Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Nai - Học Toàn Tập

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:39

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 19-Tỉnh Đồng Nai Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Vũ Duy Thành 19.01.03 20/10/1994 Kinh Nam Toán 23.50 Nhì 12 Lơng Thế Vinh Trần Minh Tuân 19.01.04 28/03/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 Thống Nhất B Ngô Thành ý 19.01.06 05/10/1994 Kinh Nam Toán 12.50 K.Khích 12 Đoàn Kết Nguyễn Hoàng Vinh 19.01.05 19/05/1994 Kinh Nam Toán 11.00 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh Trần Hoàng Nhật Linh 19.01.02 01/05/1995 Kinh Nữ Toán 19.50 Ba 11 L−¬ng ThÕ Vinh Hå Ngäc Lan Anh 19.02.01 10/02/1994 Kinh N÷ VËt lÝ 18.75 K.KhÝch 12 Lơng Thế Vinh Lê Trung Nghĩa 19.02.05 09/03/1995 Kinh Nam VËt lÝ 18.00 K.KhÝch 11 L−¬ng ThÕ Vinh Nguyễn Đắc Khuê 19.02.04 28/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.00 Ba 12 L−¬ng ThÕ Vinh Phạm Bảo Châu 19.03.02 31/12/1994 Kinh Nữ Hoá häc 23.00 Ba 12 L−¬ng ThÕ Vinh 10 Trần Thanh Hoàng 19.03.04 23/12/1994 Kinh Nam Hoá học 19.75 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh 11 Huỳnh Văn Dịng 19.03.03 25/01/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 19.75 K.KhÝch 12 Lơng Thế Vinh 12 Đinh Minh Văn 19.03.08 14/01/1994 Kinh Nam Hoá học 20.25 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh 13 Ph¹m ThÕ NhËt Anh 19.03.01 09/01/1994 Kinh Nữ Hoá học 23.00 Ba 12 Lơng Thế Vinh 14 Phan TrÝ Nguyªn 19.03.07 06/12/1995 Kinh Nam Hoá học 18.50 K.Khích 11 Lơng Thế Vinh 15 Lâm Bích Khuê 19.04.07 12/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 20.00 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh 16 Trần Quế Dung 19.04.03 22/01/1994 Kinh Nữ Sinh học 26.25 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 17 Lê Phan Khải 19.04.08 06/06/1994 Kinh Nam Sinh häc 20.50 K.KhÝch 12 L−¬ng ThÕ Vinh 18 Lª Thơy Th Khanh 19.04.06 08/02/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.25 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 19-Tỉnh Đồng Nai Cc Kho thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Ngun ThÞ Thanh 19.04.10 17/09/1994 Kinh Nữ Sinh học 24.25 Ba 12 Lơng Thế Vinh 20 Lơng Sỹ Bắc 19.04.02 10/09/1994 Kinh Nam Sinh häc 20.75 K.KhÝch 12 L−¬ng ThÕ Vinh 21 Ngun Xu©n Phóc 19.05.03 18/04/1995 Kinh Nam Tin häc 16.40 K.KhÝch 11 L−¬ng ThÕ Vinh 22 La Ngäc Thuú An 19.05.01 11/02/1995 Kinh N÷ Tin häc 14.50 K.KhÝch 11 Lơng Thế Vinh 23 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19.06.03 21/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh 24 Chu Thị Ngọc Hơng 19.06.01 24/07/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 14.50 Ba 11 Lơng Thế Vinh 25 Trần Đặng Phơng Tuyền 19.07.06 01/01/1995 Kinh Nữ Lịch sử 12.75 K.Khích 11 Lơng Thế Vinh 26 Phạm Ngọc Phơng Dung 19.07.03 24/08/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.50 K.Khích 12 Ngô Quyền 27 Trần Phơng Thanh 19.07.05 22/04/1994 Kinh Nam Lịch sử 15.50 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 28 Trần Nguyễn Tiến Đạt 19.07.04 27/07/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.25 K.Khích 12 Trấn Biên 29 Trần Xuân Hoà 19.08.02 08/04/1994 Kinh Nam Địa lí 14.00 Ba 12 Lơng Thế Vinh 30 Trần Thanh Thắng 19.08.06 12/07/1994 Kinh Nam Địa lí 12.00 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh 31 Ngun Qnh Ngut Kh¸nh 19.08.04 05/09/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.75 K.Khích 11 Lơng Thế Vinh 32 Đỗ Thị Huệ 19.08.03 11/03/1995 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 11 Lơng Thế Vinh 33 NguyÔn Minh TuÊn 19.09.06 11/10/1994 Kinh Nam T Anh 15.55 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 34 Phạm Hoàng Trúc Quân 19.09.03 15/01/1994 Kinh Nam T Anh 16.45 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 35 Nguyễn Phớc Chánh 19.09.01 06/05/1994 Kinh Nam T Anh 15.65 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 36 Nguyễn Hà Thuỷ 19.09.05 19/10/1994 Kinh Nữ T Anh 15.30 Nhì 12 Lơng Thế Vinh (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 19-Tỉnh Đồng Nai Cc Kho thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Phạm Hữu Thiện 19.09.04 01/10/1995 Kinh Nam T Anh 14.90 Ba 11 L−¬ng ThÕ Vinh 38 NguyÔn Nam TuÊn 19.09.07 30/03/1994 Kinh Nam T Anh 13.20 K.KhÝch 12 L−¬ng ThÕ Vinh 39 TrÇn Minh Tïng 19.09.08 18/12/1994 Kinh Nam T Anh 15.20 Nhì 12 Lơng Thế Vinh 40 Phạm Kỳ Duyên 19.09.02 11/09/1994 Kinh Nữ T Anh 12.90 K.Khích 12 Lơng Thế Vinh Danh sách gồm 40 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Chủ tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Nai - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đồng Nai - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan