Đề thi thử THPT quốc gia

12 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:46

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?. A..[r] (1) Câu 1: [2D3-1.3-1] (02 – 101 – THPTQG 2017)Tìm nguyên hàm hàm số f x  cos 3x A cos3 dx x3sin 3x CB sin cos3 d 3 x x x C  . C sin cos d 3 x x x C  . D cos dx xsin 3x CHướng dẫn giải. Chọn B. Ta có:     sin sin cos d cos d 3 ax b x ax b x C x x C a          . Câu 2: [2D3-1.3-2] (27 – 101 – THPTQG 2017) Cho hàm số f x  thỏa mãn f x   3 5sinx  0 10 f  Mệnh đề đúng? A f x  3x5cosx5 B f x  3x5cosx2 C f x  3x 5cosx2 D f x  3x 5cosx15 Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có: f x  f x x d 3 5sin x xd 3x5cosx C  0 3.0 5cos 10 f   C   C  . Câu 3: [2D3-1.3-1] (02 – 102 – THPTQG 2017) Tìm nguyên hàm hàm số   5 f x x   A d ln 5 x x C x     . B 5xdx2 51ln 5x 2C   . C d 5ln 5 x x C x     . D 5xdx2 ln 5x 2C   . (2)Chọn A. Ta có: d d ln ln 5 x x ax b C x C ax b a    x      . Câu 4: [2D3-1.3-1] (08 – 103 – THPTQG 2017) Tìm nguyên hàm hàm số f x 2sinx A 2sin dx x2cosx CB 2 2sin dx xsin x C  . C 2sin dx xsin 2x CD 2sin dx x2cosx CHướng dẫn giải. Chọn D. Ta có: sin dx x cosx C  2sin dx x2 sin d x x2cosx CCâu 5: [2D3-1.3-2] (13 – 103 – THPTQG 2017) Cho F x  nguyên hàm hàm số   x f xex thỏa mãn   3 2 F  Tìm F x  A   2 x F xexB   2 2 x F xexC   2 x F xexD   2 x F xexHướng dẫn giải. Chọn D.  d  x d x f x xex x e xC   .  0 02   2 2 x Fe  C  C  F xexCâu 6: [2D3-1.3-1] (09 – 104 THPTQG 2017) Tìm nguyên hàm hàm số f x  7x A d ln x x x C    . B 7 d ln x x x C    . C 7 dx x 7x1 C    . D 1 7 d 1 x x x C x      . Hướng dẫn giải. Chọn B. Ta có: 7 d d ln ln x x x a x a x C x C a        . Câu 7: [2D3-1.4-1] Nguyên hàm hàm số   2 3 f x x x x    là: A 3 3 ln 3 x x x C    B 3 2 3 3 x x C x    (3)C x3 3x2ln x CD 3 3 ln 3 x x x C    Hướng dẫn giải. Chọn A.   3 2 3 ln 3 x x f x dx x x dx x C x                Câu 8: [2D3-1.4-1] Họ nguyên hàm hàm số f x x2 2x1 A   2 F xx   x C B F x 2x 2C C   3 F xxx  x C D   3 1 F xxx  x C Hướng dẫn giải. Chọn C.  d  2 1 d 3 f x xxxxxx  x C   . Câu 9: [2D3-1.4-1] Nguyên hàm hàm số   1 f x x x   A lnx lnx2C. B 1 lnx C x   C 1 ln x C x   D 1 ln x C x   Hướng dẫn giải. Chọn C.   1 1 d d ln f x x x x C x x x              Câu 10:[2D3-1.4-1] Nguyên hàm hàm số   f x x x   A x C x   B 2 x C x   C x23lnx2 C. D x C x   Hướng dẫn giải. Chọn A.   2 3 d d f x x x x x C x x              Câu 11:[2D3-1.4-1] Trong hàm số sau đây, hàm số nguyên hàm hàm số   3 2 1 (4)A g x 3x26xB   4 1 h xxxxx C   4 1 k xxxx D u x  3x2 6xHướng dẫn giải. Chọn B.    3 2 1 4 f x dxxxxdxxxxx   . Câu 12:[2D3-1.4-1] Tính nguyên hàm 1 d J x x x          A F x ln xx2C B     ln 2 F xxxC C   2 ln 2 F xxxC D F x  ln xx2C Hướng dẫn giải. Chọn C. 2 1 d ln J x x x x C x             Câu 13:[2D3-1.4-1] Tính nguyên hàm   3 1 d J xxx A   3 3 3 x x F x   C .B   3 3 3 x x F x    x C C   3 3 3 x x F x    x CD   3 3 1 3 2 x x F x    x CHướng dẫn giải. Chọn B.  3 1 d 3 3 x x J xxx   x C Câu 14:[2D3-1.5-1] Nguyên hàm F x  hàm số     2 2 0 x f x x x    là: A   2 3 x F x C x    B   3 3 x F x C x    C   3 3 F x x C x    .D   2 3 x F x C x (5)Chọn A. 4 2 2 2 3 d d 3 x x I x x x C x x x                Câu 15:[2D3-1.4-1] Nguyên hàm F x  hàm số f x  1 x xA 2 2 x x x  C B 2 2 x x C    C  1 2x C . D x x 2x3C. Hướng dẫn giải. Chọn D. 1 2d 2 x x x x x x C        . Câu 16:[2D3-1.5-1] Nguyên hàm F x  hàm số       3 3 0 x f x x x    A   3 3ln 2 F x x x C x x      B   3 3ln 2 F x x x C x x      C   3 3ln 2 F x x x C x x      D   3 3ln 2 F x x x C x x      Hướng dẫn giải. Chọn D.  3 3 3 1 3 3 d d d 3ln 2 x x x x x x x x x C x x x x x x x                        Câu 17:[2D3-1.5-2] F x  nguyên hàm hàm số     2 0 x f x x x    , biết F 1 1   F x biểu thức sau A   3 2 F x x x    B 3 2ln x x   C   3 2 F x x x    D   3 2ln 4 F xx   Hướng dẫn giải. Chọn D.   2 2 3 d d 2ln 4 x x x F x x C x x x                 1   2ln 4 F   C   F xx   (6)Câu 18:[2D3-1.4-3] Tìm nguyên hàm F x  hàm số   2 0 b f x ax x x    , biết F1 1,  1 F  , f 1 0 F x  biểu thức sau đây A   3 2 2 x F x x    .B   3 4 x F x x    C   3 2 4 x F x x    .D   3 4 x F x x    Hướng dẫn giải. Chọn D.       2 2 2 2 1 2 b ax bx ax b f x dx ax dx ax bx dx C C F x x x                        Ta có:       2 1 1 4 2 1 0 7 4 a b C a F a F b C b f a b c                                         . Vậy   3 4 x F x x    Câu 19:[2D3-1.4-2] Nguyên hàm F x  hàm số     2 1 0 x f x x x         là A   3 1 x F x x C x     B   3 1 x F x x C x     C   3 x x F x C x    D   3 x x F x C x               . Hướng dẫn giải. Chọn A.     2 2 2 2 2 1 1 f x xd x dx x dx x dx x x dx x x x                                   3 1 2 3 x x x x C x C x          (7)A x2 x 3. B x2 x 3. C x2x. D Kết khá. C Hướng dẫn giải. Chọn A.             2 2 2 d 5 1 1 1 f x x x f x x x C f x x x f f                          Câu 21:[2D3-2.1-2] Tìm hàm số f x  biết f x' 4 x xf  4 0 A 2 8 40 3 x x x   B 2 8 40 3 x x   C 2 8 40 3 x x x   D 2 8 40 3 x x   Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có:     3 1 2 2 2 4 3 2 3 2 2 x x x x x f xx x dx   xx dx   C   C     Lại có   2 8.4 4 40 4 0 3 f    C  C Vậy  2 840 323 xxx fx  Câu 22:[2D3-2.1-2] Tìm hàm số yf x  biết      ' f xxx xf  0 3 A   4 4 x x yf x    B   4 4 x x yf x    C   4 4 x x yf x    D yf x 3x21 Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có:        4 2 1 4 x x f x  xx x dxxx dx  C Lại có   4 0 0 3 4 f    C  C Vậy   4 4 x x yf x    (8)Câu 23:[2D3-1.2-2] Cho f x  3x22x có nguyên hàm F x  thỏa F 1 0.Nguyên hàm kết sau đây? A F x x3x2 3x B F x  x3x2 3x1 C F x  x3x2 3x2 D F x  x3x2 3x1 Hướng dẫn giải. Chọn B. Ta có:     2 3 3 F x  xxdx x xx C Lại có F 1  0 1312 3.1C 0 C1 Vậy F x  x3x2  3x1 Câu 24:[2D3-1.2-2] Nguyên hàm F x  hàm số f x  4x3 3x22  thỏa mãn điều kiện  1 F   là: A x4 x32x3. B x4 x32x 4. C x4 x32x4. D x4 x32x 3. Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có:     3 4 2 F x  xxdx x  xx C Lại có         4 1 1 3 F         C  C Vậy F x x4 x32x3 Câu 25:[2D3-1.3-1] Nguyên hàm hàm số ( ) cos3f xx A sin 3 x C . B 1 sin 3 x C   C sin 3x C . D 3sin 3x C . Hướng dẫn giải. Chọn A. 1 cos3sin3 3 xdxxC  . Câu 26:[2D3-1.3-1] Tình sin(3x1)dx, kết A cos(3 1) 3 x C    B cos(3 1) (9)Chọn A. 1 sin(3 1) cos(3 1) 3 xdx x C  . Câu 27:[2D3-1.3-1] Tình (cos 6x cos )x dx, kết A 1 sin sin 6 x x C    B 6sin 6x 5sin 4x C . C 1 sin sin 6 xx C . D 6sin 6xsin 4x C . Hướng dẫn giải. Chọn C. 1 (cos cos ) sin sin 6 xx dxxx C  . Câu 28:[2D3-1.3-1] Trong hàm số sau, hàm số nguyên hàm ( ) sin 2f xx A 2cos 2x B 2cos 2x. C cos 2 x. D 1 cos 2 xHướng dẫn giải. Chọn D. 1 sin sin (2 ) cos 2 xdxxd x  x C   . Câu 29:[2D3-1.4-2] Trong hàm số sau đây, hàm số nguyên hàm hàm số f x  cos 5x A cos5x C . B sin 5x C . C sin 6 x C . D 1 sin 5 x C . Hướng dẫn giải. Chọn D. Ta có: cos5 cos5 1 sin ( ) 5 5 xdxxd xx C   Câu 30:[2D3-1.4-2] Hàm số sau nguyên hàm hàm số f x  sin 2x A sin2x B 2cos 2x C 2cos 2x. D 2sinx. Hướng dẫn giải. Chọn A. Ta có:   2 1 1 cos sin 2sin sin 2 sin (2 ) x 2 xdxxd x  C  xCx C (10)Câu 31:[2D3-1.4-2] Trong hàm số sau đây, hàm số nguyên hàm hàm số     2 cos 1 2 f x x   A 2  sin 2x1 . B 2  1 sin 2x   . C   1 tan 2 x . D   1 cot 2 x . Hướng dẫn giải. Chọn C. Ta có:       2 1 tan cos 2 cos 1 (2 1) 1 d x xxxd x   C   Câu 32:[2D3-1.4-3] Một nguyên hàm hàm số f x cos 5x.cosxlà: A cos 6x B sin 6x C 1 1 sin sin 2 x x       . D 1 sin sin 2 x x        . Hướng dẫn giải. Chọn C. Ta có:   1 c c c c c c 2 1 os5 os os os os os 2 x x x dxxdxxdxxdx     1 1 os os sin sin 12 c xd x(6 ) c xd x(4 ) 12 x x C        Câu 33:[2D3-1.2-2] Nguyên hàm hàm số f x  2sin cos 2x x là: A cos cos 5 x x C    B 1 cos5 cos xx C . C 5cos 5xcosx C . D Kết khác. Hướng dẫn giải. Chọn A.   2sin cos sin sin sin sin cos5 cos 5 x x dxxx dxxdxxdx xx C     . Câu 34:[2D3-1.2-1] Hàm số F x extanx C nguyên hàm hàm số f x  ? A   1 e sin x f x x   B   1 e sin x f x x   C   1 e cos x f x x   D   1 e cos x f x x   (11)Chọn D.       1 tan cos x x F x e x C e x        Câu 35:[2D3-1.2-2] Nguyên hàm hàm số 2 cos 2 x y là: A   1 sin 2 xxC. B   1 1 cos 2  xC. C cos 2 x CD 1 sin 2 x CHướng dẫn giải. Chọn A.     1 1 cos sin 2  x dx2 xxC  . Câu 36:[2D3-1.2-1] Nguyên hàm hàm số f x e2xex là: A 2 x x eeC B 2e2xexC. C e exxxC. D Kết khác. Hướng dẫn giải. Chọn A.   2 x x x e x ee dx  eC  . Câu 37:[2H2-2.1-2] Trong hàm số sau đây, hàm số nguyên hàm f x  e3x3 A e3x3 B 3e3x3 C 3 x eD 3e3x3. Hướng dẫn giải. Chọn C. Áp dụng công thức 3 3 1 3 ax b ax b x x e dx e C e dx e C a            . Câu 38:[2H2-2.1-2] Nguyên hàm hàm số 2  x x J   dx A 2 ln ln x x C   B 2 ln ln x x C    C 2 ln ln x x C   D 2x3xC. Hướng dẫn giải. Chọn A. Áp dụng công thức   2 2 ln ln ln x x x x a x x a dx C dx C a          . (12)A exsinx. B ex sinx. C exsinx. D ex sinx. Hướng dẫn giải. Chọn A. Áp dụng công thức  cos  sin x x ex dx e  x C  . Câu 40:[2H2-2.1-2] Nguyên hàm hàm số x x e yA 2 ln x x e CB 1 ln 2 x x e C   . C .2 x x e C x  . D ln 2 x x e CHướng dẫn giải. Chọn B.   2 2 ln ln 2 2 x x x x x x e e e e dx dx C C e                    
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia