Đánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩn

119 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 19:11

Đánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩnĐánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩnĐánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩnluận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI *************************** LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP BỘ QUẦN ÁO BÁC SỸ MỔ KHÁNG KHUẨN NGÀNH: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT MAY Mã số: NHỮ THỊ KIM CHUNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VŨ THỊ HỒNG KHANH Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn xin gửi đến Cô – PGS.TS Vũ Thị Hồng Khanh cho tơi hội tiếp cận với phương pháp làm việc khoa học hội trở thành người làm nghiên cứu Luận văn tơi khơng thể hồn thành tốt khơng có hướng dẫn tận tình, động viên khích lệ suốt thời gian qua Tôi xin chân thành cảm ơn TS Lê Quang Hịa đồng nghiệp phịng thí nghiệm Vi Sinh - Viện Công Nghệ Sinh Học tạo điệu kiện giúp đỡ tơi q trình thực thí nghiệm vi sinh đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Trần Thị Phương Thảo, Ks Nguyễn Hải Thanh đồng nghiệp phịng thí nghiệm vật liệu Dệt Hóa nhuộm nhiệt tình hướng dẫn, động viên tơi tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành nội dung luận văn Lời cảm ơn xin gửi tới GS.TS Bác sỹ Nguyễn Thọ Lộ - Phó cục trưởng cục Quân Y – Bộ Quốc Phịng tạo điều kiện cho tơi tiếp cận thực tế làm việc bệnh viện Quân đội Tôi xin cảm ơn tập thể Bác sỹ, nhân viên khoa Mổ, khoa Chống Nhiễm Khuẩn – Viện Quân Y 103 nhiệt tình giúp đỡ ủng hộ tơi thời gian tìm hiểu thực tế tiến hành thu thập ý kiến bệnh viện Luận văn tơi khó hồn thành tốt không động viên, giúp đỡ Ban Chủ Nhiệm tất thầy cô giáo khoa Kỹ Thuật May, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên – nơi công tác Tôi xin gửi tới người lời cảm ơn chân thành Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người chia sẻ, gánh vác công việc tạo điều kiện để tơi n tâm hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Người thực Nhữ Thị Kim Chung Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn Tiến sỹ Vũ Thị Hồng Khanh Kết nghiên cứu luận văn tác giả thực phịng thí nghiệm Vi Sinh – Viện Cơng Nghệ Sinh Học phịng thí nghiệm Vật Liệu Dêt Hóa nhuộm – khoa Cơng Nghệ Dệt may & TT, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Phòng may mẫu khoa Kỹ Thuật May, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Phòng Mổ - Viện Qn Y 103 Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm với nôi dung luận văn đảm bảo khơng có chép từ luận văn khác Hà nội, ngày 1/11/2008 Tác giả Nhữ Thị Kim Chung Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa AATCC The American Association of Textile Chemists and Colorists AFNOR Association France de Normalisation ASTM American Society for Testing and Materials ISO International Organization for Standardization AAMI Association for the Advancement of Medical Instrument FDA Food and Drug Association VCCI Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VNCI Dự án nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam KK Vải CVC xử lý kháng khuẩn- vải kk KC Vải CVC xử lý kháng khuẩn chống thấm- vải kc DC Vải đối chứng – CVC không xử lý kháng khuẩn hay kháng khuẩn chống thấm KK0 Vải kk lần giặt KK5 Vải kk lần giặt KK10 Vải kk 10 lần giặt KK15 Vải kk 15 lần giặt KK20 Vải kk 20 lần giặt KC0 Vải kc lần giặt KC5 Vải kc lần giặt KC10 Vải kc 10 lần giặt KC15 Vải kc 15 lần giặt KC20 Vải kc 20 lần giặt CFU Colony-forming unit – đơn vị khuẩn lạc CFU/ml Số vi khuẩn lạc có 1ml dung dịch OD Optical Density – Mật độ Quang học Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Chú thích Bảng Bảng trọng số tiêu thành phần (PCI) Bảng Bảng mã cấu trúc phương án Bảng Bảng mẫu trọng số Bảng Bảng phân loại tiêu Bảng Bảng phương án thí nghiệm khả chống thẩm thấu vi khuẩn Bảng Bảng kết nuôi cấy vi khuẩn Bảng Bảng giá trị trọng số tiêu Bảng Bảng kết thí nghiệm khả kháng khuẩn Bảng Bảng tổng hợp kết thí nghiệm kháng khuẩn Bảng 10 Bảng điểm kháng khuẩn phương án Bảng 11 Bảng kết thí nghiệm chống thẩm thấu vi khuẩn qua vải Bảng 12 Bảng điểm tính chống thẩm thấu vi khuẩn Bảng 13 Bảng kết thí nghiệm chống thấm nước Bảng 14 Bảng điểm tính chống thấm nước Bảng 15 Bảng kết thử độ bền đứt độ giãn đứt Bảng 16 Bảng điểm độ bền đứt Bảng 17 Bảng điểm độ giãn đứt Bảng 18 Bảng kết thí nghiệm tính kháng nhàu Bảng 19 Bảng điểm tính kháng nhàu Bảng 20 Bảng kết thí nghiệm độ rủ Bảng 21 Bảng điểm độ rủ Bảng 22 Bảng kết thí nghiệm tính thơng Bảng 23 Bảng điểm tính thơng Bảng 24 Bảng kết thí nghiệm khả truyền nhiệt Bảng 25 Bảng điểm tính truyền nhiệt Bảng 26 Bảng kết thí nghiệm tính thống khí Bảng 27 Bảng điểm tính thống khí Bảng 28 Bảng điểm tính thẩm mỹ Bảng 29 Bảng giá thành sản phẩm Bảng 30 Bảng số tổng hợp Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Hình Chú thích Hình Điểm số PCI Hình Vùng có nguy cao áo chồng mổ xăng mổ Hình Các thao tác mặc cởi trang phục mổ - viện 103 Hình Trang phục chủ yếu phịng mổ - viện 103 Hình Trang phục mổ đề xuất Hình Hình dáng trang phục mổ Hình Danh mục tiêu Hình Sơ đồ cấy dia Hình Đồ thị thể quan hệ thời gian nuôi số lượng vi khuẩn Hình 10 Đồ thị thể quan hệ thời gian ni mật độ quang học OD Hình 11 Đồ thị tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch Hình 12 Đồ thị thể môi tương quan khả kháng khuẩn phương án Hình 13 Đồ thị thể môi tương quan khả chống thẩm thấu vi khuẩn phương án Hình 14 Đồ thị thể môi tương quan khả chống thấm phương án Hình 15 Đồ thị thể mơi tương quan độ bền đứt phương án Hình 16 Đồ thị thể môi tương quan độ giãn đứt phương án Hình 17 Đồ thị thể môi tương quan khả kháng nhàu phương án Hình 18 Đồ thị thể mơi tương quan độ rủ phương án Hình 19 Đồ thị thể môi tương quan khả thông phương án Hình 20 Đồ thị thể môi tương quan khả truyền nhiệt phương án Hình 21 Đồ thị thể mơi tương quan tính thống khí phương án Hình 22 Đồ thị thể mối tương quan chất lượng tổng hợp phương án Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May MỤC LỤC Lời cảm ơn………………………………………………………………………………… Lời cam đoan……………………………………………………………………………… Danh mục ký hiệu chữ viết tắt…………………………………………………….3 Danh mục bảng biểu………………………………………………………………… Danh mục hình, đồ thị………………………………………………………………………5 Mục lục……………………………………………………………………………………….6 Lời nói đầu……………………………………………………………………………… Chương 1: Tổng quan phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp sản phẩm 1.1 Tổng quan vấn đề chung chất lượng sản phẩm………………… 11 1.1.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm 1.1.2 Một số thuật ngữ chất lượng sản phẩm 1.1.3 Một số thuât ngữ đánh giá chất lượng sản phẩm 1.2 Tổng quan công tác đánh giá chất lượng sản phẩm…………………… 19 1.2.1 Lịch sử phát triển 1.2.2 Cơ sở khoa học xác định chất lượng sản phẩm 1.3 Các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm…………………………….26 1.3.1 Những vấn đề chung phương pháp luận 1.3.2 Các phương pháp xác định số tính chất chất lượng 1.3.2.1 Phương pháp giá trị 1.3.2.2 Phương pháp chuyên gia 1.3.2.3 Phương pháp thống kê 1.3.3 Các phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp 1.3.3.1 Phương pháp vi phân đánh giá chất lượng sản phẩm Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 1.3.3.2 Phương pháp tổng hợp đánh giá chất lượng sản phẩm 1.3.3.3 Phương pháp hỗn hợp đánh giá chất lượng sản phẩm 1.3.3.4 Phương pháp chuyên gia đánh giá chất lượng sản phẩm 1.4 Phương pháp đánh giá chất lượng quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn……………………………………………………….44 1.4.1 Ứng dụng phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp thực tế 1.4.2 Đặc điểm sản phẩm 1.4.3 Các bước tiến hành Chương 2: Nội dung phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………….50 2.2 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………………………50 2.2.1 Phương án cấu trúc 2.2.2 Phương án vật liệu 2.2.3 Xây dựng phương án nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu……………………………………………………………… 61 2.4 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………….61 2.4.1 Nghiên cứu phương án thiết kế quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn 2.4.2 Phương pháp tiến hành 2.4.2.1 Chọn danh mục xây dựng sơ đồ cấu trúc tiêu 2.4.2.2 Xác định trọng số tiêu chất lượng 2.4.2.3 Đánh giá tiêu riêng lẻ 2.4.2.4 Đánh giá chất lượng tổng hợp 2.5 Kết luận……………………………………………………………………………….90 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May Chương 3: Kết bàn luận 3.1 Kết thực nghiệm……………………………………………………………….91 3.1.1 Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia trọng số 3.1.2 Kết thí nghiệm tính kháng khuẩn 3.1.3 Kết thí nghiệm tính chống thẩm thấu vi khuẩn 3.1.4 Kết thí nghiệm tính chống thấm 3.1.5 Kết thí nghiệm độ bền học 3.1.6 Kết thí nghiệm tính kháng nhàu 3.1.7 Kết thí nghiệm độ rủ 3.1.8 Kết thí nghiệm độ thơng 3.1.9 Kết thí nghiệm tính truyền nhiệt 3.1.10 Kết thí nghiệm tính thống khí 3.1.11 Kết thăm dị ý kiến tính thẩm mỹ 3.1.12 Kết tính tốn giá thành 3.2 Xác định chất lượng tổng hợp… ………………………………………………114 3.3 Kết luận…………………………… ……………………………………………….116 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………118 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May LỜI NÓI ĐẦU Bệnh viện nơi tiềm tàng nguy nhiễm khuẩn cao gây tổn hại sức khỏe cho bác sỹ, nhân viên y tế bệnh nhân ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh Trong phòng mổ, nơi diễn hoạt động trực tiếp bác sỹ mổ với vết thương hở thể bệnh nhân điều kiện thuận lợi để vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm sang bác sỹ nhân viên y tế khơng có biện pháp chống nhiễm khuẩn thích hợp Một nhiều biện pháp dùng chủ yếu sử dụng trang phục bảo vệ có khả kháng khuẩn chống thấm Ở bệnh viện nước nay, trang phục bảo vệ cho bác sỹ phòng mổ chủ yếu làm từ vải cotton thường hấp tiệt trùng trước đưa vào phòng mổ Trong trường hợp nguy lây nhiễm cao bác sỹ trang bị thêm áo chồng mổ sử dụng lần làm vải khơng dệt cao cấp sản phẩm kháng khuẩn nhập từ nước ngồi với chi phí cao Trong sản phẩm hồn tồn sản xuất nước với chi phí thấp mà đảm bảo yêu cầu đặt quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn Do dòng sản phẩm đặc biệt, có tác động định đến thành công ca mổ việc đảm bảo an toàn cho bác sỹ bệnh nhân, nên lúc phải đáp ứng nhiều yêu cầu, nhiều tiêu chí Vì vậy, để sản phẩm sản xuất nước đưa thị trường với mức độ tin cậy cao phải có đảm bảo chất lượng trình sản xuất sử dụng Sự đảm bảo phụ thuộc nhiều vào trình độ quản lý chất lượng từ khâu nghiên cứu, chuẩn bị sản xuất đến trình sản xuất sản phẩm Song song với cơng việc khơng phần quan trọng để khẳng định sản phẩm có đạt yêu cầu hay khơng - đánh giá chất lượng tổng hợp sản phẩm [1] Đánh giá chất lượng nội dung phong phú hấp dẫn hoạt động kiểm tra nói riêng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung Đánh giá chất lượng có nội dung khoa học cao giá trị thực tiễn sâu sắc Ngày khoa học – kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp đánh giá chất lượng trở thành khoa học thật Khoa học đánh giá chất lượng phát Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 995 43.01 348 25.66 1013 43.24 366.2 26.2 84.4 55.72 45.9 135.77 86.7 52.17 48.6 140.28 86.1 50.98 47.1 137.33 91.6 50.11 45.9 134.62 88.2 57.08 50.8 137.52 87.4 53.21 47.7 137.1 TB KD 104 TB Bảng 15: Kết thử độ bền đứt độ giãn đứt Bảng điểm quy đổi cho độ bền đứt phương án Phương án No Pđ Điểm quy đổi (qi) 709.5 10 CVCkk -CVCct KD - CVC 67.6 CVC kc 689.6 9.7 Bảng 16: Bảng điểm độ bên đứt Đồ thị độ bền đứt 800 Pd 600 400 Series1 200 0 Phương án Hình 15: Đồ thị thể mức độ tương quan độ bền đứt phương án Bảng điểm quy đổi cho độ giãn đứt phương án No Phương án CVCkk -CVCct Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Pđ Điểm quy đổi (qi) 33.29 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 105 KD - CVC 95.15 10 CVC kc 34.72 1.2 Bảng 17: Bảng điểm độ giãn đứt ed Đồ thị độ giãn đứt 100 80 60 40 20 Series1 Phương án Hình 16: Độ thị thể mức độ tương quan độ giãn đứt phương án 3.1.6 Kết thí nghiệm tính kháng nhàu Tên mẫu: CVC DỌC tn t1= 5’ t1= 30’ NGANG No1 No2 No1 No2 D1 79 69 N1 71 86 D2 84 62 N2 76 94 D3 80 62 N3 80 95 D4 85 66 N4 74 93 D5 84 58 N5 71 90 D1 92 72 N1 83 102 D2 99 75 N2 87 108 D3 95 74 N3 89 110 D4 105 76 N4 80 113 D5 95 68 N5 79 100 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 TB 72 85.1 TB TB 83 77.5 95.1 90.1 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 106 Tên mẫu: CVC kk DỌC tn t1= 5’ t1= 30’ NGANG No1 No2 No1 No2 D1 63 54 N1 68 90 D2 72 54 N2 68 87 D3 63 50 N3 64 80 D4 66 57 N4 67 87 D5 62 51 N5 63 80 D1 74 65 N1 82 111 D2 82 64 N2 75 112 D3 70 55 N3 71 92 D4 74 61 N4 73 95 D5 72 63 N5 72 94 TB 59.2 68 TB TB 75.4 67.3 87.7 77.9 Tên mẫu: CVC kc DỌC tn t1= 5’ t1= 30’ NGANG No1 No2 No1 No2 D1 78 55 N1 67 91 D2 75 59 N2 62 85 D3 72 53 N3 72 90 D4 72 57 N4 70 90 D5 78 60 N5 80 96 D1 85 62 N1 78 114 D2 83 67 N2 80 115 D3 82 60 N3 75 99 D4 96 70 N4 80 100 D5 86 68 N5 83 101 Tên mẫu: KD Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 TB 65.9 75.9 TB TB 80.3 73.1 92.5 84.2 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May DỌC tn t1= 5’ t1= 30’ 107 NGANG No1 No2 No1 No2 D1 96 113 N1 101 99 D2 109 111 N2 106 103 D3 100 98 N3 109 102 D4 98 105 N4 115 103 D5 101 110 N5 105 101 D1 106 115 N1 110 108 D2 118 120 N2 115 112 D3 112 108 N3 119 111 D4 105 113 N4 125 117 D5 110 119 N5 117 109 TB 104.5 112.6 TB TB 104.4 104.3 114.3 113.5 Bảng 18: Bảng kết thí nghiệm tính kháng nhàu Bảng điểm quy đổi cho phương án tn P/a Kết cấu Góc kháng Hệ số Điểm quy nhàu kháng nhàu đổi qi (k) t=5’ t=30’ CVCkk -CVCct 67.3 0.374 KD - CVC 104.3 0.579 10 CVC kc 73.1 0.406 2.4 CVCkk -CVCct 77.9 0.433 KD - CVC 113.5 0.631 10 CVC kc 84.2 0.468 2.6 Bảng 19: Bảng điểm tính kháng nhàu Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May Đồ thị kháng nhàu - 30' 0.8 0.6 0.4 0.2 K K Đồ thị kháng nhàu - 5' 108 0.8 0.6 0.4 0.2 0 4 phương án Phương án Hinh 17: Đồ thị thể mức độ tương quan khả kháng nhàu phương án Ta thấy phương án có kết cấu KD-CVC có khả kháng nhàu tốt nhất, phương án có khả kháng nhàu 3.1.7 Kết thí nghiệm độ rủ Kết cấu CVC kk – CVC ct P/a M0 M1 M2 1.0282 2.8776 2.3048 1.0368 2.8653 2.1183 1.0115 2.8137 2.2164 1.0289 2.8761 2.2891 1.0103 2.8768 2.1976 1.0479 2.8720 2.2176 TB KD - CVC - CVC Độ rủ M (%) 65.13 2.2240 1.0255 2.8859 2.2803 1.0237 2.8673 2.2324 1.0112 2.8329 2.2987 1.0353 2.8587 2.2129 1.0334 2.8888 2.2401 1.0472 2.9137 2.2185 TB 2.2472 1.0321 2.8208 2.0740 1.0158 2.8454 2.0668 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 66.39 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May CVC kc - CVC 109 1.0323 2.8923 20.782 1.0251 2.8083 2.0699 1.0301 2.8746 2.0604 1.0468 2.8784 2.0812 TB 56.83 2.0718 TB 1.0290 2.8638 Bảng 20: Bảng kết thí nghiệm độ rủ Đồ thị độ rủ Kết cấu 70 65 60 55 M Hình18: Đồ thị thể độ tương quan độ rủ ba kết cấu Nhìn vào đồ thị ta thấy rõ mối tương quan rủ ba phương án kết cấu: Phương án (CVC kc - CVC) có giá trị M thấp nhất, có nghĩa diện tích bóng vải nhỏ nhất, hay nói cách khác kết cấu có độ rủ cao Và ngược lại phương án (KD – CVC - CVC) có độ rủ thấp Như vậy, mối liên hệ giá trị tuyệt đối (Mi) độ rủ kết cấu điểm quy đổi (qi) tỷ lệ nghịch với Phương án Kết cấu Giá trị tuyệt đối Điêm quy đổi qi CVC kk- CVC ct 65.13 2.19 KD– CVC 66.39 CVC kc 56.83 10 Bảng 21: Bảng điểm độ rủ Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 110 3.1.8 Kết thí nghiệm độ thơng Tốc độ thoát Kết cấu Khối lượng hệ thống cốc – nước – mẫu (g) nước h (gm-24h-1) CVC kk- CVC ct KD– CVC CVC kc 0h 24h 170.24 168.30 168.40 166.46 144.68 142.64 157.50 155.59 173.56 171.64 154.15 152.23 163.6 161.65 157.84 155.73 163.85 161.86 1950 1920 2020 Bảng 22: Kết thí nghiệm độ thơng Tốc độ thoát nước 2050 h 2000 1950 1900 Phương án Hình 19: thể độ tương quan tốc độ thoát nước ba kết cấu Trong phương án phương án phương án có kết cấu CVC kc có tốc độ thông cao phương án có kết cấu KD-CVC có tốc độ chậm Từ giá trị tuyệt đối ta suy điểm quy đổi cho phương án Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May Phương án Kết cấu 111 Giá trị tuyệt đối Điêm quy đổi qi CVC kk- CVC ct 1950 3.7 KD– CVC 1920 CVC kc 2020 10 Bảng 23: Bảng điểm độ thơng 3.1.9 Kết thí nghiệm tính truyền nhiệt- truyền ẩm Phương án Kết cấu Rct(m2C/W) Ret(m2Pa/W) CVC kk- CVC ct 0.0815 10.2284 KD– CVC 0.089 10.0638 CVC kc 0.0686 8.0094 Bảng 23: Bảng kết thí nghiệm truyền nhiệt – truyền ẩm Đồ thị truyển ẩm Đồ thị truyền nhiệt 0.05 Series1 Ret Rct 0.1 0 15 10 Series1 4 Phương án Phương án Hình 20: Đồ thị truyền nhiệt – truyền ẩm Nhận xét: Nhiệt trở ẩm trở lớn khả cản trở nhiệt ẩm qua lớn Vì giá trị tuyệt đối bảng kết thí nghiệm phương án kết cấu tỷ lệ nghịch với điểm quy đổi tương ứng: Phương án Kết cấu CVC kkCVC ct KD– Rct(m2C/W) Điểm quy đổi Ret(m2Pa/W) Điểm Điểm quy đổi TB - qi 0.0815 4.3 10.2284 2.7 0.089 10.0638 1.7 1.4 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 112 CVC CVC kc 0.0686 10 8.0094 10 Bảng 24: Bảng điểm quy đổi truyền nhiệt - ẩm 3.1.10 Kết thí nghiệm tính thống khí Kết cấu CVC kk - CVC ct CVC ct - CVC kk CVC - KD KD - CVC Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 NO 10 10 10 Flux (l/m2/s) 46.5 47.5 47.7 48.8 51.1 46.1 47.7 48.2 47.8 49.0 46.9 46.1 46.7 46.3 45.0 48.9 50.4 45.5 45.6 48.9 75.2 69.6 70.9 70.7 72.1 71.1 66.5 67.0 69.9 67.7 70.3 72.1 70.5 69.5 70.5 67.8 69.2 TB 47.5 69.7 10 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 10 10 CVC kc 113 67.2 65.6 89.4 98.3 89.2 94.6 96.3 90.1 88.9 99.1 98.8 96.6 94.1 Bảng 26: Bảng kết thí nghiệm độ thống khí Đồ thị thống khí F 100 50 0 Kết cấu Hình 21: Đồ thị thể mối tương quan mức độ thoáng khí phương án kết cấu NO Kết cấu Giá trị tuyệt đối Điêm quy đổi qi CVC kk- CVC ct - CVC 47.5 KD – CVC - CVC 69.7 5.3 CVC kc - CVC 94.1 10 Bảng 27: Bảng điểm tính thống khí 3.1.11 Kết thăm dị ý kiến tính thẩm mỹ Mẫu có kích thước n = 26 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 114 Đẹp Bình Xấu (7.5) thường (5) (2.5) CVC kk – CVC ct – CVC 15 KD – CVC - CVC 11 15 2.7 CVC kc - CVC 16 5.7 Phương án Điểm qi Bảng 28: Bảng điểm tính thẩm mỹ 3.1.12 Kết tính tốn giá thành Bảng 29: Bảng giá thành sản phẩm 3.2 Xác định chất lượng tổng hợp Điểm qui đổi j qi mi (%) No 10.9 9.9 9.8 khuẩn qua vải 10.7 4.6 10 Tính chống thấm nước 9.4 3.2 10 Độ bền đứt vải 6.4 10 9.7 Độ giãn đứt vải 4.0 10 1.2 nhiều lần giặt (20 lần giặt) 9.4 10 9.9 Độ nhàu lớp 2.5 10 2.5 Độ rủ kết cấu 8.5 2.2 10 Tính thống khí quần áo, 9.2 5.3 10 10 Tính thơng quần áo 10.7 3.7 10 11 Tính truyền nhiệt – truyển ẩm 8.1 2.7 1.4 10 i Khả kháng khuẩn vải Khả chống thẩm thấu vi Độ bền kháng khuẩn vải sau Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 115 12 Tính thẩm mỹ 3.2 2.7 5.7 13 Tính kinh tế 7.0 10 100 5.2 7.8 Trung Thấp Cao (low) (high) Chất lượng tổng hợp – Q Mức chất lượng tổng hợp bình (Moderate) Bảng 30: Bảng số chất lượng tổng hợp Đồ thị chất lượng tổng hợp Q Series1 Phương án Hình 22: Đồ thị thể mối tương quan chất lượng tổng hợp phương án Nhận xét: Khi xem xét phương án tiêu riêng lẻ phương án tốt phương án xem xét tiêu riêng lẻ khác phương án lại tốt phương án Vì việc đánh giá chất lượng sản phẩm khơng phải cơng việc dễ dàng Chính phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp (tập hợp nhiều tiêu chí) dùng trung bình trọng số (có đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí), luận văn lựa chọn để giải vấn đề Luận văn ứng dụng phương pháp đánh giá chất lượng vào việc đánh giá so sánh phương án thiết kế trang phục cho bác sỹ mổ kháng khuẩn: Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 116 Phương án 1: Phương án tối ưu đề tài luận văn thạc sỹ khoa học, Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu vật liệu tối ưu cho quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn dùng nhiều lần, 2006, Phan Thị Minh Phương, CVC kk – CVC ct – CVC Phương án 2: Phương án thương dùng thực tế KD – CVC - CVC Phương án 3: Nhóm nghiên cứu tự đề xuất sau đề tài “Nghiên cứu quy trình cơng nghệ xử lý kháng khuẩn – chống thấm cho vải CVC làm quần áo bảo vệ y tế” CVC kc - CVC Sau xác định chất lượng tổng hợp thông qua số tổng hợp Q ta thấy (Q2=2) < (Q1=5.2) < (Q3=7.8) Nói cách khác, chất lượng tổng hợp phương án đạt mức chất lượng cao (cao nhất), phương án đạt mức trung bình, cịn phương án đạt mức thấp (thấp nhất) Như vậy, phải chọn phương án kết cấu vật liệu cho trang phục bác sỹ mổ kháng khuẩn đề tài khuyến cáo nên chọn phương án để lúc đáp ứng tương đối yêu cầu đặt trang phục giành cho bác sỹ mổ 3.3 Kết luận Phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp B1: Xậy dựng danh mục tiêu mi B2: Đánh giá trọng số (trưng cầu ý kiến chuyên gia hay người tiêu dùng…) B3: Xác định giá trị tuyệt đối tiêu + Chỉ tiêu định lượng: Xác định phương pháp – lý – hóa – sinh + Chỉ tiêu định tính: Xác định cách trưng cầu ý kiến B4: Quy đối giá trị tuyệt đối vể điểm – điểm quy đổi qi theo công thức: + Trương hợp 1: giá trị tuyệt đối điểm quy đổi tỷ lệ thuận xi  Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 yi 10 ymin  ymax ymax  ymin Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 117 + Trường hợp 2: Giá trị tuyệt đối điểm quy đổi tỷ lệ nghịch xi  10 ymax  ymin  yi ymax  ymin B5: Xác định chất lượng tổng hợp Q n Q   mi qi i 1 Ứng dụng phương pháp vào việc đánh giá chất lượng tổng hợp phương án (3.2) trang phục cho bác sỹ mổ, luận văn xác định được: Phương án (áo choàng, mũ, quần làm vải CVC kháng khuẩn chống thấm, áo làm vải CVC thường) phương án có chất lượng tổng hợp cao Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành công nghệ Vật Liệu Dệt May 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn Tình, Văn Căng, Tường Vân, Đánh giá chất lượng tổng hợp AW Blom, A Barnett, P Ajitsaria, A Noel, CM Estela, University of Bristol, UK Resistance of disposable drapes to bacterial penetration, Journal of Orthopaedic Surgery 2007;15(3):267-9 Ashley Blom, Catalina Estela, Karen Bowker, Alasdair MacGowan, John RW Hardy, Bristol, UK, The Passage of bacteria through surgical drapes TCVN 5092 – 90, Phương pháp xác định độ thoáng khí TCVN 1754 – 86, Phương pháp thử độ bền đứt ASTM E 2149, standard test method for determining the antimicrobial activity of Immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions – Tính kháng khuẩn 10 BS 5058: 1973, xác định độ rủ vải 11 ISO 811, Determining of resistance to water penetration – hydrostatic pressure test – Tính chống thấm nước 12 ISO 2313 Xác định góc hồi nhàu vật liệu 13 UNI 4818 Xác định độ thông vật liệu 14 Phan Thị Minh Phương, luận văn thạc sỹ khoa học, Nghiên cứu lựa chọn phương án kết cấu vật liệu tối ưu cho quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn dùng nhiều lần, 2006 15 Trần Thị Phương Thảo, luận văn thạc sỹ khoa học, Tìm hiểu phương pháp đánh giá khả kháng khuẩn vật liệu dệt xây dựng phương pháp đánh giá nhanh tính kháng khuẩn vật liệu dệt xử lý kháng khuẩn chất kháng khuẩn gốc amoni bậc bốn, 2006 16 Lê Hoàng Thanh, Thạc sỹ khoa học, Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu dệt cho vải dệt thoi sử dụng làm đồng phục học sinh, 2007 17 Báo cáo tóm tắt PCI 2006 (VCCI & VNCI) 18 AAMI PB70:2003, Liqid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in Health care facilities 19 Tracy May, Plumlee, Amanda Pittman, North Carolina State University, Surgical gown requirements capture: a design analysis case study, Vol 2, issue 2, Spring 2002 20 Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang – “Nghiên cứu thị trường”- NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 21 Vũ Thị Hồng Khanh, Lê Hồng Thanh, Establishment of the coefficient of properties determinating the fabric quality using for pupil uniform (Xây dựng hệ số quan trọng cho tính chất xác định chất lượng vải sử dụng làm đồng phục học sinh), 2007 22 ISO 11092:1993, Xác định khả truyền nhiệt - truyền ẩm 23 Nguyễn Thị Kim Thu, chuyên đề: so sánh tính tiện nghi kết cấu vật liệu dùng làm quần áo bác sỹ phòng mổ, 2008 Nhữ Thị Kim Chung - Khóa 2006 - 2008 ... tầm quan trọng công tác đánh giá chất lượng tổng hợp quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn, luận văn chọn đề tài: “ Đánh giá chất lượng tổng hợp quần áo bác sỹ phịng mổ kháng khuẩn? ?? với mong muốn... để đánh giá chất lượng quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn ứng dụng luận văn phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp Khi đánh giá mức chất lượng phương pháp “trung bình có trọng lượng? ?? tiêu tổng. .. phương pháp đánh giá chất lượng quần áo bác sỹ phòng mổ kháng khuẩn 1.4.1 Ứng dụng phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp thực tế Trên sở nghiên cứu tổng quan phương pháp đánh giá chất lượng sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩn, Đánh giá chất lượng tổng hợp bộ quần áo bác sỹ mổ kháng khuẩn

Từ khóa liên quan