minh Trí 52.01.05 02/01/1995 Kinh Nam Toán 13.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Giang Song Tróc 52.05.02 31/07/1994 Kinh N÷ Tin häc 17.30 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Nguyễn Thanh Phơng Thy 52.06.03 03/08/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Lý Trọng Đại 52.07.02 02/08/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha NguyÔn Anh Duy 52.09.02 25/01/1994 Kinh Nam T Anh 13.10 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Danh sách gồm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tây Ninh - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Tây Ninh - Học Toàn Tập