Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Cà Mau - Học Toàn Tập

1 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:39

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào t¹o 12-Tỉnh Cà Mau Cục Khảo thí Kiểm nh Chất lợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lê Hoàng Minh 12.01.03 01/02/1995 Kinh Nam Toán 13.50 K.KhÝch 11 chuyªn Phan Ngäc HiĨn Quách Châu Tài 12.04.03 08/02/1994 Kinh Nam Sinh học 22.50 Ba 12 chuyên Phan Ngọc Hiển Phạm Minh Qc 12.07.06 19/09/1995 Kinh Nam LÞch sư 11.75 K.KhÝch 11 Cái Nớc Trần Việt Tiến 12.09.05 22/07/1995 Kinh Nam T Anh 12.90 K.KhÝch 11 chuyªn Phan Ngọc Hiển Danh sách gồm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Cà Mau - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Cà Mau - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan