Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Khánh Hòa - Học Toàn Tập

2 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:39

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 31-Tỉnh Khánh Hoà Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) L−u Anh Khoa 31.01.02 29/12/1994 Kinh Nam To¸n 21.00 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Đình Luận 31.01.03 21/08/1994 Kinh Nam Toán 18.50 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Vũ Đức Thạch Sơn 31.01.04 25/07/1994 Kinh Nam Toán 18.00 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Minh Toàn 31.01.06 20/02/1995 Kinh Nam Toán 26.50 Nhì 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn NguyÔn Minh NguyÔn 31.02.05 06/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.50 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn ViƯt ChiÕn 31.03.01 06/01/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 23.25 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Phan Thái Duy Tân 31.03.04 02/01/1994 Kinh Nam Hoá học 18.75 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Lê Đình MInh Trí 31.03.05 09/10/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 18.00 K.KhÝch 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn Vũ Minh Tuấn 31.04.05 10/05/1994 Kinh Nam Sinh häc 22.75 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý Đôn 10 Trơng Hùng Phong 31.05.03 29/01/1994 Kinh Nam Tin học 14.75 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 11 Lơng Công Thuận 31.05.05 25/11/1995 Kinh Nam Tin học 20.75 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 12 Nguyễn Thanh Vinh 31.05.06 07/05/1994 Kinh Nam Tin häc 18.60 K.KhÝch 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 13 Nguyễn Thảo Chi 31.06.01 23/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 14 Nguyễn Thị Lan Hơng 31.07.03 18/10/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 15 Lê Triệu Vỹ 31.07.06 04/09/1994 Kinh Nam Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT Nguyễn Văn Trỗi 16 Nguyễn Thị Khánh Lan 31.08.02 29/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 17 Lý Hà Quyên 31.08.04 04/10/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 18 Đinh Thanh Hằng 31.09.01 21/11/1994 Kinh Nữ T Anh 15.70 Nhì 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 31-Tỉnh Khánh Hoµ Cục Khảo thí Kiểm định Chất l−ợng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Nguyễn Lê Minh H»ng 31.09.02 20/07/1994 Kinh N÷ T Anh 14.65 Ba 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn 20 Phan Hoàng Thảo Ly 31.09.03 23/06/1995 Kinh N÷ T Anh 13.00 K.KhÝch 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 21 Phạm Nhật Minh 31.09.04 14/09/1995 Kinh Nam T Anh 14.65 Ba 11 THPT chuyªn Lê Quý Đôn 22 Dơng Thục Nữ 31.09.05 27/02/1995 Kinh Nữ T Anh 12.85 K.Khích 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 Đỗ Trang Hải Vy 31.09.06 24/04/1995 Kinh Nữ T Anh 14.40 Ba 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn 24 Lê Hoàng Long 31.11.03 09/06/1994 Kinh Nam T Pháp 15.20 K.Khích 12 THPT Nguyễn Văn Trỗi 25 Nguyễn Anh Thi 31.11.06 07/01/1995 Kinh Nam T Ph¸p 15.70 K.KhÝch 11 THPT Nguyễn Văn Trỗi 26 Võ Đoàn Nhà Vy 31.11.08 29/04/1993 Kinh Nữ T Pháp 16.40 Ba 12 THPT Nguyễn Văn Trỗi Danh sách gồm 26 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Khánh Hòa - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Khánh Hòa - Học Toàn Tập