Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập

1 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:51

rrong lhoang thcri gian nriy coi nhu nhiQt luqng t(ta ra. mdi trudrng tu ddy ddn ld kh6ng dingke.[r] (1)UBND TiNH TTIAI NCTTTEN CQNG HOA XA HgT CHU NCTfrA VIET NAM so cI4 Duq & EAo rao D0 rip - T.r sg:I.4nh phric Bn cnixu rrnlc I(y rrrr cHeN rrec srNH crol cAp riun Lop 9 Mdn: VAt li - Nirn hgc 2r01S -20t6 Thdi gian: 150 philt (kh6ng ke tthdt gian giao d€) Bii 1 Trdn mQt dudrng thdng, hai b6n 1A cludng c6 hai hdng dgc c6c vdn d6ng vi6n chuy6n dOng theo cirng mQt huorng: mQt hang ld c6c vQn dQng vi6n chpy viQt d6 vd hanglia ld c6c vfln clOng vi6n dua.xe d4p Bitit rang c.ac v.an dQng vi6n vigt da cfury d6u v6i ua"iOr Zi1mtn va khoing cdch d6u gifra hai nguoifiAn k0 hdng lit,20mi nhtng ,on-r6 *** ,irg"Aa] vdi hang c6c vQn d0ng vi6n dua 4e dqp ld 40km/h vd 30m H6i mQt ngucri quan s6t1An phai thuy6n d0ng tr€n ducrng v6i vQn tOc Ulng bao nhi€u AC m5i tAn vpnbEng vi6n dua r" d; ;;6i kip thi chinh hic d6 lai du6ikip mQt vgn dQng vi6n chay vi5.t Oa titlp ihroi" Bni 2 cho mach diQn nhu hinh bOn HiQu diQn th€ u gifia hai di6m A.udB kh6ng aOi Cac di6ntro&:&:R+:R; R1 =3R; R:* la biOn tro a/ Di6u chinh bi6n tro R* d6n gid tri sao cho c6ng su6t toa nhiQt tr6n diQn trd Rr ld Pr : 12w Tfnh c6ng su6t t6a nhiet tr6n di6n trd R4 d6 gl,Tinh gi6 tri cria R* theo R d6 c6ng su6t toa nhiet tr6n R* ld lcrrl nhAt Bni 3.'Mqt ddy ddn thuAn trd c6 diQn tro khong thay d6i theo nhi6t d0 Khi ddng ctiQn 11 :2 A chpy qua ddy d6n ndy thi n6 n6ng di5n nhiQt dQ kh6ng AOi ta t1 :^500C, khi ddng 12:4Achpy qua ddy rJAn ndy thi n6 n6ng d6n nhiq,t d6 kh6ng OOi ta tz.: 1500C Ktri ddy ddn dpt nhiet O9 i.hO"g- OOi tm nhiet lugngioa ra ni6i trucrng xune quanh ti lQ thuQn v6'i dQ ch€nh lQch nhiQt dQ gifia ddy vd m6i trudrng NhiQt dQ m6i truong kt6ng ddi , a/ Ggi a vd b ld kho6ng thdi gian lo*g rmg tu hic ddng diQn 11 vdlzUat Aau qua ddy cl5n d6n ddy ddn A{priat A0 kh6ng eOi rrong lhoang thcri gian nriy coi nhu nhiQt luqng t(ta mdi trudrng tu ddy ddn ld kh6ng dingke Chring minh rihg a : b b/ Cho ddng di6n c6 cuorng d0 I: : 6,4 chpy qua d6y d5n tr6n rthi d6y c15n n6ng d6n nhiQt dQ khdng AOi U bao nhi€u? Bii 4 Ngudi ta df;t m6t vi€n bi ilac b.*g sat hinh cAu b6n kinh R : 6cm dd duqc nung n6ng tdi nhiet d6 t: 3250C l6n mdt mOt kh6i nudc d6rdtlcn 6 00C H6i vi6n bi chui viro kh6i nu6c d5 d}n dQ sau bao nhitiu? 86 qua sU Adn nniet ctra nudc d6 vd d(i n6ng lOn ctra dA ddtan Cho khOi tuqng ri6ng cta sft ld D : 7800kg/m', .kh6i luqng riOng ctLa nu6c d6 le De = 915kg/m3, nhiet dung ri0ng cria s6t ld c : 460Jlkg.K, nhiet n6ng rttay cria nudc dd (trbc ld nhi€t tuqig md Ikg nudc dd A 00C cdn thu vdo di! n6ng chdy hodn todn thdnh nadc 6 nhiQt d0 tiy) ld 1.: 3,4.10s?k ThC tich hinh cAu dugc tinh theo c6ng thirc V: 1r,fl' vdi R ld ban kinh hinh cAu J Bni MQt lq thuj'tinh nh6 ftrng dAy thuf ngan, duoc nrit ch{t lbing nrit thuy tinh Tim c6ch x6c kh6i lugng thui'ngdn trong lo mi khOng dugc md nft, Uiet mrOi lugng ridng cria thuy ngdn vd vd thujr tinh lAn luqt le Dr vd D2 Cho c6c dung cu: cdn, vd bQ qud cdn, c6c chia dQ, nu6c'
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Thái Nguyên 2015-2016 - Học Toàn Tập