Bài tập thiết kế KCBTCT tham khảo

3 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:57

các bài tập nâng cao của môn học kết cấu bê tông cốt thép do các giáo sư, tiến sĩ các trường đại học danh tiếng soạn nên để sinh viên tự ôn luyện nâng cao nhận thức về các kết cấu, nâng cao kết quả học tập Bi tập môn học kết cấu bê tông cốt thép (Hệ quy - chuyên ngnh cầu đờng) Phần I: Tiêu chuẩn thiết kế cầu (22 TCN 272-05) Tính duyệt khả chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, đặt cốt đơn, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 250 x 350 mm2; x Bê tông có f c' x Cốt thép theo A615M cã fy = 300 MPa; As = # 19; ds = 300mm; x Mômen tính toán TTGH cờng ®é: Mu = 110 kNm 28 MPa; TÝnh duyÖt khả chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, đặt cốt kép, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 250 x 400 mm2; x Bê t«ng cã f c' x Cèt thÐp theo A615M cã fy = f y' = 300 MPa; As = # 19; ds = 300mm; 30 MPa; A s' = # 13; d s' = 40 mm; x M«men tính toán TTGH cờng độ: Mu = 100 kNm Tính duyệt khả chịu lực mặt cắt chữ T, dầm BTCT thờng, đặt cốt đơn, biết: x Kích thớc mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 600 mm; x VËt liÖu: f c' = 28 MPa; fy = 420MPa; As = # 22; ds = 525 mm; x Mômen tính toán TTGH cờng độ: Mu = 200 kNm TÝnh to¸n vμ bè trÝ cèt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 250 x 400 mm2; x VËt liÖu: f c' = 30 MPa; fy = 420MPa; x Mômen tính toán TTGH c‡êng ®é: Mu = 120 kNm (220kN.m) TÝnh toán v bố trí cốt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 200 x 400 mm2; x VËt liÖu: f c' = 28 MPa; fy = f’y = 420MPa; x Cèt thÐp däc chÞu nÐn A’s = 2#13; ds = 40mm; x Mômen tính toán TTGH cờng độ: Mu = 100 kNm 6 Xác định kích thớc mặt cắt, tính toán v bố trí cốt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, biết: x Dầm giản đơn, chiều di nhịp l = 5,0 m; x VËt liÖu: f c' = 32 MPa; fy = 420MPa; x Mômen tính toán TTGH cờng độ: Mu = 100 kNm Xác định kích thớc mặt cắt, tính toán v bố trí cốt thép dọc chịu kéo mặt cắt chữ nhật, dầm BTCT thờng, biết: x Dầm giản đơn, chiều di nhịp l = 5,5 m; x VËt liÖu: f c' = 35 MPa; fy = f y' = 420MPa; x Cèt thÐp chÞu nÐn A s' = # 13; d s' = 35 mm; x Mômen tính toán TTGH cờng ®é: Mu = 110 kNm TÝnh to¸n vμ bè trí cốt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ T dầm BTCT thờng, biết: x Kích thớc mặt c¾t: b = 750 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 650 mm; x VËt liÖu: f c' = 28 MPa; fy = 420MPa; x M«men tính toán TTGH cờng độ: Mu = 140 kNm Tính toán v bố trí cốt thép dọc chịu lực mặt cắt chữ T dầm BTCT thờng, biết: x Kích thớc mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm; x VËt liÖu: f c' = 28 MPa; fy = f’y = 420MPa; x Cèt thÐp däc chÞu nÐn A’s = 2#13; d’s = 40mm; x M«men tÝnh toán TTGH cờng độ: Mu = 220 kNm 10 Cho dầm mặt cắt chữ nhật, đặt cốt đơn, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 250x400 mm2; x Bê tông có: f c' = 35 MPa; Jc = 2400 kG/m3; x Cèt thÐp theo A615M cã: fy = 420 MPa; As = # 22; ds = 350 mm; x Th«ng sè bỊ réng vÕt nøt: Z = 30000 N/mm; x Mômen tính toán TTGH sử dụng: Ma = 75 kNm H·y kiĨm tra xem dÇm cã nứt không? Nếu nứt, hÃy kiểm tra điều kiện hạn chế bề rộng vết nứt 11 Cho dầm mặt cắt chữ nhật, đặt cốt kép, biết: x Kích thớc mặt cắt: bxh = 220 x 350 mm2; x Bê tông cã: f c' = 32 MPa; Jc = 2400 kG/m3; x Cèt thÐp theo A615M cã: fy = f y' = 420 MPa; As = # 22; ds = 300 mm; A s' = # 13; d s' = 40 mm; x Th«ng sè bỊ réng vÕt nøt: Z = 30000 N/mm; x Mômen tính toán TTGH sư dơng: Ma = 85 kNm H·y kiĨm tra xem dầmcó nứt không? Nếu nứt, hÃy kiểm tra điều kiện hạn chế bề rộng vết nứt 12 Cho dầm mặt cắt chữ T, cánh vùng chịu nén, biết: x Kích thớc mặt cắt: h = 500 mm; hf = 120mm; b = 700mm, bw = 220mm; x Bê tông cã: f c' = 28 MPa; Jc = 2400 kG/m3; x Cèt thÐp theo A615M cã: fy = 420 MPa; As = # 22; ds = 450 mm; x Th«ng sè bỊ réng vÕt nøt: Z = 30000 N/mm; x Mômen tính toán TTGH sử dụng: Ma = 120 kNm HÃy kiểm tra xem dầmcó nứt không? Nếu nứt, hÃy kiểm tra điều kiện hạn chế bề rộng vÕt nøt 13 TÝnh to¸n vμ bè trÝ cèt thÐp cho cột ngắn chịu nén tâm, biết: x Kích th‡íc tiÕt diƯn: bxh = 300x400 mm2; x VËt liƯu: f c' = 30MPa; fy = 420 MPa; x Lùc nén tính toán TTGH cờng độ: Pu = 1500 kN 14 Xác định kích thớc mặt cắt, tính v bố trí cốt thép cho cột ngắn chịu nén t©m, biÕt: x VËt liƯu: f c' = 30 MPa; fy = 420 MPa; x Lùc nÐn tÝnh to¸n ë TTGH c‡êng ®é: Pu = 1400 kN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thiết kế KCBTCT tham khảo, Bài tập thiết kế KCBTCT tham khảo