THIẾT KẾ KHUÔN BẰNG CATIA

30 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 22:24

Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng công cụ thiết kế gia công khuôn dùng Catia, chọn phần tử để đúc, chuẩn bị chi tiết trước khi tạo mẫu, tạo ra tập hợp các tấm để tạo thành khuôn, mô tả chi tiết các phần tử khuôn cơ bản, hướng dẫn chia tấm hốc, tấm lõi bởi bề mặt. Tạo và định nghĩa cơ sở khuôn... THIẾT KẾ KHN (dùng CATIA) Vào mục cơng cụ thiết kế gia công khuôn Phần hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ thiết kế gia công khuôn Chọn Start->Mechanical Design->Lệnh Mold ToolingDesign để mở workbench cần thiết Workbench Mold Design kích hoạt: Chú ý "Product" hiển thị thuyết minh -2 Gọi chi tiết gia công Phần hướng dẫn bạn cách gọi lại phần tử để đúc Kích đúp chuột vào 'Product1'trên thuyết minh để kích hoạt Giờ đổi màu sang màu da cam Chọn Insert->Lệnh Existing Component từ main menu Mở file GettingStarted01.CATPart từ thư mục mẫu Đây chi tiết cần làm khuôn Chú ý Chi tiết có thuyết minh Tệp chi tiết phải chứa đựng thân chi tiết với tất bề mặt cần thiết cho việc tách lõi hốc Số chi tiết (trong properties) phải MoldedPart 2.1 Chuẩn bị chi tiết để làm khuôn Phần hướng dẫn bạn cách chuẩn bị chi tiết trước tạo thành mẫu (có yếu tố cần thiết) để làm khuôn Tạo CATPart cách vào File >New chọn Part danh sách Nháy phải vào Part thư mục, chọn properties, vào Product tab lấy tên Part Number MoldedPart Mở file Tel.CATPart thư mục Samples Điều giúp mở cửa sổ Chọn PartBody thư mục copy Chọn Part cửa sổ MoldedPart sử dụng chức đặc biệt Paste menu ngữ cảnh Chọn AsResultWithLink hộp thoại kích chuột vào Apply.Điều đảm bảo chi tiết ban đầu để làm khn mà bị sửa chi tiết MoldedPart sửa 3.Bây bạn thực thao tác để tính tốn tỷ lệ co ngót Đi tới workbench PartDesign cách vào Start>Mechanical Design>Part Design Chọn Geometry_of_Phone_Reference_PartBody thuyết minh chọn Define In Work Object menu ngữ cảnh Kích chuột vào biểu tượng scaling Nhập giá trị tỷ lệ 1.03(ví dụ thế) chọn mặt xy tham khảo nhấn nút OK Lặp lại công việc với mặt yz zx với giá trị tỷ lệ khác 4.Bây xác định phương kéo Chọn View>Render style >Customize view tích vào Material hộp thoại nhấn OK Kéo hệ trục vào chi tiết Kích chuột vào biểu tượng Draft analysis Phần tử mà bạn nhìn thấy có màu xanh cho bạn biết bạn chọn hướng kéo sang phải hệ trục Hướng kéo theo hướng Z Vào workbench Generative Shape Design với Start > Shape > Generative Shape Design Một open body tạo Sửa thuộc tính đặt tên cho PartingBody 6.Kích chuột vào biểu tượng Join Chọn tất cạnh chi tiết Nhấn OK hộp thoại để xác nhận lại hành động Chọn kết nối thuyết minh Sử dụng menu ngữ cảnh để mở thuộc tính gọi PartingLine Bây bạn điền đầy vào lỗ chi tiết Thực thao tác Join đường cong xung quanh lỗ nhấn OK hộp thoại Kích chuột vào biểu tượng Fill Chọn Join.2 thuyết minh Nhấn OK hộp thoại Lỗ điền đầy 9.Việc mà bạn phải làm tạo bề mặt phân khuôn Chọn biểu tượng Sweep Chọn nút kiểu Line Profile hộp thoại Chọn With reference surface cho Subtype Chọn PartingLine thuyết minh cho đường cong hướng dẫn Chọn mặt xy thuyết minh cho bề mặt Reference Nhập giá trị 20 mm cho Length Kích chuột vào hộp thoại Angle để kích hoạt OK nút Apply Nhấn OK Bề mặt chi tiết tạo thành (nếu tạo thành theo hướng khơng bên chi tiết tráo đổi giá trị Length1 Length 2) Sử dụng menu ngữ cảnh ,thay đổi tên dưỡng đúc thành PartingSurface 10.Kích chuột vào biểu tượng extract(trích) Chọn Tangent continuity cho kiểu Propagation type kích chuột vào mặt mặt phía góc nhìn hộp thoại To Extract Quay chi tiết lại lặp lại bước cho bề mặt 11.Kích chuột vào biểu tượng Join Chọn PartingSurface,điền đầy đoạn trích thuyết minh.Khơng tích vào lựa chọn Check connexity Nhấn OK Chọn New Join Sử dụng menu ngữ cảnh , chọn Properties đổi tên thành CavitySurface Lặp lại thao tác với parting surface,điền đầy trích lần thứ hai Gọi kết nối CoreSurface Cây thuyết minh bạn có dạng sau: 2.2 Khởi tạo khuôn Công cụ thiết kế khuôn giúp bạn tạo tập hợp để tạo thành khn Bạn thêm vào chèn chúng vào khuôn có sẵn Create a user-defined mold-base: đặt lại tham số khuôn mà bạn muốn định nghĩa hộp thoại Create a standard mold base: Kích chuột vào biểu tượng tài liệu hộp thoại để chọn xác định sơ lược khuôn từ liệu cung cấp thêm Thêm vào khn có sẵn Chèn thêm vào khn có sẵn -8 2.3 Những phận khn Trong phần bạn tìm thấy mô tả chi tiết tất phần tử khuôn với thủ tục liên quan để định vị chúng vào, xoá chúng từ khn Các phần tử nhóm lại với theo kiểu chúng: Các phần tử khuôn Các phần tử dẫn hướng Các phần tử định vị phần tử kẹp chặt Ejection components Injection components Các phần tử hỗn hợp -9 Có chương tạo lập phần tử bản: 2.4 Tách phận Phần hướng dẫn bạn cách chia hốc lõi bề mặt Bạc cuống rót(đậu rót) phần tử khác chia Một bề mặt chia lõi , hốc bề mặt giữ khác Khi chia phần tử , tất phận chứa phần tử bị chia ra.Nếu có phận mà bạn khơng muốn chia đổi tên cách thêm đường gạch chân phía trước (ví dụ body1 thành body1) Khi số lượng ví dụ phần tử lớn 1,một hộp thoại thông báo cho bạn phần tử khơng thể chia Nếu bạn muốn có ví dụ tham khảo,hãy kích hoạt vào lựa chọn Many instances by reference Tools > Options > Mold Tooling Design > Component Mở Split.CATProduct thư mục samples/Split Chọn CavityPlate thuyết minh sử dụng chức Split Component menu ngữ cảnh 6.Kích chuột vào OK hộp thoại "Creat a New Mold" để làm cho sở khn có hiệu lực lần cuối Khn tạo xong Chú ý đặc tính khuôn thông báo thuyết minh Định vị chi tiết Bước cho bạn biết làm để định vị chi tiết phù hợp với chuẩn khuôn mà bạn vừa tạo thành Có hai hệ thống trục toạ độ góc nhìn thuyết minh,một MoldedPart Mold Chúng ta làm đồng hệ truc toạ độ MoldedPart (Chi tiết mẫu) với hệ truc toạ độ Mold (khn) 1.Kích chuột vào biểu tượng Snap Xem Assembly Design để có thêm thơng tin 2.Chọn hệ trục MoldedPart 3.Chọn hệ trục Mold Bạn ý vỏ điện thoại nhích lên chút ta thấy có hệ thống trục toạ độ Bạn sử dụng biểu tượng Manipulate để định vị chi tiết tay Chia lõi hốc Phần hướng dẫn bạn cách xác định chia lõi hốc chi tiết làm khuôn Chọn hốc thuyết minh cách kích chuột vào CavityPlate Injection Side khuôn Mở menu contexttual cách bấm chuột phải chọn CavityPlate.1 object->Lệnh Split Component Trong trường hợp này,CavitySurface chọn bề mặt chia bề mặt với tên tìm thấy MoldedPart,nếu khơng tìm thấy bề mặt với tên (No Selection) bạn phải chọn từ MoldedPart Việc chia thực tự động hốc 3.Làm tương tự với lõi cách chọn từ Ejection Side thuyết minh chia qua menu ngữ cảnh (contextual menu) Trong trường hợp này,CavitySurface chọn bề mặt chia bề mặt với tên tìm thấy MoldedPart,nếu khơng tìm thấy bề mặt với tên (No Selection) bạn phải chọn từ MoldedPart Việc chia thực tự động lõi Nếu muốn có trình bày tốt việc chia tồn hốc lõi ,hãy ẩn chi tiết làm khn trình bày mặt phun vào, sử dụng lệnh ngữ cảnh Hide/Show Dưới mà bạn nhận được: Chèn chốt dẫn hướng dẫn vào khuôn Phần hướng dẫn bạn cách chèn phần tử khuôn vào khuôn chọn Trong tập bạn chèn chốt dẫn hướng dẫn vào điểm có trước Kích chuột vào biểu tượng Add Leader Pin Sử dụng phần xem danh mục (Browser) để mở tài liệu có liên quan chọn nhà cung cấp Dme: Tiếp tục chọn chốt dẫn hướng cụ thể sau: sau đó: Kích đúp chuột vào phần tham khảo để mở hộp thoại xác định chốt dẫn hướng dẫn Khi know-how rules thực hiện,thì lọc gọi chốt dẫn hướng dẫn với giá trị đường kính phù hợp Đầu tiên chọn điểm có vịng trịn kín (khơng phải dấu thập) khn Nếu điểm có tên LeaderPini (i = đến 4), ba chốt dẫn hướng dẫn khác mà tự động đặt điểm khác có tên LeaderPini Để tạo thành lỗ lắp ghép với chốt dẫn hướng dẫn,hãy đặt From To elements tương ứng với ClampingPlate CavityPlate Chọn vào tuỳ chọn hướng ngược lại hộp thoại xác định Leader Pin Bạn nhận kết đây: - 23 4.Kích chuột vào Ok để hồn thành cơng việc tạo chốt dẫn hướng dẫn Nếu bạn chưa thoả mãn với chốt dẫn hướng dẫn tạo ra, chọn củatrong thuyết minh, sau sử dụng menu ngữ cảnh Edit LeaderPin Delete Component Đặt chốt đẩy sản phẩm vào khuôn Phần hướng dẫn bạn cách đặt phận khuôn vào khuôn chọn Trong tập bạn tạo đặt chốt đẩy vào khn Kích chuột vào biểu tượng Add Ejector Pin Trong hộp thoại mở rộng tài liệu,chọn phần thêm Hasco tiếp tục vào xác định cụ thể chốt đẩy đây: Kích đúp chuột vào phần tham khảo để gọi hộp thoại xác định chốt đẩy Để chọn hình bề mặt EjectorPlateA dễ dàng hơn, ẩn có mặt SettingPlate EjectorPlateB Khi know-how rules áp dụng lọc cho phép chốt đẩy với giá trị độ dài phù hợp Bắt lấy mặt đáy EjectorPlateA đây: 5.Định vị chốt đẩy lưói toạ độ xác định nghĩa muốn khoan hộp thoại từ Ejector đến Core Plate.Chọn vào lựa chọn Reverse Direction Kích chuột vào OK để làm cho tạo thành chốt đẩy có hiệu lực.Dưới kết cuối cùng: Tạo đậu rót Phần hướng dẫn bạn cách tạo đậu rót chi tiết để làm khuôn Đặt mặt phun vào chế độ NoShow phải chắn MoldedPart chế độ bật(Show) Kích chuột vào biểu tượng Add Gate Vào On Curve dạng Point chọn PartingLine xung quanh chi tiết góc nhìn Kích chuột vào OK để xác nhận vị trí đậu rót Hộp thoại xác định đậu rót xuất Kích chuột vào biểu tượng tài liệu để mở phần mở rộng tài liệu kích đúp chuột vào dạng Side, sau chọn dạng Round Hộp thoại xác định đậu rót xuất hiện: Giữ tham số:   Side Round Type,đóng dấu vào lõi với chiều dài 1.5 mm khu vực bán kính 0.5 mm Chú ý bạn xem trước đậu rót chi tiết bạn zoom vào 4.Kích chuột vào OK để tạo thành đậu rót Chú ý GateBody thêm vào MoldedPart thuyết minh Tạo rãnh dẫn Phần hướng dẫn bạn cách tạo rãnh dẫn chi tiết để làm khn Kích đúp chuột vào MoldedPart thuyết minh Kích chuột vào biểu tượng Sketcher chọn mặt xy thuyết minh Kích chuột vào biểu tượng Project 3D Elements chọn đậu rót mà bạn vừa tạo ra(hình vng màu vàng) Qua việc đậu rót đưa vào mặt phẳng xy Vẽ phác đường chạy rãnh dẫn chạy từ đậu rót mà bạn vừa tạo đây: Thốt khỏi mơi trường vẽ phác với biểu tượng thuyết minh) Kích chuột vào biểu tượng Add Runner Hộp thoại xác định nghĩa rãnh dẫn xuất hiện.Chọn:       to stamp the runner in the core and in the cavity, dập khuôn lên rãnh dẫn lõi hốc Round Type with a radius of 1, Dạng bao quanh với bán kính the sketch you just created as the Layout Coi phần vẽ phác bạn vừa tạo Layout(cách trình bày) Kích chuột vào OK để tạo thành rãnh dẫn trở product (kích đúp chuột vào Product 10 Tạo rãnh làm nguội Phần hướng dẫn bạn cách tạo kênh chất làm nguội Kích đúp chuột vào CoreCooling(trong CoreCooling1) Khởi động ứng dụng Wireframe and Surface Design để tạo điểm làm nguội.Làm điều cách chọn On Plane kích chuột vào yz1 thuyết minh(dưới Open body.1) Một hình vuông nhỏ màu xanh cho phép bạn di chuyển vịng quanh bạn tìm thấy điểm thoả mãn.Kích chuột để ngừng di chuyển hình vng ấn OK để xác nhận lựa chọn bạn Bây tạo điểm mặt phía đối diện CoreCooling.Điều đảm bảo kênh chất làm nguội xun qua khn từ mặt sang mặt Kích đúp chuột vào Product thuyết minh để trở Mold Tooling Design Kích chuột vào biểu tượng Add Coolant Channel Hộp thoại xác định kênh chất làm nguội hốc hình trụ hiển thị góc nhìn chọn điểm mà bạn vừa tạo thành 6.Kích chuột vào OK để tạo rãnh chất làm nguội Cây thuyết minh sau : 11 Lưu giữ liệu Phần hướng dẫn bạn cách lưu giữ liệu sau lần tạo khn Có vài khả năng.Bạn có thể:    Define the directory nơi mà bạn muốn gửi tất liệu bạn suốt thời gian làm việc Bạn phải làm việc bắt đầu công việc Lưu CATProduct cách vào File > Save or File > Save as Hoặc bạn send thứ tới thư mục bạn lưu giữ liệu (trong tồn q trình lúc cuối công việc) Tạo thư mục nơi bạn muốn cất giữ giữ liệu Vào File > Save All Vào File > Send To > Directory chọn thư mục vừa tạo Kích chuột vào mũi tên kép hướng xuống để chọn tất phần tử muốn copy Nhấn OK Tất phần tử tạo thành khuôn bạn thư mục MyNewMold ... surface,điền đầy trích lần thứ hai Gọi kết nối CoreSurface Cây thuyết minh bạn có dạng sau: 2.2 Khởi tạo khuôn Công cụ thiết kế khuôn giúp bạn tạo tập hợp để tạo thành khuôn Bạn thêm vào chèn chúng vào... properties) phải MoldedPart 2.1 Chuẩn bị chi tiết để làm khuôn Phần hướng dẫn bạn cách chuẩn bị chi tiết trước tạo thành mẫu (có yếu tố cần thiết) để làm khuôn Tạo CATPart cách vào File >New chọn Part... Những phận khuôn Trong phần bạn tìm thấy mơ tả chi tiết tất phần tử khuôn với thủ tục liên quan để định vị chúng vào, xoá chúng từ khn Các phần tử nhóm lại với theo kiểu chúng: Các phần tử khuôn Các
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ KHUÔN BẰNG CATIA, THIẾT KẾ KHUÔN BẰNG CATIA