50 câu trắc nghiệm Chương Hàm Số lớp 10

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:59

Hình bên là đồ thị của một trong 4 hàm số sau đây?. Hãy chọnA[r] (1)ĐỒ THỊ - HÀM SỐ Hàm số sau hàm số bậc nhất? A y x  B y x 2  C y x  D y x 2 Trong hàm số sau, hàm số bậc là: A y x   B y 6x 1 C mx y x   D y 2x m 3 Tập xác định hàm số y x là: A 2; B 2; C ; 2 D ; 2 Tập xác định hàm số y x 2 x là: A D B 2; C ;3 D 2;3 Tập xác định hàm số  3x 1 y x x     là: A \ 2; 1   B  1;   \ C  1;   \ D  1;  Hàm số sau hàm số chẵn? A yx4x B 2 2x y x   C y x D 2 y x   Hàm số sau hàm số lẻ? A y2x3 B y 3x C 2 y x  D y x 8 Đồ thị hàm số yx22x3 qua điểm sau đây? A 1; 4 B 1;6 C 6; 1  D 4; 1  Cho hàm số y2x 1 Khẳng định sau sai? A Tập xác định hàm số D B Hàm số cho nghịch biến C Hàm số cho đồng biến 0; D Đồ thị hàm số qua điểm  0;1 10.Đường thẳng qua hai điểm A 4;3   B 2; 1   có phương trình là: A y 2x 11 B y2x5 C y 1x 2    D y 1x 2   11.Hàm số y3x2 cắt trục hoành điểm: A 2;0 3       B 3 ;0       C  2;0 D  0; 12.Hàm số yx26x3 đồng biến khoảng: A ;3 B 3; C  ; 3 D  3;  13.Trục đối xứng đồ thị hàm số y  x2 4x2 là: (2)A y 2 B y2 C x2 D x 2 14.Hàm số sau đồng biến khoảng  0;5 ? A y x  B y 4 2x C y x2 D yx2 x 15.Đỉnh parabol y  x2 4x 3 có tọa độ là: A  2; 15   D  1; 16.Giá trị a, b để đồ thị hàm số yaxb qua điểm A 1;2 , B 0;3 là:     A a 1;b 3 B a3;b 1 C a 1;b3 D a 3;b 1 17.Điểm sau thuộc đồ thị hàm số        x với x y 2x với x A  2; 1 B  1; C  0;1 D  2;3 18.Hình bên đồ thị hàm số sau Hãy chọn đáp án A y x B yx24 C y  x2 D y  x 19.Cho hàm số yf x x22 x 3 Khẳng định sau đúng? A yf x  hàm số chẵn B yf x  hàm số lẻ C yf x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D yf x  hàm số không chẵn, không lẻ 20.Cho hàm số yf x x22x3 Khẳng định sau đúng? A yf x  hàm số chẵn B yf x  hàm số lẻ C yf x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D yf x  hàm số không chẵn, không lẻ 21.Cho hàm số yf x  x2 Khẳng định sau đúng? A yf x  hàm số chẵn B yf x  hàm số lẻ C yf x  hàm số vừa chẵn vừa lẻ D yf x  hàm số không chẵn, không lẻ 22.Tọa độ giao điểm hai đường thẳng  d : y1  x  d2 : y2x 3 là: A 5;7 B 5; 7  C  5;7 D  5; 7 23.Giá trị a, b để parabol yax2bx2 qua hai điểm A 1;5   B2;8 là: A a 6;b9 B a 1;b2 C a2;b 1 D a3;b2 24.Parabol yax2bxc qua A 0; , B 1; , C      1;1 có phương trình là: A yx2 x B yx2 x C yx2 x D yx2 x 25.Parabol yax2bxc có giá trị nhỏ x 2 qua A 0;6 có phương   trình là: x y O thuvientoan.net (3)A y 1x2 2x    B yx22x6 C yx26x6 D yx2 x 26.Parabol yax2bxc qua A 8;0 có đỉnh   I 6; 12   có phương trình là: A yx212x96 B y2x224x96 C y3x236x96 D y4x2 48x96 27.Cho parabol y2x24x 3 Parabol có đỉnh là: A I 1;1   B I1;1 C I 1; 1 D 1; 1  28.Cho hàm số yf x  5x Kết sau sai? A f  1 B f 2 10 C f  2 10 D f 1         29.Giao điểm parabol yx23x2 với đường thẳng y x là: A    1;0 , 3;2 B 0; ,   2; 3 C 1;2 , 2;1   D   2;1 , 0; 1  30.Đường thẳng d : y 2x 1  vng góc với đường thẳng đường thẳng sau: A y 2x9 B y 1x 2    C y 1x 2   D y2x4 31.Đường thẳng  d : y1 2x 1, d  2 : y  2x đường thẳng sau đồng quy? A y x 11 4   B y x 4   C y x 4    y x 4   32.Giá trị lớn hàm số y  x2 2x 3 là: A 4 B C D 33.Đường thẳng qua A 1;3 song song với đường thẳng y   x là: A y x B y x C y  x D y  x 34.Cho hàm số y2x24x 1 , mệnh đề sai? A Đồ thị đường parabol, trục đối xứng x 2 B Đồ thị có đỉnh I 1; 1   C Hàm số tăng 1; D Hàm số giảm ;1 35.Đường thẳng qua M1;4 vng góc với đường thẳng y 1x 2    là: A y 2x6 B y2x6 C y2x6 D y 2x6 36.Cho M P : yx2 A 3;0  Để AM ngắn thì: A M 1;1   B M1;1 C M 1; 1   D M 1; 1 37.Tập xác định hàm số     3 x , x ;0 y 1 , x 0; x            là: A \   B R \ 0;3   C \ 0;3   D (4)38.Tìm tất giá trị m để hàm số y x x 2m     xác định 0;1  A m 2  B m 1 C m 2  m 1 D m2 m 1 39.Với giá trị m đồ thị hàm số yx23xm cắt trục hoành hai điểm phân biệt? A m 4   B m 4   C m 4  D m 4  40.Xác định m để ba đường thẳng y 2x 1; y 2x    y 5 2m x 2 đồng quy với A m 2   B m 1 C m 1 D m 2  41.Cho hai hàm số f x   g x đồng biến khoảng    a; b Có thể kết luận chiều biến thiên hàm số yf x   g x khoảng  a; b ? A Đồng biến B Nghịch biến C Không đổi D Chưa kết luận 42.Cho hàm số y x x Trên đồ thị hàm số lấy hai điểm A B có hồnh độ -2 Phương trình đường thẳng AB là: A y 3x 4   B y 4x 3   C y 3x 4    D y 4x 3    43.Bất phương trình m x   3 có tập nghiệm T, cho   1;  T khi: A m 1;4 B m  ;4 C m 1;  D m1; 4 44.Với giá trị m hàm số ym x  3 đồng biến A m2 B m2 C m2 D m2 45.Cặp đường thẳng sau cắt nhau: A y x   y 2x 3 B y x  y 2x   C y x    y x 2         D y 2x 1 y 2x7 46.Hàm số sau đồng biến khoảng  1;  A y 2x21 B y  2x21 C y x 1  2 D y  x 1  2 47.Các đường thẳng y 5 x , y   ax 3, y 3xa đồng quy với giá trị a? A -10 B -11 C -12 D -13 48.Cho y x2a  3ax Tìm a để y xác định với x 3; 2      A a 3  B a 4  C a 3  a  D a 3   49.Hàm số ymx m đồng biến khi: A m B m0 C 0 m D Một kết khác (5)50.Đường thẳng d : m xm    my 6 qua điểm: A 1; 5  B  3;1 C  2;1 D 3; 3  Đáp án: 1 C 11 A 21 D 31 B 41 A 2 B 12 B 22 C 32 D 42 B 3 D 13 D 23 C 33 B 43 A 4 D 14 A 24 B 34 A 44 D 5 C 15 B 25 A 35 B 45 A 6 D 16 C 26 C 36 A 46 C 7 B 17 D 27 B 37 A 47 D 8 B 18 D 28 D 38 C 48 D 9 B 19 A 29 A 39 D 49 C 10 B 20 D 30 B 40 C 50 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu trắc nghiệm Chương Hàm Số lớp 10, 50 câu trắc nghiệm Chương Hàm Số lớp 10