Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 918 - Học Toàn Tập

4 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:15

[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN Mơn thi: VẬT LÍ - Khơng phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 918 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Chu kì dao động riêng mạch A tăng tăng điện dung C tụđiện B không đổi điện dung C tụđiện thay đổi C giảm tăng điện dung C tụđiện D tăng gấp điện dung C tụđiện tăng gấp đơi Câu 2:Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục gương cầu (A thuộc trục chính) trước gương cho ảnh A’B’ ngược chiều nhỏ vật Kết luận đúng? A Ảnh A’B’ ảnh ảo B Ảnh A’B’ phía sau gương cầu C Gương cầu cho gương cầu lõm D Gương cầu cho gương cầu lồi Câu 3: Một người mắt khơng có tật, điểm cực cận cách mắt đoạn Đ Người quan sát vật sáng nhỏ qua kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vô cực Gọi độ dài quang học, tiêu cự vật kính, tiêu cự thị kính kính hiển vi Độ bội giác kính hiển vi trường hợp 1 δ, f ,f A 1 δ Đ G = f f B 1 f f G = δ Đ C 2 f G = f D f G = f Câu 4: Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Theo hệ thức Anhxtanh lượng khối lượng vật có khối lượng 0,002 gam có lượng nghỉ A 18.107 J B 18.108 J C 18.109 J D 18.1010 J Câu 5: Tại nơi mặt đất, chu kì dao động điều hịa lắc đơn A tăng chiều dài dây treo lắc giảm B không đổi chiều dài dây treo lắc thay đổi C tăng khối lượng vật nặng lắc tăng D không đổi khối lượng vật nặng lắc thay đổi Câu 6: Trong mạch dao động LC gồm tụđiện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L có dao động điện từ tự với hiệu điện cực đại hai cực tụ điện U0 Dịng điện mạch có giá trị cực đại A I = U0 0 C L B 0 L I = U C C 0 2U I = LC D 0 U I = LC Câu 7: Công êlectrơn khỏi mặt kim loại canxi (Ca) 2,76 eV Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s eV = 1,6.10-19 J Giới hạn quang điện kim loại A 0,36 µm B 0,66 µm C 0,72 µm D 0,45 µm Câu 8: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng ngắn có tần số lớn tần số sóng cực dài B Sóng cực ngắn khơng truyền chân khơng C Sóng dài dùng để thông tin nước D Sóng cực ngắn dùng thơng tin vũ trụ Câu 9: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam lị xo có độ cứng 40 N/m Con lắc dao động điều hịa với chu kì A π 5 s B 5π s C 5 s π D 5 π s (2)Câu 10:Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục (A thuộc trục chính) thấu kính hội tụ (mỏng) có tiêu cự 20 cm cách thấu kính 50 cm cho ảnh A’B’ Độ phóng đại ảnh A B 2 C 3 D 2 − Câu 11: Hai dao động điều hịa có phương trình π 5sin(10πt - ) 6 x = π 4sin(10πt + ) 3 x = (x tính bằng cm, t tính giây) Hai dao động A có tần số 10 Hz B lệch pha π rad C lệch pha π 2 rad D có chu kì 0,5 s Câu 12: Khi nói sóng cơ, phát biểu sai? A Sóng ngang sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vng góc với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng C Sóng khơng truyền chân khơng D Khi sóng truyền đi, phần tử vật chất nơi sóng truyền qua truyền theo sóng Câu 13: Biết vận tốc ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz truyền chân khơng có bước sóng A 0,55μm B 0,66μm C 0,75μm D 0,45μm Câu 14: Khi nói tia α, phát biểu đúng? A Tia α dòng hạt trung hòa vềđiện B Tia α có khả iơn hố khơng khí C Trong chân khơng, tia α có vận tốc 3.108m/s D Tia α dịng hạt prơtơn Câu 15: Một người mắt khơng có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm, quan sát vật sáng nhỏ qua kính lúp có tiêu cự cm Độ bội giác kính lúp người ngắm chừng vô cực A 25 B 2,5 C 12,5 D 5 Câu 16: Đặt vật sáng nhỏ AB có dạng đoạn thẳng vng góc với trục thấu kính phân kì (mỏng) cách thấu kính 20 cm (A thuộc trục chính) cho ảnh A’B’ cách thấu kính 10 cm Tiêu cự thấu kính A -10 cm B -5 cm C -20 cm D -15 cm Câu 17: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sai? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác B Tần số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh sáng tím C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tần số ánh sáng đỏ nhỏ tần số ánh sáng tím Câu 18: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử ánh sáng không bị thay đổi không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng B Năng lượng lượng tử ánh sáng đỏ lớn lượng lượng tử ánh sáng tím C Nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng D Mỗi chùm sáng dù yếu chứa số lớn lượng tử ánh sáng Câu 19: Một lắc đơn có chiều dài dây treo A, dao động điều hịa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động lắc A f = g 2π A B g f = 2π A C f = 2π g A D f = 2π g A (3)Câu 20:Đặt hiệu điện u = 100 2sin100πt (V) vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 2π H điện trở r = 50 Ω cường độ hiệu dụng dịng điện qua cuộn dây A 1 A B 2 A C 2 A D A Câu 21:Đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r khác khơng cường độ dịng điện cuộn dây 0 u = U sinωt A trễ pha góc π 2 so với hiệu điện u B trễ pha góc khác π 2 so với hiệu điện u C sớm pha góc khác π 2 so với hiệu điện u D sớm pha góc π 2 so với hiệu điện u Câu 22: Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i (0o < i < 90o) có góc khúc xạ r Chiết suất tỉđối nước khơng khí n Kết luận đúng? A cosi = n cosr B r < i C sini = sinr n D r > i Câu 23: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 4μ tụđiện có điện dung C = 16 pF Tần số dao động riêng mạch H A 9 10 π Hz B 16π 10 Hz C 10 16π Hz D Hz 9 16π.10 Câu 24:Động cơđiện xoay chiều thiết bịđiện biến đổi A điện thành quang B điện thành C cơ thành nhiệt D điện thành hóa Câu 25: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng tím B Tia tử ngoại bị thuỷ tinh nước hấp thụ mạnh C Tia tử ngoại có chất khơng phải sóng điện từ D Tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh Câu 26:Đặt hiệu điện u = U 2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, dung kháng tụ điện 200 Ω cường độ dòng điện mạch sớm pha π 4 so với hiệu điện u Giá trị L A 2 π H B 3 π H C 1 π H D 4 π H Câu 27:Đặt hiệu điện u = U 2sinωt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (điện trở R ) Chọn độ tự cảm cuộn dây điện dung tụđiện cho cảm kháng dung kháng 0 ≠ A tổng trở đoạn mạch lớn điện trở R B cường độ dòng điện đoạn mạch pha với hiệu điện u C hệ số công suất đoạn mạch không D công suất tiêu thụở tụđiện công suất tiêu thụởđiện trở R Câu 28: Nếu đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L khơng đổi điện trở r khác khơng, khơng đổi cơng suất tiêu thụ cuộn dây P Nếu đặt hiệu điện vào hai đầu cuộn dây cơng suất tiêu thụ cuộn dây u = U sin100πt u = 2U sin100πt A 2P B 2P C 4P D P 4 Câu 29: Khi nói tia Rơnghen (tia X), phát biểu đúng? A Tia Rơnghen bị lệch điện trường từ trường B Trong chân khơng, bước sóng tia Rơnghen lớn bước sóng tia tím C Tần số tia Rơnghen nhỏ tần số tia hồng ngoại D Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh (4)Câu 30:Đặt hiệu điện u = 20 2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụđiện có điện dung C = 10 π − F cường độ dòng điện qua mạch A i = 2sin(100πt + )π 2 (A) B π i = 4sin(100πt - ) 2 (A) C i = 2sin(100πt + )π 2 (A) D π i = 2sin(100πt - ) 2 (A) Câu 31: Hạt nhân chì 20682Pbcó A 124 prơtơn B 206 prôtôn C 82 nơtrôn D 206 nuclôn Câu 32: Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình 1 6sin(ωt + )π x = (cm) 2 π 8sin(ωt - ) 6 x = (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 10 cm B 2 cm C 7 cm D 14 cm Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân 21H + H13 →42He + X Hạt X A êlectrôn B nơtrôn C pôzitrôn D prôtôn Câu 34: Kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,6625 Biết số Plăng h = 6,625.10 μm -34 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Cơng của êlectrơn khỏi mặt kim loại A 3.10-18 J B 3.10-20 J C 3.10-17 J D 3.10-19 J Câu 35: Một người cận thị đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt nhìn rõ vật xa vô cực mà mắt điều tiết Điểm cực viễn mắt người không đeo kính cách mắt A 75 cm B 100 cm C 50 cm D 25 cm Câu 36: Một chất điểm dao động điều hịa có phương trình 5sin(5πt + )π 4 x= (x tính cm, t tính giây) Dao động có A tần số góc rad/s B chu kì 0,2 s C biên độ 0,05 cm D tần số 2,5 Hz Câu 37: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, phát biểu đúng? A Ứng với kim loại dùng làm catốt, giá trị hiệu điện hãm không phụ thuộc vào tần số ánh sáng kích thích B Với kim loại khác dùng làm catốt có giới hạn quang điện xác định C Cơng êlectrôn khỏi mặt kim loại dùng làm catốt khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích D Khi có tượng quang điện, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích Câu 38: Một máy biến thếđược sử dụng làm máy tăng Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều Bỏ qua hao phí máy Khi mạch thứ cấp kín A hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp B cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp lớn cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn sơ cấp C hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp D cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp cường độ hiệu dụng dòng điện cuộn sơ cấp Câu 39: Khi nói sóng âm, phát biểu sai? A Sóng hạ âm khơng truyền chân khơng B Sóng có tần số nhỏ 16 Hz gọi sóng hạ âm C Sóng siêu âm truyền chân khơng D Sóng có tần số lớn 20000 Hz gọi sóng siêu âm Câu 40: Một sóng có tần số 50 Hz truyền môi trường với vận tốc 160 m/s Ở thời điểm, hai điểm gần phương truyền sóng có dao động pha với nhau, cách A 3,2 m B 2,4 m C 1,6 m D 0,8 m - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 918 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 918 - Học Toàn Tập