Tải Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

3 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2021, 19:23

Bài 1 trang 72 VBT Lịch Sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng: về nguyên nhân thất bại của vương triều Tây Sơn trước cuộc tấn công của quân Nguyễn Ánh:.. Lực lượ[r] (1)Giải tập Lịch sử 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Bài trang 72 VBT Lịch Sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho đúng: nguyên nhân thất bại vương triều Tây Sơn trước công quân Nguyễn Ánh: Lực lượng quân Nguyễn Ánh mạnh, áp đảo quân vương triều Tây Sơn Quân Nguyễn Ánh tư Pháp giúp quân Vua Quang Trung mất, vương triều Tây Sơn suy yếu, mâu thuẫn Nguyễn Ánh quân lính Tây Sơn ủng hộ Lời giải: Vua Quang Trung mất, vương triều Tây Sơn suy yếu, mâu thuẫn Bài trang 72-73 VBT Lịch Sử 7: Trình bày điểm tổ chức quyền sách đối ngoại nhà Nguyễn: - Triều đình trung ương quyền địa phương: - Luật pháp: - Quân đội: - Chính sách ngoại giao: Lời giải: - Triều đình trung ương quyền địa phương: Nhà nước quân chủ tập quyền củng cố (2)- Chính sách ngoại giao: Thần phục nhà Thanh Đối với nước phương Tây, khước từ tiếp xúc Bài trang 73 VBT Lịch Sử 7: Sau đánh bại triều Tây Sơn, làm chủ toàn đất nước, nhà Nguyễn phải đối mặt với tình hình xã hội phức tạp đầy khó khăn Hãy nêu điểm tích cực hạn chế sách kinh tế nhà Nguyễn: - Những điểm tích cực: - Những điểm hạn chế: Lời giải: - Những điểm tích cực: Chú ý việc khai hoang, lập ấp, lập đồn điền Đặt lại chế độ quân điền Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển Bn bán nước có nhiều thuận lợi - Những điểm hạn chế: Đê điều không quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến Thủ cơng nghiệp có điều kiện phát triển bị phân tán Hạn chế buôn bán với nước Bài trang 73 VBT Lịch Sử 7: Lập bảng thống kê khởi nghĩa lớn thời Nguyễn: Lời giải: Thời gian hoạt động Người lãnh đạo Lực lượng tham gia Kết 1821 - 1827 Phan Bá Vành Nông dân Thất bại 1833 - 1835 Nông Văn Vân Mộ số tù trưởng, nông dân Thất bại 1833 - 1835 Lê Văn Khơi Nhân dân tỉnh Nam Kì (3)1854 - 1856 Cao Bá Quát Một số nhà nho, nông dân, dân tộc miền núi Thất bại i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn, Tải Giải vở bài tập Lịch sử 7 bài 27 - Chế độ phong kiến nhà Nguyễn