Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137 - Học Toàn Tập

3 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:06

[r] (1) Trang 1/3 - Mã đề thi 137 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM 2007 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 137 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Chn phương án đúng (ng vi A hoc B, C, D) hoàn thành mi câu sau Câu 1: 他学得很好,大家应该 他学习。 A 给 B 对 C 和 D 向 Câu 2: 我 今天星期六,原来是星期五。 A 算作 B 以为 C 认为 D 作为 Câu 3: 明天 下雨,我们 不去爬山了。 A 只有 才 B 不是 就是 C 因为 所以 D 要是 就 Câu 4: 他说得太快了,我听不 。 A 懂 B 到 C 见 D 好 Câu 5: 这 衣服样子真好!多少钱的? A 件 B 个 C 对 D 部 Câu 6: 请把这本书交 老师。 A 上 B 向 C 到 D 给 Câu 7: 我爸爸不仅汉语说得好, 英语也说得很流利。 A 还是 B 除了 C 而且 D 还 Câu 8: 他不愿意帮助,我才要去找别人帮忙。 A 因为 B 不但 C 不管 D 所以 Câu 9: 买这件衣服, 买那件衣服,反正价钱都一样。 A 一面 一面 B 或者 或者 C 不但 而且 D 先 于是 Câu 10: 等你有空的时候咱们出来 吧。 A 见见面 B 见面了 C 见了面 D 见面面 Câu 11: 时间太短了,我也没准备,那个菜恐怕 。 A 好做不 B 不做好 C 好不做 D 做不好 Câu 12: 经过多年的努力,他 取得了事业上的成功。 A 总是 B 总之 C 一生 D 终于 Câu 13: 你的女朋友 聪明 漂亮。 A 也 也 B 还 还 C 又 又 D 一边 一边 Câu 14: 在医学科研中,他取得了一个个 的成绩。 A 微小 B 严重 C 高大 D 了不起 Câu 15: 从他的表情可以看 他十分害怕。 A 起来 B 上来 C 出来 D 下来 Câu 16: 这个学校好是好, 离我们家太远了。 A 而且 B 可是 C 只有 D 因为 Câu 17: 一个人能喝 这瓶酒吗? (2) Trang 2/3 - Mã đề thi 137 Câu 18: 看样子,他俩差不多,其实小王比小李 。 A 大三岁 B 大得三岁 C 三岁大 D 三岁大了 Chn phương án đúng (ng vi A hoc B, C, D) mi câu sau Câu 19: A 中国人用筷子也吃饭。 B 中国人也用筷子吃饭。 C 中国人用筷子吃饭也。 D 中国人也吃饭用筷子。 Câu 20: A 明天他请我到他家吃饭。 B 他请我明天吃饭到他家。 C 我到他家吃饭他请明天。 D 他请我明天到他家吃饭。 Câu 21: A 我家里的肉吃光了全被小狗。 B 肉被小狗全吃光了我家里的。 C 我家里的肉全被小狗吃光了。 D 吃光了我家里的肉全被小狗。 Câu 22: A 我差点儿不认出来你了。 B 我差点儿不认出你来了。 C 我差点儿认不出你了来。 D 我差点儿不认出来了你。 Câu 23: A 我不比他高。 B 我不高比他。 C 我比他不高。 D 我高他不比。 Chn điu đúng (ng vi A hoc B, C, D) Câu 24: Phiên âm từ先生 A xiánsheng B xiānsheng C xiànsheng D xiānshēng T v trí A, B, C, D cho trước mi câu sau, chn v trí đúng cho t/ cm t ngoc Câu 25: A我B喝C进去D以后,很快就觉得凉快了。(把啤酒) Câu 26: A别B看电视了,爸爸C回来D了。(再) Câu 27: 这种A自行车B很贵,但买C人D很多。(的) Câu 28: 我A想,这件衣服五百B块C钱D。(左右) Câu 29: 现在的工作A比以前B忙,所以C有时间D到你家玩。(不) Câu 30: A他B很爱C开玩笑D。(这个人) Câu 31: 你A来了B,C我们D谈谈吧。(就) Câu 32: 中国A有B五千C年D的悠久历史。(多) Câu 33: 他A给大家B讲了C学校的情况D。(一遍) Câu 34: 昨天A张同学B打电话C,祝我生日快乐D。(给我) Chn mu đúng (ng vi A hoc B, C, D) đin vào ch trng Câu 35: Phiên âm từ 尊重 ūnzhòng A c B zh C z D j Câu 36: Phiên âm từ长城 ángchéng A c B ch C zh D sh Chn phương án đúng (ng vi A hoc B, C, D) gii thích cho t/ cm t gch chân mi câu sau Câu 37: 这种办法一般人就想不出来。 A 思考 B 不要忘了 C 打算 D 估计 Câu 38: 我们在老地方见面吧! A 陈旧 B 年纪大 C 原来的 D 时间长 Câu 39: 差不多的人都知道这件事,你还不知道? (3) Trang 3/3 - Mã đề thi 137 Câu 40: 人家都不怕,就你怕! A 别人 B 家里人 C 他 D 我 Câu 41: 他认为汉语不好学。 A 不应该学 B 不容易学 C 不要学 D 不愿意学 Chn vn mu điu đúng (ng vi A hoc B, C, D) đin vào ch trng Câu 42: Phiên âm từ 闲聊là x liáo A ién B uán C én D ián Câu 43: Phiên âm từ 钻研 z yán A iān B ūn C uān D ān Chn phương án đúng (ng vi A hoc B, C, D) xác định t loi ca t gch chân mi câu sau Câu 44: 这支笔是你的吗? A 量词 B 名词 C 动词 D 代词 Câu 45: 今年春天天气很好。 A 名词 B 量词 C 形容词 D 动词 Chn phương án đúng (ng vi A hoc B, C, D) để đin vào ch trng đon văn, t câu 46 đến câu 50 一个人脱掉衣服下河洗澡,结果,衣服(46) 人偷走了,他(47) 光着身子跑回 家。第二天,他穿(48) 衣服下河洗澡。他的朋友看(49) 了,就问他:“你怎么 了?”,他说:“湿衣服穿在自己身上总(50) 干衣服穿在别人身上好。” Câu 46: A 让 B 为 C 把 D 受 Câu 47: A 只要 B 只是 C 只有 D 只好 Câu 48: A 上 B 好 C 完 D 着 Câu 49: A 过 B 好 C 见 D 看 Câu 50: A 会 B 比 C 没 D 是 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137 - Học Toàn Tập