Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hòa Bình - Học Toàn Tập

3 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 18:01

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 29-Tỉnh Hoà Bình Cc Kho thớ v Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Đặng Hữu Hiếu 29.01.02 21/07/1995 Kinh Nam Toán 14.00 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Trần Phơng Thảo 29.01.04 06/05/1994 Kinh Nữ Toán 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thế Tiến Đạt 29.02.01 19/12/1994 Kinh Nam Vật lí 23.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Lª Kim HËu 29.02.02 23/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 23.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Phan T©n 29.02.04 31/03/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ T¹ Quang ViƯt 29.02.05 18/09/1994 M−êng Nam VËt lÝ 24.50 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thành Dơng 29.03.01 22/12/1994 Kinh Nam Hoá học 19.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Đỗ Sơn Tùng 29.03.06 01/11/1994 Mờng Nam Hoá học 24.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Phạm Hoàng Giang 29.03.03 03/03/1994 Kinh Nữ Hoá học 20.75 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 10 Hà Thu Thuý 29.04.06 21/11/1994 Kinh Nữ Sinh học 25.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 11 Vị Anh §øc 29.04.02 03/01/1994 Kinh Nam Sinh häc 29.50 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 12 Ngun TiÕn Vị 29.04.08 18/09/1994 Kinh Nam Sinh häc 19.50 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 13 Nguyễn Đông 29.04.01 22/10/1994 Kinh Nam Sinh học 29.25 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 14 Lê Ngọc Hạnh 29.04.03 31/07/1994 Kinh Nữ Sinh học 21.75 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 15 Lơng Thu Hằng 29.04.04 12/10/1995 Mờng Nữ Sinh học 26.50 Nhì 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 16 Lê Thanh S¬n 29.05.04 23/10/1994 Kinh Nam Tin häc 14.85 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 17 Nguyễn Thanh Tïng 29.05.05 10/12/1994 Kinh Nam Tin häc 16.35 K.KhÝch 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 18 Trần Quý Vinh 29.05.06 11/04/1994 Kinh Nam Tin häc 25.10 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (2)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 29-Tỉnh Hoà Bình Cc Kho thớ v Kim nh Cht lng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Vũ §øc M¹nh 29.05.02 03/02/1995 Kinh Nam Tin häc 17.20 K.KhÝch 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 20 Vũ Hồng Hạnh 29.06.03 25/11/1995 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 21 Phan Thị Ngọc Anh 29.07.01 24/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 22 Nguyễn Đức Khánh 29.07.02 26/11/1994 Mờng Nam Lịch sử 16.25 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 23 Đoàn Thị Thuỳ Linh 29.07.03 22/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.25 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 24 Nguyễn Thuỳ Linh 29.07.04 31/10/1994 Mờng Nữ Lịch sử 15.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 25 Nguyễn Thị Lan Phơng 29.07.05 12/11/1994 Kinh Nữ Lịch sử 16.00 Nhì 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 26 Đăng Thị Thu Uyên 29.07.06 06/04/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 27 Ph¹m Thanh Tïng 29.08.08 30/04/1994 Kinh Nam Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 28 Ngun Th HiỊn 29.08.02 26/06/1994 Kinh N÷ Địa lí 14.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 29 Nguyễn Thị Thuý 29.08.05 27/04/1994 Kinh Nữ Địa lí 12.75 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 30 Bùi Thị Thanh Tâm 29.08.04 06/08/1994 Mờng Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thơ 31 Bïi ThÞ Qnh Trang 29.08.06 30/08/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 32 Bùi Văn Duy 29.08.01 21/02/1994 Mờng Nam Địa lí 12.75 K.Khích 12 PT DTNT tỉnh 33 Bïi Thanh Tïng 29.09.05 25/09/1994 Kinh Nam T Anh 13.40 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 34 Ngun ThÞ KiỊu Mi 29.10.02 15/08/1994 Kinh Nữ T Nga 16.65 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 35 Phạm Thị Bích Thảo 29.10.03 04/10/1994 Kinh Nữ T Nga 16.50 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 36 Lê Huyền Nhung 29.11.03 25/06/1994 Kinh Nữ T Pháp 15.70 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 29-Tỉnh Hoà Bình Cc Khảo thí Kiểm định Chất l−ợng giáo dục Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Đặng Quỳnh Hơng 29.12.03 03/08/1994 Kinh Nữ T Trung 13.70 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 38 Nguyễn Minh Tâm 29.12.04 31/10/1994 Kinh Nữ T Trung 14.65 Ba 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 39 Nguyễn Thu Thảo 29.12.05 22/05/1994 Mờng Nữ T Trung 14.20 K.Khích 12 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Danh sách gồm 39 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hòa Bình - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Hòa Bình - Học Toàn Tập