Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 915 - Học Toàn Tập

4 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 13:04

cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạchA. hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với hiệu điện thế tức [r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 915 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Không phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 915 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện A không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích B tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích C tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm ánh sáng kích thích D tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = 0,2 μF Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Lấy π = 3,14 Chu kì dao động điện từ riêng mạch A 6,28.10-4 s B 12,56.10-4 s C 6,28.10-5 s D 12,56.10-5 s Câu 3: Nếu chất phóng xạ có số phóng xạ λ có chu kì bán rã A T=ln λ B ln T 2 λ = C T= λln D T ln λ = Câu 4: Tia tử ngoại tính chất sau ? A Làm ion hóa khơng khí B Có thể gây tượng quang điện C Tác dụng lên kính ảnh D Khơng bị nước hấp thụ Câu 5: Đặt hiệu điện xoay chiều u 300sin t (V)= ω vào hai đầu đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200 Ω, điện trở R = 100 Ω cuộn dây cảm có cảm kháng ZL = 100 Ω Cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch A 2,0 A B 1,5 A C 3,0 A D 1,5 A Câu 6: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T Ban đầu có 80 mg chất phóng xạ Sau khoảng thời gian t = 2T, lượng chất lại A 20 mg B 10 mg C 40 mg D 60 mg Câu 7: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 4sin(8πt + )π 6 , với x tính cm, t tính s Chu kì dao động vật A 1 8 s B 1 2 s C 1 4 s D s Câu 8: Đặt hiệu điện xoay chiều u = Uosin ωt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC khơng phân nhánh Dịng điện nhanh pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện A Lω > Cω B 1 ω = LC C 1 Lω = Cω D 1 Lω < Cω Câu 9: Hiệu điện xoay chiều hai đầu đoạn mạch điện có biểu thức u = Uosinωt Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A U = U0 2 B U = 2U C U U = 2 D U = U0 Câu 10: Đặt hiệu điện xoay chiều u 200 sin100 t (V)= π vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng ZC = 50 Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 50 Ω Cường độ dòng điện đoạn mạch tính theo biểu thức A i 2 sin(100 t - ) A π = π B i = 2sin(100πt + ) Aπ (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 915 C i 4sin(100 t ) A 4 π = π + D i = 4sin(100πt - ) Aπ 4 Câu 11: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = 2f1 B f2 = 4f1 C f2 = f1 4 D f2 = 1 f Câu 12: Nếu Đ khoảng thấy rõ ngắn mắt, f tiêu cự kính lúp độ bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực A G∞ =Ð.f B G Ð f ∞ = C f G Ð ∞ = D 1 G Ð.f ∞ = Câu 13: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 500 vịng dây cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 20 V Biết hao phí điện máy biến không đáng kể Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị A 500 V B 250 V C 1000 V D 1,6 V Câu 14: Bước sóng tia hồng ngoại nhỏ bước sóng A tia Rơnghen B ánh sáng tím C ánh sáng đỏ D sóng vơ tuyến Câu 15: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f Chọn gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian to = lúc vật vị trí x = A Li độ vật tính theo biểu thức A x A sin(2 ft ) π = π + B x A sin(ft ) 2 π = + C x A sin ft= π D x A sin ft= Câu 16: Phát biểu phát biểu sau tia Rơnghen sai? A Tia Rơnghen truyền chân không B Tia Rơnghen có bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C Tia Rơnghen có khả đâm xuyên D Tia Rơnghen không bị lệch hướng điện trường từ trường Câu 17: Khi có cộng hưởng điện đoạn mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh A cường độ dòng điện tức thời mạch pha với hiệu điện tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch B hiệu điện tức thời hai đầu điện trở pha với hiệu điện tức thời hai tụ điện C hiệu điện tức thời hai đầu điện trở pha với hiệu điện tức thời hai đầu cuộn cảm D công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị nhỏ Câu 18: Hiện tượng quang điện tượng A êlectrôn bật khỏi bề mặt kim loại chiếu xạ thích hợp vào bề mặt kim loại B tăng mạnh điện trở kim loại chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bề mặt C tăng mạnh điện trở khối bán dẫn chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào bề mặt khối D êlectrôn tách từ anốt chuyển dời đến catốt tế bào quang điện chiếu ánh sáng vào catốt Câu 19: Hạt nhân 31 15P có A 16 prơtơn 15 nơtrôn B 15 prôtôn 16 nơtrôn C 31 prôtôn 15 nơtrôn D 15 prôtôn 31 nơtrôn Câu 20: Đặt hiệu điện xoay chiều u = Uosinωt vào hai đầu đoạn mạch điện có tụ điện Nếu điện dung tụ điện khơng đổi dung kháng tụ điện A lớn tần số dịng điện lớn B khơng phụ thuộc tần số dòng điện (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 915 Câu 21: Chiếu tia sáng đơn sắc từ khơng khí vào mơi trường suốt có chiết suất tuyệt đối Để góc khúc xạ tia sáng 30o góc tới phải A 30o B 15o C 60o D 45o Câu 22: Chiếu tia sáng tới mặt phản xạ gương cầu lõm Nếu tia sáng qua tâm gương tia phản xạ A song song với trục B qua tiêu điểm C ngược lại qua tâm gương D đối xứng với tia tới qua trục Câu 23: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L Biết dây dẫn có điện trở khơng đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Gọi Qo, Uo điện tích cực đại hiệu điện cực đại tụ điện, Io cường độ dòng điện cực đại mạch Biểu thức sau khơng phải biểu thức tính lượng điện từ mạch? A o W = CU 2 B 2 o Q W 2L = C o W = LI 2 D 2 o Q W 2C = Câu 24: Một nguồn sáng phát ánh sáng có tần số f Năng lượng phôtôn ánh sáng tỉ lệ A thuận với tần số f B thuận với bình phương tần số f C nghịch với tần số f D nghịch với bình phương tần số f Câu 25: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền mơi trường nước với vận tốc 1500 m/s Bước sóng sóng môi trường nước A 30,5 m B 3,0 km C 75,0 m D 7,5 m Câu 26: Li độ gia tốc vật dao động điều hồ ln biến thiên điều hoà tần số A pha với B lệch pha với 4 π C ngược pha với D lệch pha với 2 π Câu 27: Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến điện hoạt động dựa tượng A cộng hưởng dao động điện từ B khúc xạ sóng điện từ C giao thoa sóng điện từ D phản xạ sóng điện từ Câu 28: Đặt hiệu điện xoay chiều u = Uosin ωt vào hai đầu đoạn mạch điện có tụ điện Biết tụ điện có điện dung C Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = UoωCsin ωt B i = UoωCsin(ωt + )π 2 C i = UoωCsin(ωt - )π 2 D i = UoωCsin(ωt + π) Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân A 14 0n+ ZX→6C+ Số Z A hạt nhân X 1p A 14 B 15 C 15 D 14 Câu 30: Cho tia phóng xạ α, β+, β-, γ vào điện trường theo phương vng góc với đường sức Tia không bị lệch hướng điện trường A tia β- B tia α C tia β+ D tia γ Câu 31: Một thấu kính mỏng làm thủy tinh có chiết suất tuyệt đối 1,5 Hai mặt thấu kính hai mặt cầu lồi có bán kính 20 cm Thấu kính đặt khơng khí Tiêu cự thấu kính A 40 cm B 60 cm C 10 cm D 20 cm Câu 32: Một nguồn dao động đặt điểm A mặt chất lỏng nằm ngang phát dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = asin ωt Sóng nguồn dao động tạo truyền mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A khoảng x Coi biên độ sóng vận tốc sóng khơng đổi truyền phương trình dao động điểm M A uM = asin(ωt - πx) λ B uM = asin( 2πx ωt - ) λ C uM = asinωt D uM = asin(ωt + πx) (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 915 Câu 33: Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài dây treo A nơi có gia tốc trọng trường g A T 2= π g A B 1 T 2 g = π A C T g = π A D T= g 2π A Câu 34: Trong thí nghiệm Iâng tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = m Hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa Vị trí vân sáng bậc cách vân trung tâm A 9,6 mm B 1,2 mm C 4,8 mm D 2,4 mm Câu 35: Mắt người cận thị có điểm cực cận Cc, điểm cực viễn Cv Dịch chuyển chậm vật sáng AB có độ cao khơng đổi từ điểm cực viễn (Cv) đến điểm cực cận (Cc) Trong trình điều tiết mắt để người nhìn rõ vật sáng AB độ tụ thuỷ tinh thể mắt phải A không đổi B lớn AB điểm cực viễn (Cv) C tăng dần D giảm dần Câu 36: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D hai bước sóng Câu 37: Một kính thiên văn khúc xạ có vật kính thị kính thấu kính mỏng có tiêu cự 120 cm cm Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực A 600 B 24 C 115 D 125 Câu 38: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vng góc với trục (A nằm trục chính) trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ Ảnh A’B’ ln ảnh A ảo có kích thước nhỏ vật B thật có kích thước nhỏ vật C ảo có kích thước lớn vật D thật có kích thước lớn vật Câu 39: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,15 μm vào catốt tế bào quang điện Kim loại làm catốt có giới hạn quang điện λo = 0,30 μm Cho số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Động ban đầu cực đại êlectrơn quang điện có giá trị A 13,25.10-19 J B 6,625.10-18 J C 6,625.10-20 J D 6,625.10-19 J Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = Asin ωt có E Động vật thời điểm t A Eđ = Ecos2ωt B Eđ = Esin2ωt C Eđ = E 2cosωt D Eđ = E 4sinωt -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 915 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí KPB 2006-2007 lần 2 mã đề 915 - Học Toàn Tập