Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 321 - Học Toàn Tập

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2021, 03:47

Các quốc gia, dân tộc trên thế giới có môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường sự hợp tác quốc tế và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - côn[r] (1) Trang 1/4 - Mã đề thi 321 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 321 Câu 1: Nét bật sách đối ngoại Liên bang Nga từ năm 1994 đến năm 2000 A thực sách hịa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cách mạng giới B mở rộng hoạt động đối ngoại với nước phạm vi tồn cầu C ngả phương Tây, khơi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á D mở rộng quan hệ với nước phát triển châu Á, Phi, Mĩlatinh Câu 2: Tháng 4-1945, Tổng Việt Minh thị thành lập A Khu giải phóng Việt Bắc B Ủy ban lâm thời khu giải phóng C Việt Nam giải phóng quân D Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Câu 3: Sự thất bại khởi nghĩa Yên Bái chứng tỏ điều gì? A Đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta B Cuộc khởi nghĩa nổ tình bị động, chưa có đường lối đắn, thực dân Pháp mạnh C Cuộc khởi nghĩa chưa tập hợp đông đảo giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia D Giai cấp tư sản chưa có đường lối đấu tranh đắn, tổ chức lỏng lẻo, thành phần phức tạp Câu 4: Cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ phong trào 1936-1939 mở đầu A phong trào “đón rước” Gơđa B cuộc đấu tranh nghị trường C phong trào Đơng Dương đại hội D cuộc mít tinh khu Đấu xảo (Hà Nội) Câu 5: Tại từ năm 70 kỷ XX, nước Tây Âu, Nhật Bản có điều chỉnh sách đối ngoại? A Do sụp đổ trật tự cực Ianta B Các nước muốn thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ C Do xuất xu hịa hỗn Đơng - Tây D Do lớn mạnh tiềm lực kinh tế, tài Câu 6: Đầu kỷ XX, tổ chức ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác lĩnh vực nào? A Chính trị B Quân C Văn hóa D Kinh tế Câu 7: Cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc bọn phản cách mạng năm 1945-1946 để lại học kinh nghiệm quí báu cho đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta nay? A Kiên trì đấu tranh đường hịa bình B Cứng rắn nguyên tắc, mềm dẻo sách lược C Kết hợp đấu tranh trị với ngoại giao D Tranh thủ ủng hộ nước khu vực Câu 8: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tháng 12-1920 có ý nghĩa nào? A Đánh dấu bước ngoặt đời hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản B Là chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho việc thành lập Đảng vơ sản Việt Nam C Xây dựng mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng giới đấu tranh giải phóng dân tộc D Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc Việt Nam đường cách mạng vô sản Câu 9: Sắp xếp kiện sau theo trình tự thời gian: 1 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Pari 3 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng niên 4 Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp A 1,3,2,4 B 1,4,2,3 C 1,2,3,4 D 2,3,4,1 Câu 10: Sự kiện xem hiệu lệnh mở đầu cho kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ nhân dân ta? (2) Trang 2/4 - Mã đề thi 321 Câu 11: Vì nói đấu tranh ngày 1/5/1930 bước ngoặt phong trào cách mạng 1930-1931? A Lần giai cấp công nhân Việt Nam khơng đấu tranh địi quyền lợi cho nhân dân nước mà thể tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động giới B Cuộc đấu tranh có lãnh đạo tổ chức Đảng, có phối hợp địa phương, đánh dấu trưởng thành vượt bậc giai cấp công nhân Việt Nam C Cuộc đấu tranh thể lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất nhân dân ta, buộc thực dân Pháp phải nhượng số quyền lợi D Mục tiêu đấu tranh không đòi quyền lợi kinh tế tăng lương, giảm làm mà đòi quyền tự do, dân chủ Câu 12: Đại hội lần thứ VII quốc tế cộng sản (7-1935) xác định kẻ thù nhân dân giới A chủ nghĩa đế quốc B chủ nghĩa phát xít C bọn phản động thuộc địa D chủ nghĩa thực dân Câu 13: Để đưa đất nước khỏi tình “ngàn cân treo sợi tóc”, việc Đảng ta thực sau cách mạng tháng Tám 1945 A giải nạn đói, nạn dốt B giải khó khăn tài chính. C chống ngoại xâm nội phản D xây dựng quyền cách mạng Câu 14: Điểm khác Cương lĩnh trị Luận cương trị Đảng năm 1930 thể A đường lối, nhiệm vụ cách mạng B Mục tiêu hình thức đấu tranh C lực lượng tham gia giai cấp lãnh đạo D nhiệm vụ, lực lượng cách mạng Câu 15: Tại nói “Hịa bình, ổn định hợp tác phát triển thời dân tộc bước vào kỉ XXI”? A Các nước phát triển có điều kiện để tận dụng tốt hội bên mở rộng thị trường, đầu tư vốn, khoa học - kỹ thuật, tận dụng nguồn nhân công, nguyên liệu giá rẻ từ giới thứ B Các quốc gia, dân tộc giới có mơi trường hịa bình để xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ C Các nước phát triển có mơi trường hịa bình để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tận dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, tăng cường mối giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao D Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực lực quốc gia Câu 16: Việt Nam đặt sự“bảo hộ” người Pháp Nam Kỳ xứ thuộc địa Bắc kỳ đất bảo hộ Trung kỳ giao cho triều đình quản lí.” Điều khoản qui định Hiệp ước nào? A Giáp Tuất B Nhâm Tuất C Hácmăng D Patơnốt Câu 17: “Hình thái khởi nghĩa nước ta từ khởi nghĩa phần tiến tới tổng khởi nghĩa”. Đó nội dung quan trọng đề hội nghị nào? A Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 5/1941 B Hội nghị quân Bắc kì tháng 4/1945 C Hội nghị BCH trung ương Đảng tháng 11/1939 D Hội nghị toàn quốc Đảng tháng 8/1945 Câu 18: Điểm then chốt kế hoạch Nava A tập trung binh lực, xây dựng đội quân động chiến lược mạnh B giành thắng lợi quân để kết thúc chiến tranh danh dự C xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương D lập hành lang Đông - Tây để bao vây, cô lập địa Việt Bắc Câu 19: Các nước tham dự Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng quyền dân tộc nước Đông Dương A độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ B chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ C độc lập, tự do, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Câu 20: Mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ A giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến thực dân Pháp B giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp phản động tay sai C giữa giai cấp tư sản, tiểu tư sản với đế quốc Pháp tay sai D giữa giai cấp công nhân với đế quốc Pháp tay sai Câu 21: Điều khoản Hiệp định Giơnevơ phán ánh thắng lợi chưa trọn vẹn nhân dân ta kháng chiến chống Pháp (1946-1954)? A Hiệp định cấm đưa quân đội, nhân viên qn sự, vũ khí nước ngồi vào nước Đơng Dương (3) Trang 3/4 - Mã đề thi 321 C Việt Nam tiến tới thống đất nước tổng tuyển cử tự nước tổ chức vào tháng 7- 1956 D Quân đội nhân dân Việt Nam quân đội viễn chinh Pháp tập kết miền Nam - Bắc lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân tạm thời Câu 22: Sự khác biệt phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi với Mĩlatinh sau chiến tranh giới thứ hai gì? A Hình thức đấu tranh Châu Phi chủ yếu khởi nghĩa vũ tranh, Mĩlatinh đấu tranh trị B Lãnh đạo phong trào đấu tranh châu Phi giai cấp vô sản, Mĩlatinh giai cấp tư sản dân tộc C Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩlatinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ D Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, khu vực Mĩlatinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Câu 23: Nội dung sau phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? A Là chuẩn bị tất yếu có tính chất định cho bước phát triển nhảy vọt lịch sử dân tộc Việt Nam B Là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam thời đại C Là xu khách quan vận động giải phóng dân tộc Việt Nam theo đường cách mạng vô sản D Là bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc đường lối giai cấp lãnh đạo cách mạng Câu 24: Hoạt động thể rõ tinh thần dân tộc giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919-1925 A thànhlập Đảng Lập hiến (1923), nhóm Nam Phong Trung Bắc Tân văn B cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn (1923) C cuộc đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì (1923) D cuộc vận động "Chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) Câu 25: Sự thất bại phong trào yêu nước cuối kỷ XIX đầu kỷ XX đặt vấn đề cho cách mạng nước ta? A Đoàn kết với dân tộc Đông Dương B Xây dựng khối liên minh công- nông C Xây dựng mặt trận dân tộc thống D Có đường lối cách mạng đắn Câu 26: Sau đảo Pháp (9-3-1945), Nhật tuyên bố A đàn áp dã man người cách mạng B “giúp dân tộc Đông Dương xây dựng độc lập” C cướp đất nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay D đưa Bảo Đại lên làm “Quốc trưởng.” Câu 27: Thành lớn phong trào cách mạng 1930 – 1931 A thành lập quyền Xơ viết Nghệ - Tĩnh B hình thành khối liên minh công - nông C Đảng rút nhiều học quý báu lãnh đạo cách mạng D quần chúng giác ngộ trở thành lực lượng trị hùng hậu Câu 28: Mục tiêu phong trào Cần vương A đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến B đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập quân chủ lập hiến C đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập thể chế cộng hòa D lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 29: Mĩ sử dụng chiêu để can thiệp vào công việc nội nước khác chiến lược “Cam kết mở rộng”? A Tự do, tín ngưỡng B Thúc đẩy dân chủ C Chống chủ nghĩa khủng bố D Ủng hộ độc lập dân tộc Câu 30: Sự kiện thể "Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động giai cấp công nhân Việt Nam."? A Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa (7-1920) B Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6 -1919) C Cuộc bãi công thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8 -1925) (4) Trang 4/4 - Mã đề thi 321 Câu 31: Sắp xếp liệu cho phù hợp với trình tự thời gian Mặt trận dân chủ Đông Dương Mặt trận Liên Việt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận Việt Minh A 4,3,2,1 B 2,3,4,1 C 1,2,3,4 D 1,4,2,3 Câu 32: Việc Trung Quốc, Liên Xô, nước phe xã hội chủ nghĩa công nhận, đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Pháp Đông Dương từ năm 1950 A làm cho chiến tranh Đông Dương ngày chịu tác động hai phe B phá bao vây Việt Bắc Pháp kế hoạch Rơve C tạo điều kiện thuận lợi cho kháng chiến nhân dân ta D gây nhiều khó khăn cho kháng chiến nhân dân ta Câu 33: Theo định Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A B Liên Xô C nước phương Tây. D Anh Câu 34: Quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ từ chiến thắng nào? A Chiến thắng Hịa Bình B Chiến thắng Điện Biên Phủ C Chiến thắng Biên Giới D Chiến thắng Việt Bắc Câu 35: Cuộc cách mạng đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất phần mềm lớn giới? A Cách mạng công nghệ B Cuộc cách mạng xanh C Cách mạng chất xám D Cách mạng trắng Câu 36: Nhiệm vụ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A lật đổ phủ lâm thời giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp vơ sản, xây dựng chế độ B lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga theo đường tư chủ nghĩa C đưa nước Nga khỏi chiến tranh giới thứ nhất, tạo điều kiện cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển D lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Câu 37: Chọn vàđiền từ thiếu vào chỗ… nội dung sau đây: “Tập trung lực lượng mở tiến công vào hướng quan trọng về…(1) mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt phân sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng…(2) phân tán lực lượng những địa bàn…(3) mà chúng bỏ” (SGK Lịch sử lớp 12- trang 147) A 1- lực lượng, 2- chủ động, 3- quan trọng B 1- chiến lược, 2- phải, 3- lợi hại C 1- chiến lược, 2- bị động, 3- xung yếu D 1- chiến lược, 2- chủ động, 3- quan trọng Câu 38: Chiến tranh lạnh kết thúc dẫn tới thay đổi lớn quan hệ quốc tế gì? A Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự giới hình thành theo xu hướng “đa cực” B Phong trào đòi tự do, dân chủ lực lượng u chuộng hịa bình giới phát triển mạnh mẽ C Xung đột, nội chiến, tranh chấp diễn nhiều quốc gia, khu vực giới D Mĩ, Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến cơng chiến lược Câu 39: Điểm khác hoạt động cứu nước Phan Bội Châu Phan Châu Trinh cuối kỷ XIX đầu kỷ XX gì? A Cách thức tiến hành B Chủ trương phương pháp cách mạng C Kết quả, ý nghĩa lịch sử D Khuynh hướng cách mạng Câu 40: Ý sau biểu “di chứng” chiến tranh lạnh? A Mâu thuẫn Mĩ - Liên Xô tiếp tục phát triển dẫn đến chiến tranh thương mại kéo dài B Các xung đột mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo tranh chấp lãnh thổ diễn nhiều khu vực giới C Nền kinh tế nhiều quốc gia, dân tộc giới chịu ảnh hưởng nặng nề hậu chiến tranh lạnh D Mâu thuẫn hai phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa hai siêu cường Mĩ, Liên Xô đứng đầu tiếp tục phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 321 - Học Toàn Tập, Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 321 - Học Toàn Tập