Doc24 vn bai luyen thi mon toan lop 6 2

3 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 17:04

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ÔN TẬP TOÁN – BÀI KIỂM TRA SỐ ĐỀ Câu Cho hai tập hợp A B sau: A   0;2;4; ;48;50 B   0;1;2; ;96;97 a) Cho biết số phần tử tập hợp A tập hợp B b) Dùng ký hiệu “; ; ” điền vào ô vuông: A; {5} B ; 99 B ; A B c) Viết tập hợp B cách tính chất đặc trưng Câu Thực phép tính: a) 38  41  117  159  62 b) 21.63 + 37.127 – 37.106 c) 4.52  16 : 23 d) 200 :  117  (23  6)  Câu 3.Tìm số tự nhiên x biết: a) (9 x  2).3  60 b) ( x  15) :  36 : 33 Câu Tính tổng số tự nhiên từ đến 2019 ĐỀ Câu a) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 15 b) Viết tập hợp B số tự nhiên chẵn nhỏ 15 c) Dùng kí hiệu �, � � để thể quan hệ hai tập hợp Câu Thực phép tính: a) 32 + 23 - 120 : ( 52 - 25 ) Tìm x biết: a) 3.x   16 b) 27.63  27.37  700 b) 2.x  23  92 ĐỀ Câu a) Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt b) Viết tập hợp số nguyên tố nhỏ 10 c) Dùng ký hiệu “; ” “” để thể quan hệ hai tập hợp Câu Thực phép tính: a) 27.76  24.27  260 b) 100   3.5  2.3  Tìm số tự nhiên x, biết: a) (4600  6400)  x  3839 b) x  103  56 : 54 ĐỀ Câu 1: Lấy ví dụ tập hợp nêu cách viết tập hợp a) Cho tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 10 Viết tập hợp A hai cách cho biết tập A có phần tử Câu 2: Thực phép tính (tính nhanh có thể) c) 2.(5.42 – 2.32) d) (39 42 - 37 42) : 42 a) 237 + 1053 b) 19 82 + 19 18; Câu 3:Tìm số tự nhiên x, biết: a) x + 61 = 82 b) 5.(x + 3) = 55: 52 Câu 4: Tính nhanh: c) 124 + (118 – x) = 217 d) 5x = 125 S = 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + ….+11 – + – + – ĐỀ Câu 1: Cho tập hợp A gồm số tự nhiên lớn 13 bé 20 : a) Chỉ cách viết tập hợp A? b) Tập hợp B gồm số tự nhiên x chẵn 13 < x < 20 Tập hợp B tập hợp tập hợp A, kí hiệu ? Câu : Tính cách hợp lí nhất: a) 27 62 + 27 38 c) 1972 – ( 368 + 972) b) + d) + + + ………… + 99 Câu : Tìm x biết : a) x + 37= 50 b) 2.x – = 11 c) 5x = 125 d) 14 (x - ) = 28 e) ( + x ) : = f) + x : = g) 6x - = 31 Câu : So sánh a) 12580 25118 b) 1340 2161 ĐỀ Câu 1: Thực hiên phép tính (bằng cách hợp lí có ) : 25  18   � a) 125 + 70 + 375 +230 b) 62: 4.3 +2 52 c) 150 : � � � Câu Tìm x � N biết : a) 6x - = 31 b) 14 (x - ) = 28 c) x1 = 16  xΣN x 7q 5; q N ; x 131 Câu Cho S � a) Hãy viết tập hợp A cách liệt kê phần tử b)Tính tổng phần tử A ĐỀ Câu 2:a)Viết tập hợp B số tự nhiên lớn khơng vượt q 14 hai cách: b) Điền kí hiệu thích hợp vào vng: B; B ; 14 B Câu 3: Cho tập hợp A gồm số tự nhiên lớn 13 bé 20 : a)Chỉ cách viết tập hợp A? b)Tập hợp B gồm số tự nhiên x chẵn 13 < x < 20 Tập hợp B tập hợp tập hợp A? Câu 4: Tính cách hợp lí: d) 68.37 +63.68-15:3 a)49 50 + 13.49 + 49 b)125 + 70 + 375 +230 e)4.52 -81:32 c)30: 175 :[355-(135+37.5)]  g)1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60 Câu 5: Tìm x biết : f)20-[30-(5-1)2] +35:7+2 a)(2+x):5=6 c) 5( + 48: x ) = 45 b) + x : = d) 52x-3 – 2.52 = 52 Câu 6: a) 2530 12519 b) Tính tổng phần tử tập hợp A số tự nhiên có hai chữ số nhỏ 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Doc24 vn bai luyen thi mon toan lop 6 2, Doc24 vn bai luyen thi mon toan lop 6 2