Đề thi thử THPT quốc gia

33 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:38

T/C5: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chung thì chúng có 1 đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của 2 mặt phẳng đó.. T/C5: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt có 1 điểm chun[r] (1)TRƯỜNG T.H.P.T HƯƠNG KHÊ NĂM HỌC 2017 - 2018 THI ĐUA DẠY TỐT,HỌC TỐT (2)ÔN TẬP CHƯƠNG II ÔN TẬP CHƯƠNG II Tiết 20,21 ppct Tiết 20,21 ppct Mơn: Hình học lớp 11 Giáo viên: Đường Đức Hào Trường THPT Hương Khê Môn: Hình học lớp 11 Giáo viên: Đường Đức Hào Trường THPT Hương Khê (3)1) Nội dung định lý giao tuyến ba mặt phẳng? 2) Nêu phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng? 3) Nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song? 4) Thế hình hộp? 1) Nội dung định lý giao tuyến ba mặt phẳng? 2) Nêu phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng? 3) Nêu phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song? 4) Thế hình hộp? (4)T/C1: Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt cho trước T/C1: Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt cho trước T/C2: Có mặt phẳng qua điểm khơng thẳng hàng T/C2: Có mặt phẳng qua điểm không thẳng hàng T/C4: Tồn điểm không nằm mặt phẳng T/C4: Tồn điểm không nằm mặt phẳng T/C5: Nếu mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì chúng có đường thẳng chung chứa tất điểm chung mặt phẳng T/C5: Nếu mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì chúng có đường thẳng chung chứa tất điểm chung mặt phẳng T/C6:Trong mp ,các kết biết hình học phẳng T/C6:Trong mp ,các kết biết hình học phẳng TC3: Nếu đường thẳng có điểm phân biệt thuộc mp điểm đường thẳng thuộc mặt phẳng đó. TC3: Nếu đường thẳng có điểm phân biệt thuộc mp điểm đường thẳng thuộc mặt phẳng đó. Một mp xác định biết qua điểm không thẳng hàng Một mp xác định biết qua điểm không thẳng hàng Một mp xác định biết qua đường thẳng điểm khơng thuộc đường thẳng Một mp xác định biết qua đường thẳng điểm không thuộc đường thẳng Một mp xác định biết qua hai đường thẳng cắt Một mp xác định biết qua hai đường thẳng cắt 3 CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MP 3 CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MP CÁC TÍNH CHẤT (5)KIỂM TRA BÀI CŨ: 1)Nêu vị trí tương đối đường thẳng khơng gian? 2)Nêu định lý giao tuyến mặt phẳng? Định lý (ĐL giao tuyến ba mặt phẳng):Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi cắt theo ba giao Tuyến phân biệt ba giao tuyến đồng qui đôi song song với I c b a a a b c    a (6)Định lí a b Cho đường thẳng a song song với Nếu chứa a cắt theo giao tuyến b b song song song với a a  ( ) mf a mf ( ) ( ) (7)Định lí 3: Cho đường thẳng chéo nhau, có một mặt phẳng chứa đường thẳng song song với đường thẳng kia b a b’ ● M (8) Nếu mặt phẳng () chứa đường thẳng cắt a b cùng song song mặt phẳng () () // ()   Định lí Định lí a b M a  / /( ) / /( ) ( ) / /( ) a b a b   a    (9)a b ĐỊNH LÝ Cho hai mặt phẳng song song Nếu mặt phẳng cắt mặt phẳng cắt mặt phẳng hai giao tuyến song song với a   ( ) //( ) ( ) ( ) ( ) ( ) // b a a b a     a          (10)Bài 1.(sgk tr77) Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB khơng nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến các mf sau: (AEC) (BFD); (BCE) (ADF) b.Lấy M điểm thuộc đoạn DF tìm giao điểm đường thẳng AM mf(BCE)? c.CMR: AC BF không cắt nhau? A D F E B (11)Bài 1.(sgk tr77) Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB khơng nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến các mf sau: (AEC) (BFD); (BCE) (ADF) b.Lấy M điểm thuộc đoạn DF tìm giao điểm đường thẳng AM mf(BCE)? c.CMR: AC BF không cắt nhau? A D F E B (12)Bài 1.(sgk tr77) Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB khơng nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến các mf sau: (AEC) (BFD) H A G D F E B (13)Bài 1.(sgk tr77) Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB không nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến các mf sau: (BCE) (ADF) A D F E B C (14)Bài 1.(sgk tr77) Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB không nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến các mf sau: (BCE) (ADF) A D F E B C (15)Bài 1.(sgk tr77) A D F E B C J Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB khơng nằm mặt phẳng a.Tìm giao tuyến mf sau: (AEC) (BFD); (BCE) (ADF) b.Lấy M điểm thuộc đoạn DK tìm giao điểm của đường thẳng AM mf(BCE)? K M (16)Bài 1.(sgk tr77) A D F E B C F Cho hai hình thang ABCD ABEF có chung đáy lớn AB không nằm mặt phẳng c CMR: AC BF không cắt nhau? F M (17)Bài 2.(sgk tr77) Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành.Gọi M,N,P theo thứ tự trung điểm đoạn thẳng SA,BC,CD Tìm thiết diện hình chóp cắt mf(MNP) P N A C B D S M F K R E (18)Bài 2.(sgk tr77) Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành.Gọi M,N,P theo thứ tự trung điểm đoạn thẳng SA,BC,CD Tìm thiết diện hình chóp cắt mf(MNP) P N A C B D S M F K R E Gọi O giao hai đường chéo hình bình hành ABCD, tìm giao điểm đường thẳng SO mf(MNP)? (19)Bài 3.(sgk tr77) Cho hình chóp S.ABCD đáy thang, đáy lớn AB Gọi M,N theo thứ tự trung điểm cạnh SB SC a.Tìm giao tuyến hai mf: (SAD) (SBC)? b.Tìm giao điểm đường thẳng Sd (AMN)? c.Tìm thiết diện hình chóp S.ABCD mf(AMN)? S A D C (20)Bài 3.(sgk tr77) Cho hình chóp S.ABCD đáy thang, đáy lớn AB Gọi M,N theo thứ tự trung điểm cạnh SB SC a.Tìm giao tuyến hai mf: (SAD) (SBC)? b.Tìm giao điểm đường thẳng SD (AMN)? c.Tìm thiết diện hình chóp S.ABCD mf(AMN)? S A D C B E M (21)D C t A B x y z D’ A’ B’ C’ I J b.Gọi CMR: c Cho Tính: a MCR: mf(Ax,By)//mf(Cz,Dt) Bài 4.(sgk tr78) Cho hình bình hành ABCD Qua A,B,C,D vẽ bốn nửa đường thẳng Ax,By,Cz,Dt phía dối với mf(ABCD), song song với không nằm mf(ABCD) Một cắt Ax,By,Cz,Dt A’,B’,C’,D’  ; ' ' ' ' IACBD JA CB D IJ / / AA' ' , ' , ' AAa BBb CCc D 'D ( ) (22)Bài 5.(Bổ sung) Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng khác Lấy M,N thuộc AC BF cho MC = 2AM; NF = 2BN Qua M,N kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD,AF CMR: a)MN//DE A C B D E F M N I O 1 M N1 1 ) / / ( ) b M N mf DFE 1 ) ( ) / / ( ) c mf MNN M mf DFE 1 M 1 (23)Bài 5.(Bổ sung) Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng khác Lấy M,N thuộc AC BF cho MC = 2AM; NF = 2BN Qua M,N kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD,AF CMR: a)MN//DE A C B D E F M N I O 1 M N1 1 ) / / ( ) b M N mf DFE 1 ) ( ) / / ( ) c mf MNN M mf DFE 1 M 1 (24)Bài 5.(Bổ sung) Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng khác Lấy M,N thuộc AC BF cho MC = 2AM; NF = 2BN Qua M,N kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD,AF CMR: a)MN//DE A C B D E F M N I O 1 M N1 1 ) / / ( ) b M N mf DFE 1 ) ( ) / / ( ) c mf MNN M mf DFE 1 M 1 (25)A B C D B’ A’ D’ C’ M O N E F K H I Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ M,N trung điểm AB AD; O tâm mặt bên DCC’D’ Hãy xác định thiết diện tạo mf(MNO) (26)A B C D B’ A’ D’ C’ M O N E F K H I Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ M,N trung điểm AB AD; O tâm mặt bên DCC’D’ Hãy xác định thiết diện tạo mf(MNO) (27)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 7.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ Trên ba cạnh AB,DD’,C’B’ lấy điểm M,N,P không trùng với đỉnh cho a) CMR: mf(MNP)//mf(AB’D’) b) Xác định thiết diện của hình hộp cắt mặt phẳng (MNP) F M E P N K ' ' ' ' ' (28)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) vơi AD BB’ CMR: EH//FI F K J E 1 ; 2 DD ' EA FD (29)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) vơi AD BB’ CMR: EH//FI F K J E 1 ; 2 DD ' EA FD (30)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) với AD BB’ CMR: EH//FI F E G H K I 1 ; 2 DD ' EA FD (31)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) với AD BB’ CMR: EH//FI F E G H I K 1 ; 2 DD ' EA FD (32)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) với AD và BB’ CMR: EH//FI F E G H I K 1 ; 2 DD ' EA FD (33)A D C B D’ A’ B’ C’ Bài 8.(Bổ sung) Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ điểm E,F nằm AB DD’ cho 1.Hãy xác định thiết diện hình hộp cắt a.mf(EFC) b.mf(EFC’) 2 Gọi H, I giao (EFC’) với AD và BB’ CMR: EH//FI F E G H I K 1 ; 2 DD ' EA FD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia, Đề thi thử THPT quốc gia