Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Điện Biên - Học Toàn Tập

2 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:02

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 18-Tỉnh Điện Biên Cc Kho thớ v Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Bïi TuÊn Anh 18.02.01 30/03/1994 Kinh Nam VËt lí 19.50 Ba 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Vũ Đức Thịnh 18.02.06 27/08/1994 Kinh Nam Vật lí 17.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trần Ngọc H¶i 18.02.04 01/06/1994 Kinh Nam VËt lÝ 17.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Nữ Vân Hạnh 18.06.01 05/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Hà Thị Phơng Thảo 18.06.06 24/07/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.00 Ba 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Trần Thị Thanh Hòa 18.06.02 08/08/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 11 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Ngô Thị Tú Linh 18.06.04 12/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Hoàng Diệu Linh 18.06.03 31/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Vũ Thị Chi 18.07.01 02/03/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 10 Mai Thị Huyền 18.07.02 24/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 11 Nguyễn Thị Lan 18.07.03 26/12/1994 Nùng Nữ Lịch sử 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18.07.04 25/05/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 13 Nguyễn Thùy Linh 18.08.02 11/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 14 Lờng Thị Thanh 18.08.04 28/09/1994 Thái Nữ Địa lí 12.25 K.Khích 12 PTDTNT THPT Huyện Điện Biên (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 18-Tỉnh Điện Biên Cc Kho thớ v Kim định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Danh sách gồm 14 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Điện Biên - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Điện Biên - Học Toàn Tập