Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545 - Học Toàn Tập

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 23:19

giao thoa ánh sáng.[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 545 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Khơng phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 545 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Lần lượt chiếu hai xạ có bước sóng λ1 = 0,75µm λ2 = 0,25µm vào kẽm có giới hạn quang điện λo = 0,35µm Bức xạ gây tượng quang điện? A Cả hai xạ B Chỉ có xạλ1 C Chỉ có xạλ2 D Khơng có xạ hai xạ Câu 2: Chophản ứng hạt nhân: 27 13Al X n α+ → + Hạt nhân X A 23 11Na B 20 10Ne C 24 12Mg D 30 15P Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R = 10Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 10π H, tụđiện có điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = Uosin100πt (V) Để hiệu điện hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R giá trịđiện dung tụđiện A 10 π − F B 10 2π − F C 3,18µF D 10 π − F Câu 4: Âm sắc đặc tính sinh lí âm A chỉ phụ thuộc vào tần số B chỉ phụ thuộc vào cường độ âm C phụ thuộc vào tần số biên độ D chỉ phụ thuộc vào biên độ Câu 5: Tại nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A căn bậc haichiều dài lắc B căn bậc haigia tốc trọng trường C chiều dài lắc D gia tốc trọng trường Câu 6: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A độ lệch pha B bước sóng C chu kỳ D vận tốc truyền sóng Câu 7: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A khúc xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C phản xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 8: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = Uosinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dòng điện i mạch tính theo cơng thức A R C L tgϕ =ω − ω B R L C tgϕ ω ω 1 − = C R C L tgϕ ω ω 1 − = D R C L tgϕ =ω + ω Câu 9: Các nguyên tửđược gọi đồng vị hạt nhân chúng có A cùng số prơtơn B cùng số nơtrôn C cùng khối lượng D cùng số nuclơn Câu 10: Chất phóng xạ iốt 131I 53 có chu kỳ bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạđã bị biến thành chất khác (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 545 Câu 11: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 60m B 6m C 0,6m D 600m Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = Asin( ) 2 t π ω − B x = Asin( ) 4 t π ω + C x = Asinωt D x = Asin( ) 2 t π ω + Câu 13: Cơng êlectrơn khỏi kim loại A = 6,625.10-19J, số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s Giới hạn quang điện của kim loại đó A 0,300µm B 0,295µm C 0,375µm D 0,250µm Câu 14: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác A tần số khơng đổi vận tốc không đổi B tần số không đổi vận tốc thay đổi C tần số thay đổi vận tốc không đổi D tần số thay đổi vận tốc thay đổi Câu 15: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện U1= 200V, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 =10V Bỏ qua hao phí máy biến số vịng dây cuộn thứ cấp A 25 vòng B 50 vòng C 100 vòng D 500 vòng Câu 16: Khi mắt nhìn rõ vật đặt ởđiểm cực cận A khoảng cách từ thuỷ tinh thểđến võng mạc nhỏ B mắt khơng cần điều tiết vật gần mắt C tiêu cự thuỷ tinh thể lớn D độ tụ thuỷ tinh thể lớn Câu 17: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu ánh sáng trắng Khoảng cách từ vân sáng bậc màu đỏ (λđ = 0,76µm) đến vân sáng bậc màu tím (λt = 0,40µm) phía của vân trung tâm A 1,5mm B 2,7mm C 2,4mm D 1,8mm Câu 18: Tần số góc dao động điện từ tự mạch LC có điện trở khơng đáng kể xác định biểu thức A LC ω= B 2 LC ω π = C LC ω π = D LC π ω= Câu 19: Đặt vật sáng nhỏ AB vng góc với trục thấu kính phân kì Ảnh vật tạo thấu kính A ảnh thật chiều với AB B ảnh ảo có kích thước nhỏ vật C ảnh ảo có kích thước lớn vật D ảnh thật ngược chiều với AB Câu 20: Hai dao động điều hịa phương có phương trình là: x1 = 4sin100πt (cm) x2 = 3sin(100πt + 2 π ) (cm) Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ A 5cm B 3,5cm C 7cm D 1cm Câu 21: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = Iosin(ωt + ϕ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = 2 Io B I = Io C I = 2Io D I = 2 Io (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 545 Câu 22: Biểu thức li độ vật dao động điều hịa có dạng x= Asin(ωt+ϕ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = A2ω B vmax = Aω C vmax = Aω2 D vmax = 2Aω Câu 23: Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1cm, thị kính với tiêu cự f2 = 4cm Khoảng cách giữa vật kính thị kính 17cm Khoảng nhìn rõ ngắn mắt Đ = 25cm Độ bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực A 80 B 60 C 75 D 85 Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn chuyển từ quĩđạo N quĩđạo L phát vạch quang phổ A Hα (đỏ) B Hγ (chàm) C Hδ (tím) D Hβ (lam) Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D, khoảng vân i Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe A iD a λ= B ai D λ= C D ai λ= D aD i λ = Câu 26: Một kính thiên văn có vật kính với tiêu cự f1, thị kính với tiêu cự f2 Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực A G∞ = f1+ f2 B 1 f f G∞ = C G∞ = f1f2 D 2 f f G∞ = Câu 27: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục gương cầu lõm có bán kính 40cm cách gương 30cm Ảnh vật tạo gương A ảnh thật, cách gương 60cm B ảnh thật, cách gương 12cm C ảnh ảo, cách gương 12cm D ảnh ảo, cách gương 60cm Câu 28: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 40m/s B 5m/s C 10m/s D 20m/s Câu 29: Phát biểu sau sai khi nói lượng mạch dao động điện từ LC có điện trở không đáng kể? A Năng lượng điện từ mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung C Năng lượng điện từ mạch dao động lượng điện trường cực đại tụđiện D Năng lượng điện từ mạch dao động lượng từ trường cực đại cuộn cảm Câu 30: Phát biểu sau với mạch điện xoay chiều có cuộn cảm hệ số tự cảm L, tần số góc dòng điện ω? A Hiệu điện hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét B Tổng trở đoạn mạch L ω C Mạch không tiêu thụ công suất D Hiệu điện trễ pha 2 (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 545 Câu 31: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π H mắc nối tiếp với điện trở R = 100Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u =100 2sin100πt(V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch A ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 100 sin 2 πt π i (A) B ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 100 sin 2 πt π i (A) C ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = 100 sin πt π i (A) D ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ + = 100 sin πt π i (A) Câu 32: Hạt nhân 14C 6 phóng xạ β − Hạt nhân sinh có A 7 prôtôn nơtrôn B 6 prôtôn nơtrôn C 5 prôtôn nơtrôn D 7 prôtôn nơtrôn Câu 33: Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều A gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn B gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn C chỉ cho phép dòng điện qua theo chiều D ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều Câu 34: Một lắc lị xo gồm lị xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc A T = 2 k m π B T = 2π m k C T = 2π k m D T = 1 m k π Câu 35: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm tiết diện dây B tăng hiệu điện trước truyền tải C giảm công suất truyền tải D tăng chiều dài đường dây Câu 36: Đặt vật sáng nhỏ vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính 15cm Thấu kính cho ảnh ảo lớn gấp hai lần vật Tiêu cự thấu kính A - 30cm B - 20cm C 30cm D 10cm Câu 37: Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật A E = 2. 2mc B E = 2 . m c C E = 2mc2. D E = mc2. Câu 38: Công thức Anhxtanh tượng quang điện A 2 max mv A hf = + B 2 max mv A hf + = C 2 max mv A hf = + D 2 max mv A hf = − Câu 39: Ánh sáng truyền mơi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, mơi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2 Hệ thức liên hệ chiết suất vận tốc A 1 2 n v n = v B 2 1 2 n v n = v C 2 1 n v n = v D 2 1 n v n =v Câu 40: Điện trường xốy điện trường A có đường sức bao quanh đường cảm ứng từ B giữa hai tụđiện có điện tích khơng đổi C của điện tích đứng n D có đường sức khơng khép kín
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 545 - Học Toàn Tập