Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Học Toàn Tập

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:54

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 68-Trờng ĐH Vinh Cc Kho thớ v Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Nguyễn Mạnh Cờng 68.01.02 20/06/1994 Kinh Nam Toán 19.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh Ngun Tn Anh 68.01.01 18/06/1994 Kinh Nam To¸n 18.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh Nguyễn Quyền Linh 68.01.04 04/07/1994 Kinh Nam Toán 25.50 Nhì 12 THPT Chuyên ĐH Vinh Nguyễn Thế Tiến 68.01.06 18/05/1995 Kinh Nam Toán 20.00 Ba 11 THPT Chuyên ĐH Vinh Vơng Nhật Quân 68.01.05 28/02/1995 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh Nguyễn Thanh Hải 68.01.03 06/06/1994 Kinh Nam Toán 20.50 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh NguyÔn Ngäc Ho»ng 68.02.04 16/06/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.25 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh Đinh Thiªn Phóc 68.02.05 14/12/1995 Kinh Nam VËt lÝ 17.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyên ĐH Vinh Lê Viết Tài 68.02.06 25/08/1995 Kinh Nam Vật lí 27.00 Nhì 11 THPT Chuyên ĐH Vinh 10 Thái Lê DoÃn NghÜa 68.03.02 14/11/1995 Kinh Nam Ho¸ häc 22.50 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 11 Nguyễn Ngọc Linh 68.03.01 05/01/1994 Kinh Nữ Hoá học 18.50 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 12 Nguyễn Thành Quế 68.03.05 29/08/1994 Kinh Nam Hoá học 22.00 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 13 Ngô Xuân Phi 68.03.03 06/02/1995 Kinh Nam Hoá học 18.50 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh 14 Lê Hoàng Phú 68.03.04 30/09/1995 Kinh Nam Hoá học 18.25 K.Khích 11 THPT Chuyên ĐH Vinh 15 Phan Xu©n TiÕn 68.05.04 18/02/1994 Kinh Nam Tin học 24.25 Ba 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 16 Phan Thị Hồng Hạnh 68.05.02 08/06/1995 Kinh Nữ Tin học 27.50 Nhì 11 THPT Chuyên ĐH Vinh 17 Lê Viết Quản Trọng 68.05.05 15/02/1994 Kinh Nam Tin học 17.65 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 18 Ngun Th¹c Thèng 68.05.03 04/08/1994 Kinh Nam Tin học 18.40 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 68-Trêng §H Vinh Cục Khảo thí Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Đặng Thị Phợng 68.09.05 15/10/1994 Kinh Nữ T Anh 12.90 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 20 Nguyễn Thị Phơng Nhi 68.09.02 26/03/1994 Kinh Nữ T Anh 12.65 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh 21 Trần Thị Thu Hiền 68.09.01 06/01/1994 Kinh Nữ T Anh 12.55 K.Khích 12 THPT Chuyên ĐH Vinh Danh sách gồm 21 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Trường THPT chuyên Đại học Vinh - Học Toàn Tập