Đề cương ôn tập kiến thức Tiếng Anh lớp 4 tuần 25: Unit 9 What's the fastest animal in the world - Lesson 2

3 31 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2021, 05:10

Tính từ ngắn là tính từ đa số chỉ có một âm tiết... Nam is the tallest boy.[r] (1)Tam Binh Primary school Grade Unit 9: Lesson Family and Friends 1 | P a g e Name: Class: Unit 9: What's the fastest animal in the world? Lesson : Grammar Script: Tính từ ngắn tính từ đa số có âm tiết ( tall/ short/ big/ small/ fast/ slow )  So sánh tính từ ngắn (comparative of short adjectives): so sánh người, vật vật Ex: A cheetah is faster than a mouse (con báo nhanh chuột) S1 + am/is/are + tt ngắn +ER + than + S2  So sánh tính từ ngắn ( superlative of short adjectives): so sánh từ người , vật vật trở lên Ex: The fastest animal in the world is the cheetah (Động vật nhanh giới báo) The + tt ngắn +est + am/ is / are + O The cheetah is the fastest animal in the world (2)Tam Binh Primary school Grade Unit 9: Lesson Family and Friends 2 | P a g e S ( subject) : chủ từ S1( subject 1) :chủ từ S2 (subject 2) :chủ từ O ( object) : túc từ Exercise 1 Read and write T (true) or F (false) 1 Nam is the tallest boy T Duy is faster than Nam _ Bao is the faster boy _ Nam is slower than Duy _ Bao is taller than Duy _ Duy is shortest boy _ Hướng dẫn: 2 – F – T – F – T – T 2 Write 1 The U.S.A is bigger(big) than Viet Nam 2 Mount Everest is the _ (high) mountain in the world Cars are _ (fast) than bikes 4 Grapes are _ (small) than apples (3)Tam Binh Primary school Grade Unit 9: Lesson Family and Friends 3 | P a g e 3.Write sentences,using the comparative adjective of the word in brackets 3.(big) ……… 4 (wide) ……… 5.(quiet) 6.(tall ) ……… ……… Hướng dẫn: 1 2 – F – T – F – T – T 2 2 highest faster smaller deepest slower 3 2 A is older than B B is bigger than A B is wider than A A is quieter than B A is taller than (high) A is higher than B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập kiến thức Tiếng Anh lớp 4 tuần 25: Unit 9 What's the fastest animal in the world - Lesson 2, Đề cương ôn tập kiến thức Tiếng Anh lớp 4 tuần 25: Unit 9 What's the fastest animal in the world - Lesson 2