Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hậu Giang - Học Toàn Tập

1 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:01

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào t¹o 28-Tỉnh Hậu Giang Cục Khảo thí Kiểm nh Chất lợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Võ Thị Cẩm Tiên 28.06.06 25/10/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Long Mỹ Ngô Xuân Duy 28.07.01 20/10/1994 Kinh Nam Lịch sử 12.00 K.Khích 12 Chuyên Vị Thanh Trần Thị Thanh Giao 28.08.02 16/05/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 12 Tầm Vu Nguyễn Quốc Thịnh 28.08.04 20/12/1994 Kinh Nam Địa lí 12.50 K.Khích 12 Tân Phó Danh sách gồm thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Chủ tịch Hội ng Trần Văn Kiên Phú Ch tch Hi ng phó cục trởng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hậu Giang - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hậu Giang - Học Toàn Tập