Luận văn tốt nghiệp Chính sách đào tạo nguồn nhân lực

119 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:42

Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhần lực tại doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu kim phương.Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty thương mại và xuất nhập khẩu kim phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG o o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƢƠNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : MÃ SINH VIÊN : CHUYÊN NGÀNH DOANH : QUẢN TRỊ KINH HÀ NỘI 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƯƠNG Giáo viên hƣớng dẫn : Sinh viên thực : Mã sinh viên : Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh HÀ NỘI - 2015 Thang Long University Library L Ờ I C Ả M Ơ N Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trường Đại học Thăng Long, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập làm việc trường Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Trương Đức Thao, người nhiệt tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty thương mại xuất nhập Kim Phương toàn thể nhân viên công ty tạo điều kiện thuận lợi trình em thực tập Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập công ty có hạn nên em khơng thể tránh sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy Đó hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức sau Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 SINH VIÊN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Quang Tiến Thang Long University Library MỤC LỤC Tran g LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chung nguồn nhân lực chất lƣợng nguồn nhân lực .1 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực .1 1.1.1.1 Khái niệm nhân lực .1 1.1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm chất lượng chất lượng nguồn nhân lực 1.1.2.1 Khái niệm chất lượng 1.1.2.2 Khái niệm chung chất lượng nguồn nhân lực .3 1.2 Khái quát công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2.1 Khái niệm .4 1.2.2 Tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực .4 1.2.3 Phân loại hình thức đào tạo 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.3.1 Yếu tố thuộc doanh nghiệp 1.3.2 Yếu tố bên doanh nghiệp: 1.4 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực 10 1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo 11 1.4.1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo .11 1.4.1.2 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 12 1.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo 14 1.4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo .14 1.4.4 Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 14 1.4.4.1 Xác định chương trình đào tạo 14 1.4.4.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo 14 1.4.5 Dự tính chi phí đào tạo .17 1.4.6 Lựa chọn đào tạo giáo viên .18 1.4.7 Đánh giá hiệu đào tạo 18 1.5 Một số mơ hình u cầu cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 19 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƢƠNG…………………………………………………………………….21 2.1 Khái quát chung công ty thƣơng mại xuất nhập Kim Phƣơng 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 21 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cơng ty thương mại xuất nhập kim phương từ năm 2012 đến 2014 25 2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm .25 2.1.3.2 Đặc điểm sở vật chất 25 2.1.3.3 Đặc điểm thị trường 25 2.1.3.4 Tài sản nguồn vốn công ty thương mại xuất nhập Kim Phương…………………………………………………………………………………26 2.1.3.5 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh công thương mại xuất nhập Kim Phương 30 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty thƣơng mại xuất nhập Kim Phƣơng .32 2.2.1 Yếu tố thuộc doanh nghiệp 32 2.2.2 Yếu tố bên doanh nghiệp: 33 2.3 Phân tích thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực công ty thƣơng mại xuất nhập Kim Phƣơng: 35 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Phân theo trình độ chun mơn 35 Phân theo mức độ lành nghề: 36 Phân theo độ tuổi 39 2.4 Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực công ty thƣơng mại xuất nhập Kim Phƣơng .40 2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo: 40 2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo: 41 2.4.3 Đối tượng chương trình đào tạo .43 2.4.4 Phương pháp đào tạo: 45 2.4.5 Lựa chọn giáo viên: 46 2.4.6 Thời lượng đào tạo: 47 2.4.7 Xác định chi phí đào tạo .47 2.4.8 Thực chương trình đào tạo 48 Thang Long University Library 2.4.9 Đánh giá hiệu công tác đào tạo 48 2.5 Đánh giá chung 49 2.5.1 Những kết đạt .49 2.5.2 Một số điểm bất cập 50 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THƢƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM PHƢƠNG 51 3.1 Phân tích môi trƣờng kinh doanh công ty Kim Phƣơng 51 3.1.1 Điểm mạnh: 3.1.2 Điểm yếu 51 3.1.3 Cơ hội 52 3.1.4 Thách thức 52 3.2 Phƣơng hƣớng hoạt động định hƣớng đào tạo nguồn nhân lực công ty thƣơng mại xuất nhập Kim Phƣơng 52 3.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty thương mại xuất nhập Kim L u ô n s ẵ n s n g K h ô n g s ẵ n s n g Câu 6: Anh chị mong muốn đào tạo phương pháp nào? C h ỉ d ẫ n c ô n g v i ệ c Cử đến trường ĐH Đào tạo từ xa Mở lớp cạnh DN Hội nghị, hội thảo Khác…………… Câu 7: Theo Anh/ chị có nên tăng cường thêm khố đào tạo khác khơng? Cần tăng cường thêm khóa đào tạo Bổ sung thêm số chương trình cần thiết Khơng tăng cường giữ nguyên năm trước Câu 8: Xin anh chị vui lịng đóng góp số ý kiến chương trình đào tạo cơng ty? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Rất chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/ chị Sau thu kết phiếu điều tra phận phụ trách dựa vào để xác định nhu cầu đào tạo người lao động Bộ phận phụ trách đào tạo dựa kết thu từ bảng điều tra đóng góp ý kiến phận chức để xác định nhu cầu đào tạo nhân viên doanh nghiệp Qua đưa kế hoạch nhu cầu cho đào tạo  Hiệu dự kiến: Dự kiến sau thực phương pháp xác định nhu cầu đào tạo mới, cơng ty xác định rõ ràng trình độ nhân viên muốn đào tạo, ý kiến, nguyện vọng họ chương trình đào tạo, từ khơng bỏ xót người có nhu cầu, bỏ bớt nhân viên khơng có nhu cầu giảm thiểu chi phí cho cơng ty 3.3.4 Nâng cao trình độ giảng viên nội  Căn hình thành giải pháp Căn vào phần 2.4 nhận thấy hình thức đào tạo chủ yếu công ty kèm cặp nơi làm việc Hình thức đào tạo áp dụng từ lâu có số khuyết điểm cịn tồn cơng ty cần có số phương pháp điều chỉnh sau  Nội dung thực hiện: 58 Thang Long University Library Trong lớp đào tạo cán cấp cao, cần bổ xung thêm chương trình đào tạo chuyên sâu kiến thức sư phạm, để cán cấp cao đào tạo lại cho nhân viên cách xác, dễ hiểu Cần có chương trình đào tạo hệ thống lại chuyên môn bổ xung kiến thứ vĩ mơ từ hệ thống nâng cao trình độ chun mơn lãnh đạo cơng ty nhờ họ đào tạo lại nhân viên cách hệ thống đầy đủ Cơng ty lập phận chun đào tạo, tuyển nhân viên hữu có trình độ chun mơn cao, cử học khóa học sư phạm chuyên môn cho tham gia đầy đủ khóa đào tạo cao cấp ban lãnh đạo, sau cho người đào tạo lại nhân viên  Hiệu dự kiến: Dự kiến, sau thực phương pháp này, nhân viên trải qua khóa đào tạo cảm nhận chuyên nghiệp cung cách làm việc, nhận đầy đủ kiến thức hệ thống cách bản, nhân viên dễ dàng tiếp thu ghi nhớ kiến thức hơn, từ nâng cao hiệu chương trình đào tạo cách rõ rệt 3.3.5 Cải tiến chương trình đánh giá hiệu cơng tác đào tạo  Căn hình thành giải pháp Đánh giá hiệu chương trình đào tạo việc khơng thể thiếu q trình đào tạo Chúng ta cần đánh giá để tìm ưu điểm để từ phát triển lên cần tìm hạn chế cịn tồn trình đào tạo nhằm tìm biện thích hợp để hạn chế Hiện cơng ty quan tâm đến công tác đánh giá hiệu đào tạo Các phương pháp chủ yếu mà công ty dùng thường vấn, phiếu điều tra,…Tuy nhiên, vào phần 2.4 nhận thấy phiếu điều tra cịn nhiều hạn chế ta xây dựng phiếu đánh giá hiệu chương trình đào tạo sau:  Nội dung thực hiện: Phiếu đánh giá hiệu chương trình đào tạo: Cơng ty thương mại xuất nhập Kim Phương P h ò n g hà n h ch ín h n hâ n o0o PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CƠNG TÁC ĐẠO Kính thưa Anh/chị Với phát triển khoa học kỹ thuật nay, doanh nghiệp không cạnh tranh với sản phẩm mà chất lượng nguồn nhân lực vũ khí cạnh tranh quan trọng Chất lượng nguồn nhân lực ngày đỏi hỏi cao.Tại công ty thương mại xuất nhập Kim Phương ngày quan tâm trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhằm nâng cao chất lượng công nhân viên cơng ty Để góp phần cải tiến chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân ngày có hiệu cao kính mong anh/chị cung cấp thông tin đánh giá hiệu công tác đào tạo giúp chúng tơi cải tiến chương trình Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/chị! Sau hệ thống câu hỏi mong Anh/chi đánh dấu (x) vào ô đáp án mà anh/chị cho Thông tin chung: Câu 1.Xin Anh/chị vui lòng cho biết số thông tin cá nhân? Tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30-40 tuổi Từ 40-50 tuổi Trên 50tuổi Nam Nữ Giới tính Trình độ chun mơn Trên ĐH ĐH/ CĐ Trung cấp Khác 4.Đơn vị công tác:……………………………………………… …………………………………………………………………………… Chức vụ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 2: Trong khoảng thời gian năm qua anh/ chị tham gian khoá đào tạo nào? Tên khoá đào tạo Thời gian loại hình đào tạo …………………… Từ ………Đến……… ……………………… 60 Thang Long University Library …………………… Từ ………Đến……… ……………………… …………………… Từ ………Đến……… ……………………… Nội dung chương trình đào tạo: Câu 3: Trong khoá đào tạo gần Anh/chị trang bị kiến thức gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 4: Anh chị đào tạo thời gian: tháng năm tháng Trên năm Câu 5: Trang thiết bị phục vụ cho chương trình đào tạo nào? Rất đại Hiện đại Tốt Không tốt Câu 6: Anh/chị cho biết mức độ nhiệt tình giảng viên trình đào tạo: Rất nhiệt tình Bình thường Kém nhiệt tình Câu 7: Anh/ chị cho biết mức độ hấp dẫn giảng: Hấp dẫn Khơng hấp dẫn bình thường Chán Câu 8: Xin Anh/ chị vui lòng cho biết thay đổi sau tham gia đào tạo (Khoanh tròn vào số thể mức độ đồng ý Anh/ chị: 1- Rất không đồng ý; 2không đồng ý; 3- Đôi chút đồng ý; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý) I Thay đổi nhận thức: 1.1 Có thêm nhiều thơng tin mới, kiến thức 1.2 Học nhiều kỹ 1.3 Hiểu rõ công việc 1.4 Xác đinh rõ nhiệm vụ trách nhiệm 2.1 Cảm thấy tự tin làm việc 2.2 Cảm thấy yêu công việc nhiều 2.3 Cảm thấy an toàn làm việc 2.4 Hi vọng thực tốt cơng việc 3.1 Có phương pháp làm việc 3.2 Ln cố gắng hồn thành cơng việc 4.1 Hồn thành cơng việc nhanh 4.2 Kết thực công việc tốt 4.3 Có khả tự giám sát việc làm 4.4 Có khả thực nhiều nghề thân thực công việc II Thay đổi thái độ III Thay đổi hành vi IV Thay đổi kết thực công việc Câu 9: Xin Anh/chị cho biết sau đào tạo lực chuyên môn thay đổi nào? Không đựơc cải thiện Được cải thiện cách đáng kể Cải thiện chút Được cải thiện nhiều Câu 10: Xin anh/ chị vui lòng cho biết ý kiến cơng tác đào tạo cơng ty góp phần làm cho cơng tác đào tạo ngày có hiệu hơn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/ chị! 62 Thang Long University Library  Hiệu dự kiến: Thông qua phương pháp đánh giá mới, cơng ty Kim Phương có nhìn tổng quát đầy đủ trình đào tạo mình, từ cơng ty đưa biện pháp cải thiện nhược điểm, phát huy tối đa tốt quy trình đào tạo cũ Kết luận chƣơng Sau áp dụng lý luận trình bày chương qua phân tích, đánh giá chương 2, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty thương mại xuất nhập Kim Phương bao gồm: Thay đổi phương thức tuyển dụng Cải thiện phương hướng chương trình đào tạo cách thức tuyển dụng nhân viên Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nâng cao trình độ giảng viên nội Cải tiến chương trình đánh giá hiệu công tác đào tạo Tuy nhiên theo tác giả để giải vấn đề mà công ty gặp phải cần thực kết hợp đồng giải pháp nêu KẾT LUẬN Trong giới không ngừng vận động lỗi thời chấp nhận có, khơng chịu học tập Cịn doanh nghiệp tập trung nhân viên sa sút, khơng đáp ứng u cầu xã hội, không đủ sức cạnh tranh với đối thủ khác Cùng với hội nhập sâu rộng kèm theo phát triển khoa học kỹ thuật, địi hỏi người ln phải cập nhật kiến thức không bị đào thải Điều giải thích cơng tác đào tạo nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ hàng đầu Đào tạo không trang bị cho nhân viên kiến thức, kỹ chuyên môn nghề nghiệp cần thiết, mà cịn cho thấy doanh nghiệp đầu tư cho nhân viên quan tâm tới họ thành cơng chung hai tương lai Vì đào tạo cịn nghệ thuật động viên nhân viên, gia tăng gắn bó họ doanh nghiệp Qua trình thực tập em nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty thương mại xuất nhập Kim Phương quan tâm ban lãnh đạo công ty Đây điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty cịn có số hạn chế định, cần phải có biện pháp thực tế để hồn thiện nhằm mục đích phục vụ cho phát triển nhân viên, đạt mục tiêu công ty Tuy thời gian thực tập công ty không dài, với kiến thức trang bị ngồi giảng đường, dựa vào nỗ lực thân, với giúp đỡ nhiệt tình từ phía cơng ty thương mại xuất nhập Kim Phương, tận tâm nhiệt tình giảng viên hướng dẫn Trương Đức Thao em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn nhiều mặt nên khóa luận chắn cịn nhiều sai sót, em mong nhận góp ý chân thành từ quý thầy để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Em hy vọng khóa luận có đóng góp vào giá trị hoạt động thực tế công ty thương mại xuất nhập Kim Phương Có tác động cơng tác nhân lực cơng ty nói chung cơng tác đào tạo nhân lực nói riêng Em xin chân thành cảm ơn công ty thương mại xuất nhập Kim Phương giảng viên hướng dẫn Trương Đức Thao giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thang Long University Library CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: công ty thương mại xuất nhập Kim Phương Địa chỉ: số 262 Nguyễn Huy Tưởng Xác nhận Sinh viên: Nguyễn Quang Tiến Ngày sinh: 09/06/1993 Mã sinh viên: A19226 Lớp: Qe24g2 Chuyên ngành: quản trị doanh nghiệp Trường: đại học Thăng Long Đã có thời gian thực tập đơn vị từ ngày tháng tới ngày tháng năm 2015 Hà Nội, ngày tháng năm 2015 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Thang Long University Library ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm chung nguồn nhân lực chất lƣợng nguồn nhân lực .1 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực ... tài:  Hệ thống hóa lý luận nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực phương pháp đào tạo  Đánh giá yếu tố chủ... nhân lực, doanh nghiệp có định hướng xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo Tiềm lực tài sở vật chất: Hiệu đào tạo nguồn nhân lực phụ thuộc nhiều vào nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo, nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Chính sách đào tạo nguồn nhân lực, Luận văn tốt nghiệp Chính sách đào tạo nguồn nhân lực