Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231 - Học Toàn Tập

4 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:20

Câu 31: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = U o sinωt thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công th[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 231 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Khơng phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 231 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi mắt nhìn rõ vật đặt điểm cực cận A độ tụ thuỷ tinh thể lớn B khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc nhỏ C mắt không cần điều tiết vật gần mắt D tiêu cự thuỷ tinh thể lớn Câu 2: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện U1= 200V, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 =10V Bỏ qua hao phí máy biến số vịng dây cuộn thứ cấp A 500 vòng B 100 vòng C 25 vòng D 50 vịng Câu 3: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở không đáng kể xác định biểu thức A LC π ω= B LC ω π = C 2 LC ω π = D LC ω= Câu 4: Tác dụng cuộn cảm dịng điện xoay chiều A ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều B gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn C chỉ cho phép dòng điện qua theo chiều D gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn Câu 5: Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2 Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực A 2 f f G∞ = B 1 f f G∞ = C G∞ = f1+ f2 D G∞ = f1f2 Câu 6: Hai dao động điều hịa phương có phương trình là: x1 = 4sin100πt (cm) x2 = 3sin(100πt + 2 π ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1cm B 5cm C 3,5cm D 7cm Câu 7: Hạt nhân 14C 6 phóng xạ β − Hạt nhân sinh có A 6 prôtôn nơtrôn B 7 prôtôn nơtrôn C 5 prôtôn nơtrôn D 7 prôtôn nơtrôn Câu 8: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R = 10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 10π H, tụ điện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = Uosin100πt (V) Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R giá trị điện dung tụ điện A 10 2π − F B 10 π − F C 3,18µF D 10 π − (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 231 Câu 9: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 10m/s B 20m/s C 5m/s D 40m/s Câu 10: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật A E = 2. 2mc B E = 2. mc C E = mc2. D E = m c2 . Câu 11: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn chuyển từ quĩ đạo N quĩ đạo L phát vạch quang phổ A Hδ (tím) B Hβ (lam) C Hγ (chàm) D Hα (đỏ) Câu 12: Ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, mơi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2 Hệ thức liên hệ chiết suất vận tốc A 1 n v n =v B 2 1 n v n = v C 2 1 n v n = v D 2 1 2 n v n = v Câu 13: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc A T = 2 m k π B T = 2π m k C T = 2π k m D T = 1 k m π Câu 14: Chất phóng xạ iốt 131I 53 có chu kỳ bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác A 50g B 25g C 150g D 175g Câu 15: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số khơng đổi vận tốc không đổi B tần số thay đổi vận tốc thay đổi C tần số thay đổi vận tốc không đổi D tần số không đổi vận tốc thay đổi Câu 16: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B độ lệch pha C bước sóng D chu kỳ Câu 17: Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1cm, thị kính với tiêu cự f2 = 4cm Khoảng cách vật kính thị kính 17cm Khoảng nhìn rõ ngắn mắt Đ = 25cm Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực A 80 B 85 C 75 D 60 Câu 18: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều có cuộn cảm hệ số tự cảm L, tần số góc dòng điện ω? A Hiệu điện hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét B Tổng trở đoạn mạch L ω C Mạch không tiêu thụ công suất D Hiệu điện trễ pha 2 (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 231 Câu 19: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,75µm λ2 = 0,25µm vào kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35µm Bức xạ gây tượng quang điện? A Chỉ có xạ λ1 B Khơng có xạ hai xạ C Chỉ có xạ λ2 D Cả hai xạ Câu 20: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 600m B 0,6m C 60m D 6m Câu 21: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm tiết diện dây B giảm công suất truyền tải C tăng hiệu điện trước truyền tải D tăng chiều dài đường dây Câu 22: Một vật dao động điều hịa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = Asin( ) t π ω − B x = Asinωt C x = Asin( ) t π ω + D x = Asin( ) t π ω + Câu 23: Các nguyên tử gọi đồng vị hạt nhân chúng có A cùng khối lượng B cùng số nơtrôn C cùng số nuclôn D cùng số prôtôn Câu 24: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục gương cầu lõm có bán kính 40cm cách gương 30cm Ảnh vật tạo gương A ảnh thật, cách gương 60cm B ảnh ảo, cách gương 12cm C ảnh thật, cách gương 12cm D ảnh ảo, cách gương 60cm Câu 25: Điện trường xoáy điện trường A có đường sức bao quanh đường cảm ứng từ B giữa hai tụ điện có điện tích khơng đổi C của điện tích đứng n D có đường sức khơng khép kín Câu 26: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp hai lần vật Tiêu cự thấu kính A - 30cm B - 20cm C 30cm D 10cm Câu 27: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B giao thoa ánh sáng C tán sắc ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ (λđ = 0,76µm) đến vân sáng bậc màu tím (λt = 0,40µm) phía vân trung tâm A 1,8mm B 1,5mm C 2,7mm D 2,4mm Câu 29: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng ),x= Asin(ωt+ϕ vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω B vmax = Aω2 C vmax = 2Aω D vmax = A2ω Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π H mắc nối tiếp với điện trở R = 100Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u =100 2sin100πt(V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch A ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 2 100 sin πt π i (A) B ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 4 100 sin πt π (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 231 C ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 6 100 sin 2 πt π i (A) D ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 4 100 sin 2 πt π i (A) Câu 31: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = Uosinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dòng điện i mạch tính theo cơng thức A R C L tgϕ =ω − ω B R C L tgϕ =ω + ω C R C L tgϕ ω ω 1 − = D R L C tgϕ ω ω 1 − = Câu 32: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = Iosin(ωt + ϕ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = Io B I = 2 Io C I = Io D I = 2Io Câu 33: Công thức Anhxtanh tượng quang điện A 2 max mv A hf = + B 2 1 max mv A hf = − C 2 1 max mv A hf = + D 2 1 max mv A hf + = Câu 34: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A D ai λ= B iD a λ= C aD i λ= D ai D λ= Câu 35: Âm sắc đặc tính sinh lí âm A phụ thuộc vào tần số biên độ B chỉ phụ thuộc vào tần số C chỉ phụ thuộc vào biên độ D chỉ phụ thuộc vào cường độ âm Câu 36: Đặt vật sáng nhỏ AB vng góc với trục thấu kính phân kì Ảnh vật tạo thấu kính A ảnh ảo có kích thước lớn vật B ảnh thật chiều với AB C ảnh thật ngược chiều với AB D ảnh ảo có kích thước nhỏ vật Câu 37: Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A căn bậc hai chiều dài lắc B chiều dài lắc C căn bậc hai gia tốc trọng trường D gia tốc trọng trường Câu 38: Cho phản ứng hạt nhân: 27 13Al X n α+ → + Hạt nhân X A 20 10Ne B 24 12Mg C 23 11Na D 30 15P Câu 39: Phát biểu sau sai nói lượng mạch dao động điện từ LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung B Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại cuộn cảm D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụ điện Câu 40: Cơng êlectrơn khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Giới hạn quang điện kim loại A 0,295µm B 0,300µm C 0,250µm D 0,375µm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 231 - Học Toàn Tập