Đề thi thử THPT quốc gia

15 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:51

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. A.[r] (1)CHÀO MỪNG TOÀN THỂ QUÝ THẦY, CÔ THAM DỰ BUỔI THAO GIẢNG CỦA TỔ TỐN CHÀO MỪNG TỒN THỂ Q THẦY, CÔ THAM (2)KIỂM TRA BÀI CŨ Giải phương trình:   Giải    ??? (3)(4)III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI VÀ   II – PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. (5)I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1 Định nghĩa Phương trình bậc ẩn có dạng nào?   Phương trình bậc nhất hàm số lượng giác phương trình có dạng: Trong đó: số hàm số lượng giác (6)I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1 Định nghĩa Phương trình bậc nhất hàm số lượng giác phương trình có dạng: Trong đó: số hàm số lượng giác   Hãy cho vài VD phương trình bậc đối với HSLG . ����+ = 0   . ����+= 0   . ����+ = 0   . ����+ = 0 (7)Ví dụ 1: Giải phương trình sau: (Hoạt động nhóm 3ph) b)    a)    I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Cách giải phương trình bậc nhất ẩn??? = ( 0 )   (8)Ví dụ 1: Giải phương trình sau: (Hoạt động nhóm 3ph) b)    (VN) (vì ) Vậy phương trình cho vơ nghiệm   Vậy   a)    Qua ví dụ trên, rút ra cách giải phương trình bậc một hàm số lượng giác? (9)I – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 2 Cách giải Cho phương trình bậc hàm số lượng giác:     Khi đó, ta đưa phương trình phương trình lượng giác bản (10)Ví dụ 2: Đưa PT sau PT lượng giác . ����+ = 0   . ����+= 0   . ����+ = 0   . ����+ = 0   ⟺ ����=   ⟺ ����=   ⟺ ����=   ⟺ ����=   (11)Ví dụ 3: Giải phương trình sau (Hoạt động nhóm 3ph) √3 ����+ 1=0   Giải   (12)- Nhắc lại cách giải phương trình bậc hàm số lượng giác - Xem lại kiến thức học - Đọc trước phần chuẩn bị cho tiết học sau - Làm câu hỏi trắc nghiệm (13)Câu 1: Phương trình sau phương trình bậc hàm số lượng giác A B C.  D   (14)Câu 3: Phương trình có nghiệm A B C .  D   Câu 2: Phương trình tương đương với phương trình sau đây? A B C D (15)Cảm ơn quý thầy cô, học sinh đã tham gia buổi thao giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia