Tiểu luận Hợp đồng dân sự - Pháp Luật Đại Cương

12 4,037 7
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 13:48

hợp đồng dân sự HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐHQT4 1.GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DS 2.THỰC HiỆN HỢP ĐỒNG DS 3.SỬA ĐỔI,CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DS 4.QH DS CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 1.GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DS Là thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền , nghĩa vụ dân sự. NGUYÊN TẮC: 1.Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 2.Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực và ngay thẳng. Hình thức 1. PL không quy định :Có thể được giao kết bằng lời nói,văn bản hoặc hành vi cụ thể. 2. PL quy định hợp đồng phải được quy định bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng kí hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Nội dung 1.Đối tượng: tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm. 2.Số lượng, chất lượng. 3.Giá, phương thức thanh toán. 4.Thời hạn,địa điểm,phương thức thực hiện hợp đồng. 5.Quyền, nghĩa vụ của các bên. 6.Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng . 7.Phạt vi phạm hợp đồng . 8.Các nội dung khác. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 1. HĐ song vụ (mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau). 2. HĐđơn vụ (chỉ có một bên có nghĩa vụ). 3. HĐchính(hiệu lực không phụ thuộc vào HĐ phụ). 4. HĐ phụ (phụ thuộc vào HĐ chính). 5. HĐ vì lợi ích của người thứ3( các bên giao kết HĐ phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ 3 được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó). HÌNH ẢNH 2.THỰC HiỆN HỢP ĐỒNG DS NGUYÊN TẮC: 1. Thực hiện đúng hợp đồng , đúng đối tượng , chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác. 2. Thực hiện 1 cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau. 3. Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà Nước,lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp của người khác. THỎA THUẬN PHẠT VI PHẠM - Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận. - vi phạm nghĩa vụ: ●chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm,không phải bồi thường thiệt haị . ●vừa phải nộp phạt vi phạm và vừabồi thường thiệt hại; - nếu không có thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. -Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền vi phạm. 3.SỬA ĐỔI,CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DS SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG DS 1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi,trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực,đăng kí hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DS 1.hợp đồng đã được hoàn thành. 2.Theo thỏa thuận của các bên. 3.Cá nhân giao kết hợp đồng chết,pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân,pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện. 4.Hợp đồng bị hủy bỏ,bị đơn phương chấm dứt thực hiện. 5.Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng cuả hợp đồng không còn và các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại. 4.QH DS CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI ĐN: Là QH DS: _có ít nhất 1 bên tham gia là cơ quan,tổ chức,cá nhân nước ngoài,người Việt Nam định cư ở nước ngooài, _các bên tham gia là công dân,tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập ,thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài,phát sinh ở nước ngoài,hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. NGUYÊN TẮC: -quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng xác dịnh theo pháp luật tại nơi thưc hiện hợp đồng. -Nếu hợp đồng không ghi nơi thục hiện,phải tuân theo pháp luật Việt Nam. . HỢP ĐỒNG DÂN SỰ ĐHQT4 1.GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DS 2.THỰC HiỆN HỢP ĐỒNG DS 3.SỬA ĐỔI,CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DS 4.QH DS CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 1.GIAO KẾT HỢP ĐỒNG. thực hiện hợp đồng. 5.Quyền, nghĩa vụ của các bên. 6.Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng . 7.Phạt vi phạm hợp đồng . 8.Các nội dung khác. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hợp đồng dân sự - Pháp Luật Đại Cương, Tiểu luận Hợp đồng dân sự - Pháp Luật Đại Cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn