Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hải Dương - Học Toàn Tập

5 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:01

[r] (1)báo danh Nữ Nguyễn Quốc Hiệp 26.01.01 30/03/1994 Kinh Nam Toán 25.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi Nguyễn Phơng Hùng 26.01.02 01/01/1994 Kinh Nam Toán 26.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi Mạc L−u Phong 26.01.03 11/12/1994 Kinh Nam To¸n 20.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi Lu Hữu Phúc 26.01.04 23/11/1994 Kinh Nam Toán 26.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi Vũ Phó TrÝ 26.01.05 18/11/1994 Kinh Nam To¸n 33.50 NhÊt 12 chuyên Nguyễn TrÃi Nguyễn Thị Thanh Yên 26.01.06 16/07/1994 Kinh Nữ Toán 26.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi Lê Đại Giáp 26.02.02 19/01/1994 Kinh Nam Vật lí 22.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi Đinh Hoàng Hải 26.02.04 25/08/1994 Kinh Nam VËt lÝ 16.50 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun TrÃi Đoàn Thị Trang Ly 26.02.05 16/09/1994 Kinh Nữ Vật lí 18.75 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 10 Phạm Văn Tiến 26.02.06 04/01/1994 Kinh Nam Vật lí 25.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 11 Đào Văn Trung 26.02.07 12/03/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.50 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i 12 NguyÔn Quý TuÊn 26.02.08 06/12/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 13 Vũ Thị Kiều Anh 26.03.01 10/09/1994 Kinh Nữ Hoá học 28.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi 14 Đào Thu Giang 26.03.03 15/05/1994 Kinh Nữ Hoá học 17.75 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 15 Chu Thị Hạnh 26.03.04 25/08/1994 Kinh Nữ Hoá học 25.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 16 Nguyễn Thị Ngọc Minh 26.03.05 28/01/1994 Kinh Nữ Hoá học 22.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 17 Nguyễn Đình Nam 26.03.06 05/08/1994 Kinh Nam Hoá học 23.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 18 Đào Thị Thanh Nhàn 26.03.07 13/04/1994 Kinh Nữ Hoá học 28.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi (2)báo danh Nữ 19 Phùng Đức Phú 26.03.08 16/10/1994 Kinh Nam Hoá học 21.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 20 Chu Ngäc Anh 26.04.01 16/06/1994 Kinh N÷ Sinh häc 26.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 21 Trần Thị Huyền 26.04.03 10/10/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.00 K.Khích 12 chuyên NguyÔn Tr·i 22 NguyÔn Hång H−ng 26.04.04 04/08/1994 Kinh Nam Sinh học 19.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 23 Phạm Thuú Linh 26.04.05 09/11/1994 Kinh N÷ Sinh häc 24.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 24 Nguyễn Thị Phợng 26.04.06 12/02/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.00 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 25 Vị Tn Toµn 26.04.07 12/08/1994 Kinh Nam Sinh häc 23.25 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 26 Đinh Quang Trung 26.04.08 13/04/1994 Kinh Nam Sinh häc 25.00 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i 27 Hoµng Hµ 26.05.04 08/03/1994 Kinh Nam Tin học 22.90 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 28 Bùi Thị Kim Oanh 26.05.06 15/10/1994 Kinh Nữ Tin học 28.45 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 29 Nguyễn Minh Vơng 26.05.08 25/09/1994 Kinh Nam Tin häc 16.50 K.KhÝch 12 chuyªn Ngun Tr·i 30 Nguyễn Thảo Chinh 26.05.01 09/01/1995 Kinh Nữ Tin học 19.85 Ba 11 chuyên Nguyễn TrÃi 31 Nguyễn Đức Đại 26.05.02 14/01/1995 Kinh Nam Tin häc 20.90 Ba 11 chuyªn Nguyễn TrÃi 32 Nguyễn Hữu Điều 26.05.03 31/03/1995 Kinh Nam Tin häc 18.45 K.KhÝch 11 chuyªn Ngun Tr·i 33 Ngun Phóc Lỵi 26.05.05 19/03/1995 Kinh Nam Tin häc 17.45 K.KhÝch 11 chuyên Nguyễn TrÃi 34 Phạm Ngọc Phú 26.05.07 04/09/1995 Kinh Nam Tin häc 25.25 Ba 11 chuyªn Ngun Tr·i 35 Hồ Thị Minh Anh 26.06.02 27/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 13.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 36 Đoàn Thị Quỳnh Anh 26.06.01 15/12/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi (3)báo danh Nữ 37 Phạm Thị Vân Anh 26.06.03 17/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 38 Nguyễn Thị Thu Hà 26.06.04 18/02/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 15.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 39 Vũ Thị Khánh Linh 26.06.06 19/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 40 Đào Thị Hải Vân 26.06.07 23/09/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 41 Vũ Thị Vân 26.06.08 10/02/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 42 Lơng Đình Bảo 26.07.02 13/10/1994 Kinh Nam Lịch sử 17.50 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi 43 Đào Phơng Bình 26.07.01 19/06/1994 Kinh Nam Lịch sử 18.00 Nhất 12 chuyên Nguyễn TrÃi 44 Nguyễn Phơng Chinh 26.07.03 07/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.75 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 45 Nguyễn Tiến Đạt 26.07.04 29/08/1994 Kinh Nam Lịch sử 15.00 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 46 Nguyễn Việt Hà 26.07.05 28/07/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 47 Phan Văn Long 26.07.06 07/01/1994 Kinh Nam LÞch sư 17.50 NhÊt 12 chuyên Nguyễn TrÃi 48 Phạm Quang Lộc 26.07.07 17/09/1994 Kinh Nam Lịch sử 17.00 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 49 Vơng Quỳnh Trang 26.07.08 12/12/1995 Kinh Nữ Lịch sử 15.75 Nhì 11 chuyên Nguyễn TrÃi 50 Nguyễn Thị Ngọc Anh 26.08.01 08/07/1994 Kinh Nữ Địa lí 15.50 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 51 Vũ Hiền Lơng 26.08.04 28/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.50 Ba 12 chuyên Nguyễn TrÃi 52 Trần Văn Thạo 26.08.07 16/08/1994 Kinh Nam Địa lí 16.25 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 53 Trần Thị Thuý 26.08.08 27/01/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 54 Phạm Quỳnh Anh 26.09.01 29/06/1994 Kinh Nữ T Anh 14.10 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i (4)báo danh Nữ 55 Nguyễn Phơng Hoa 26.09.03 20/05/1994 Kinh Nữ T Anh 12.75 K.Khích 12 chuyên Nguyễn Tr·i 56 Ngun Mü Linh 26.09.04 31/08/1994 Kinh N÷ T Anh 13.95 Ba 12 chuyªn Ngun Tr·i 57 Lª Th Trang 26.09.07 24/01/1994 Kinh N÷ T Anh 13.15 K.KhÝch 12 chuyên Nguyễn TrÃi 58 Lê Hoàng Hạnh 26.09.02 26/08/1995 Kinh Nữ T Anh 14.00 Ba 11 chuyên Nguyễn TrÃi 59 Phan Ngäc Mai 26.10.02 09/07/1992 Kinh N÷ T Nga 17.25 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 60 Nguyễn Thanh Thuý 26.10.05 10/07/1994 Kinh Nữ T Nga 14.65 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 61 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 26.10.01 24/09/1995 Kinh Nữ T Nga 16.55 Ba 11 chuyªn Ngun Tr·i 62 L−u Quỳnh Anh 26.11.01 08/01/1994 Kinh Nữ T Pháp 16.75 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 63 Đỗ Thanh Bình 26.11.02 14/04/1994 Kinh Nữ T Pháp 16.95 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 64 Nguyễn Anh Đức 26.11.03 01/10/1994 Kinh Nam T Pháp 16.95 Nhì 12 chuyên Nguyễn TrÃi 65 Trịnh Thị Thanh Huyền 26.11.05 25/11/1994 Kinh Nữ T Pháp 15.30 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 66 Nguyễn Phơng Thảo 26.11.08 13/01/1994 Kinh Nữ T Pháp 15.95 K.Khích 12 chuyên Nguyễn TrÃi 67 Nguyễn Minh Phơng 26.11.06 15/10/1995 Kinh Nữ T Pháp 16.80 Nhì 11 chuyên Nguyễn TrÃi (5)báo danh Nữ Danh sách gồm 67 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hải Dương - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hải Dương - Học Toàn Tập