Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Lắk - Học Toàn Tập

2 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:02

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 16-Tỉnh Đắk Lắk Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Nguyễn Trần Bảo Nghĩa 16.01.04 10/01/1996 Kinh Nam Toán 14.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du Nguyễn Th¸i Tïng 16.01.06 28/06/1994 Kinh Nam To¸n 19.00 Ba 12 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trần Hữu Đạo 16.01.03 22/04/1994 Kinh Nam Toán 13.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Du Ngun TÊt C−êng 16.01.01 27/03/1995 Kinh Nam To¸n 13.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du Lê Hoài Nam 16.02.03 12/04/1995 Kinh Nam VËt lÝ 19.75 Ba 11 THPT Chuyªn Ngun Du Ngun TÊn Tïng 16.02.06 10/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.00 K.KhÝch 12 THPT Ngun BØnh Khiªm Ngun Xu©n Huy 16.02.02 13/01/1995 Kinh Nam VËt lÝ 18.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du Lê Đức B¶o 16.02.01 28/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.75 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Ngun Du Lª Qc Phó 16.03.02 29/03/1995 Kinh Nam Hoá học 19.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du 10 Nguyễn Hà Tuyên 16.03.06 04/09/1994 Kinh Nam Hoá học 22.75 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 11 Hoàng Bïi Thu HiỊn 16.04.02 09/12/1994 Kinh N÷ Sinh häc 19.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 12 Nguyễn Bá Tuấn Vò 16.05.06 04/12/1993 Kinh Nam Tin häc 20.20 Ba 12 THPT Chuyªn Ngun Du 13 Ngun Qc H−ng 16.05.03 20/07/1995 Kinh Nam Tin häc 14.95 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Ngun Du 14 Nguyễn Thị Nh Hiếu 16.06.02 09/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chu Văn An 15 Nguyễn Thị Hoài Thu 16.06.04 27/07/1993 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 16 Hoàng Thị Linh Tuyền 16.06.05 13/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.KhÝch 12 THPT Kr«ng Ana 17 Phan Hồng Uyên 16.06.06 20/09/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du 18 H' Dĩp Mlô 16.07.04 14/02/1994 Êđê Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 DTNT N'Trang Lng (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 16-Tỉnh Đắk Lắk Cc Kho thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Hồ Thị Mỹ Duyên 16.07.01 19/04/1994 Vân kiều Nữ Lịch sử 11.50 K.Khích 12 Văn Hóa 20 Trần Thị Thanh Lan 16.08.02 30/05/1995 Kinh Nữ Địa lí 13.00 K.Khích 11 THPT Chuyên Nguyễn Du 21 Nguyễn Đình Nguyên 16.09.03 14/09/1995 Kinh Nam T Anh 12.45 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Ngun Du 22 Lª Thị Trà My 16.09.02 27/01/1995 Kinh Nữ T Anh 12.85 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Ngun Du 23 Ngun Mü Giang Th− 16.09.06 05/09/1995 Kinh N÷ T Anh 13.70 Ba 11 THPT Chuyªn Ngun Du 24 Lª Ngäc VÜnh Thanh 16.09.05 13/12/1994 Kinh Nam T Anh 15.20 Nhì 12 THPT Chuyên Nguyễn Du 25 Trần Minh Hoàng 16.11.06 11/08/1994 Kinh Nam T Pháp 16.10 Ba 12 THPT Chuyên Nguyễn Du Danh sách gồm 25 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Lắk - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Đắk Lắk - Học Toàn Tập