Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

219 378 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 13:20

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận án Nguyễn Đức Tuyên ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ iv MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ- HỘI NÔNG THÔN .6 1.1. Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn . 6 1.2. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn của một số nước vùng lãnh thổ 46 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TỪ 1997 ĐẾN NAY, BÀI HỌC KINH NGHIỆM .60 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội tỉnh Bắc Ninh 60 2.2. Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay .70 2.3. Một số bài học kinh nghiệm về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh .125 Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - HỘI NÔNG THÔN TỈNH BẮC NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 134 3.1. Phát triển KT - XH mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH nông thôn của tỉnh Bắc Ninh 134 3.2. Một số giải pháp phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới .143 3.3. Một số kiến nghị .184 KẾT LUẬN 193 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .195 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 196 PHỤ LỤC .203 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ASEAN Hiệp hội các nước Đông nam Á BOO Xây dựng- Sở hữu- Vận hành BOT Xây dựng- Vận hành- Chuyển giao CCN Cụm công nghiệp CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá EUR Đồng tiền chung Châu Âu EU Liên minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội GNP Tổng sản phẩm quốc dân GTNT Giao thông nông thôn HĐND Hội đồng nhân dân HOST Tổng đài chủ JBIC Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản KHHGĐ Kế hoạch hoá gia đình KTQD Kinh tế quốc dân KT - XH Kinh tế- hội KCN Khu công nghiệp NDT Nhân dân tệ NGO Tổ chức phi chính phủ NXB Nhà xuất bản ODA Viện trợ không hoàn lại THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân UNDP Chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNICEF Quỹ nhi đồng thế giới USD Đô la Mỹ WB Ngân hàng thế giới WHO Tổ chức y tế thế giới WTO Tổ chức thương mại thế giới XDCB Xây dựng cơ bản iv DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ BẢNG Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất đai tỉnh Bắc ninh các năm 1997 - 2007 .62 Bảng 2.2: Phân bố dân cư khu vực thành thị nông thôn tỉnh Bắc Ninh 65 Bảng 2.3: Nguồn lực lao động của tỉnh Bắc Ninh qua các năm 1997 - 2007 . 66 Bảng 2.4: Tổng hợp nguồn vốn ngân sách các cấp hỗ trợ phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn năm 1997 - 2007 .86 Bảng 2.5: Tổng hợp nguồn vốn dân đóng góp các nguồn khác phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn năm 1997 - 2007 . 94 Bảng 2.6: Kết qủa phát triển hạ tầng GTNT năm 1997 - 2007 . 99 Bảng 2.7: Kết qủa phát triển hạ tầng thuỷ lợi nông thôn năm 1997 - 2007 . 100 Bảng 2.8: Kết qủa phát triển hạ tầng cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn năm 2001 -2007 . 102 Bảng 2.9: Kết qủa phát triển hạ tầng thông tin- viễn thông nông thôn năm 2001 - 2007 . 104 Bảng 2.10: Tổng hợp các KCN, CCN làng nghề đến 31/10/2008 105 Bảng 2.11: Kết qủa phát triển hạ tầng mạng lưới chợ nông thôn năm 2003 - 2007. 107 Bảng 2.12: Kết quả phát triển hạ tầng ngành giáo dục- đào tạo nông thôn năm 2001 - 2007 . 108 Bảng 2.13: Kết qủa phát triển hạ tầng ngành y tế nông thôn năm 2001 - 2007 109 Bảng 2.14: Kết qủa phát triển hạ tầng ngành văn hoá nông thôn năm 2001 - 2007 . 110 Bảng 2.15: Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá cố định 1994) về cơ cấu tốc độ tăng bình quân năm 1997 - 2007 114 Bảng 2.16: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) theo thành phần kinh tế năm 1997 - 2007 . 117 v Bảng 3.1: Dự báo một số chỉ tiêu KT - XH chủ yếu của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2010 đến năm 2020 (giá cố định năm 1994) . 135 Bảng 3.2: Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dành cho hạ tầng KT - XH tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 . 152 Bảng 3.3: Kế hoạch phân bổ diện tích đất giai đoạn 2008 - 2010 153 Bảng 3.4: Tổng hợp diện tích đất phải thu hồi . 157 Bảng 3.5: Kế hoạch thu hồi đất giai đoạn 2008 - 2010 158 Bảng 3.6: Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đến năm 2010 164 Bảng 3.7: Vốn ngân sách tỉnh cần hỗ trợ các dự án hạ tầng KT - XH nông thôn đến năm 2010 . 165 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng GDP của Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2007 63 Đồ thị 2.2: Giá trị sản xuất của các ngành trong GDP tỉnh Bắc Ninh (tính theo giá hiện hành) năm 1997 - 2007 64 Đồ thị 2.3: Cơ cấu tổng sản phẩm hội năm 1997 - 2007 . 64 Đồ thị 2.4: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 1997 - 2007 119 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo KT - XH nông thôn, góp phần vào sự thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta. Sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế - kỹ thuật đơn thuần mà còn là vấn đề hội quan trọng nhằm tạo tiền đề cho nông thôn phát triển nhanh bền vững. Do vậy, trong đường lối chính sách phát triển KT - XH trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương nước ta, việc xây dựng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn luôn là một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước các cấp chính quyền chú trọng luôn được gắn với các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Năm 1997, Bắc Ninh được tách ra từ tỉnh Bắc (cũ). Thời gian qua, sự gia tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cùng với việc ban hành các chính sách huy động các nguồn lực đa dạng trong hội cho đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đã mang lại những kết quả tích cực. Điều đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi tình hình kinh tế, hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, hạ tầng KT - XH nông thôn còn nhiều yếu kém, bất cập có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn để rút ra những bài học kinh nghiệm đề xuất những giải pháp nhằm phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh sẽ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh. 2 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án nước ta thời gian qua đã có một số đề tài, công trình nghiên cứu về CNH, HĐH nông thôn, nghiên cứu về nông nghiệp nông thôn trong đó có đề cập đến vấn đề hạ tầng KT - XH nông thôn như: Công trình của PGS.TS Đỗ Hoài Nam, TS. Lê Cao Đoàn (2001): “Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình CNH, HĐH Việt Nam” [37], đã phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hạ tầng, phát triển hạ tầng nông thôn đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển hạ tầng cơ sở tỉnh Thái Bình. Tác giả Trần Ngọc Bút (2002) có công trình: “Chính sách nông nghiệp nông thôn Việt Nam nửa thế kỷ cuối XX một số định hướng đến năm 2010” [10], đã đi sâu nghiên cứu những chính sách, cơ chế, giải pháp cho phát triển nông nghiệp, nông thôn… trong đó có đề cập đến một số chính sách phát triển hạ tầng nông thôn. Một số công trình khác như luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Dĩnh (2003): “Hoàn thiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Nội theo hướng CNH, HĐH” [18]; công trình nghiên cứu của PGS. TS Vũ Năng Dũng (2004): “Cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn” [19]; công trình của PGS. TS Phạm Thanh Khôi, PGS. TS Lương Xuân Hiến (2006) “Một số vấn đề kinh tế hội trong tiến trình CNH, HĐH vùng đồng bằng sông Hồng” [33] . đã nghiên cứu những vấn đề về KT - XH, về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó có đề cập đến vấn đề phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Phạm Thị Tuý (2006), “Thu hút sử dụng vốn ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam” [60], đã tập trung nghiên cứu về nguồn vốn ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam. 3 Nghiên cứu về Bắc Ninh có: Luận án tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Phương Bắc (2001), “Định hướng giải pháp đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh” [4], luận án đi sâu về hoạt động đầu tư phát triển, các giải pháp cho đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn. Luận án tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Sỹ (2006), “Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng, kinh nghiệm giải pháp” [58], đi sâu nghiên cứu những vấn đề về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh trong đó có đề cập tới hạ tầng KT - XH. Luận án tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Lương Thành (2006), “Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng KT - XH tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới - Thực trạng, kinh nghiệm giải pháp” [63], đã đưa ra những cơ sở lý luận những giải pháp huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng nói chung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Phát triển hạ tầng kinh tế- hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm giải pháp” sẽ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng góp phần đề xuất các chính sách giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. 3. Mục đích nghiên cứu của luận án - Từ nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn để phân tích làm rõ thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn thời gian qua những tác động của nó đến sự phát triển KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn Bắc Ninh. - Từ mục tiêu yêu cầu phát triển KT - XH nông thôn Bắc Ninh, luận án đề xuất một số giải pháp kiến nghị với Nhà nước, với chính quyền tỉnh 4 nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận án - Luận án lấy quá trình phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh làm đối tượng nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu của luận án: + Nội dung của hạ tầng KT - XH nông thôn là phạm trù rất rộng, phạm vi nghiên cứu của luận án chỉ giới hạn những cơ sở vật chất làm điều kiện cho các hoạt động kinh tế, hội như: Hệ thống giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước sạch nông thôn, hệ thống chợ, hệ thống giáo dục, y tế… nông thôn. Nội dung của luận án không đề cập đến các tổ chức, thiết chế hội đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. + Sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn chịu ảnh hưởng của nhiều nhóm nhân tố, tuy nhiên trong nghiên cứu luận án chủ yếu tập trung phân tích nhóm nhân tố về cơ chế, chính sách của Nhà nước tác động đến sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Đó cũng là cơ sở để luận án rút ra một số bài học có ý nghĩa thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp kiến nghị đối với phát triển hạ tầng KT - XH trong tiến trình CNH, HĐH nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. + Thời gian nghiên cứu: Từ năm 1997, khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập đến năm 2007, trong đó chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2000 - 2007. 5. Phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng duy vật lịch sử. Luận án đã kết hợp sử dụng các phương pháp lịch sử, phương pháp lôgíc để tiếp cận nghiên cứu từ lý luận đến đánh giá thực trạng cụ thể của từng loại hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng hội trên địa bàn trên cơ sở đó nhìn nhận rõ tính hai mặt của vấn đề đó là thành tựu hạn chế. 5 - Quá trình nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đối chứng so sánh các phương pháp phân tích kinh tế dựa trên các nguồn số liệu, tài liệu thu thập, tài liệu tham khảo của các cơ quan quản lý tại tỉnh Bắc Ninh có liên quan đến phát triển hạ tầng KT - XH như: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục - Đào tạo . để làm rõ nội dung nghiên cứu, đúc rút được kinh nghiệm từ thực tiễn. - Đồng thời trong nghiên cứu luận án, tác giả đã kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu của một số học giả trong ngoài nước, kinh nghiệm của một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn trong CNH, HĐH. 6. Những đóng góp của luận án - Làm rõ thêm cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng KT - XH tác động của nó đối với sự phát triển KT - XH nông thôn. Luận án đã làm rõ một số kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. - Làm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước đã được thực thi trong phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Luận án rút ra một số bài học kinh nghiệm. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới một số kiến nghị nhằm tăng thêm tính khả thi của các giải pháp đó. 7. Kết cấu của luận án Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn. Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay bài học kinh nghiệm. Chương 3: Phương hướng giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. [...]... XH nông thôn H t ng KT - XH nông thôn là “H t ng KT - XH thu c quy n s h u chung c a làng, do làng, s d ng chung vì m c ích phát tri n KT - XH c a làng” [37, tr.19] Như v y h t ng KT - XH nông thôn là nh ng cơ s v t ch t thi t ch cung c p d ch v cho sinh ho t kinh t , h i, dân sinh trong c ng ng làng do làng qu n lý, s h u s d ng, làm n n t ng cho s phát tri n KT - XH nông thôn. .. - XH nông thôn bao g m h t ng KT - XH cho toàn ngành nông nghi p nông thôn c a vùng, c a làng, nó ư c hình thành, s d ng vì m c ích phát tri n KT - XH c a làng, Th c t , h t ng KT - XH nông thôn cũng mang nh ng tính ch t, c trưng c a h t ng KT - XH nói chung là n n t ng v t ch t, cung c p d ch v cho ho t ng KT - XH c a toàn ngành nông nghi p nông thôn, c a vùng c a làng, Hi... ng m ng lư i ư ng huy n, nhi u a phương còn th p, i l i, lưu thông hàng hoá còn nhi u khó khăn, chưa áp ng ư c yêu c u c a CNH, H H nông thôn Phát tri n giao thông là phát tri n y u t c n thi t tr ng trong c bi t quan i s ng kinh t , h i nông thôn M ng lư i giao thông là huy t m ch c a n n kinh t H th ng GTNT phát tri n s g n k t gi a các vùng nông thôn, gi a nông thôn v i thành th Nó t o... t kinh doanh nông nghi p các ngành liên quan tr c ti p t i nông nghi p, góp ph n thúc y lưu thông hàng hoá Trong i u ki n ngày nay v i xu hư ng h i nh p, n u thi u h th ng thông tin vi n thông, h th ng ngân hàng hay h th ng giao thông hi n i thì không th t ư c m c tiêu phát tri n như mong mu n - H t ng KT - XH nông thôn phát tri n s tác ng n s phát tri n khu v c nông nghi p kinh t nông thôn, ... quy ho ch phát tri n mb o khu ng b h th ng i n nh m i n cho s n xu t sinh ho t, gi m m c t n th t i n năng là yêu c u b c thi t v i nông thôn hi n nay * H th ng h t ng thông tin - vi n thông nông thôn H th ng thông tin bao g m m ng lư i cơ s v t ch t, các phương ti n ph c v cho vi c cung c p thông tin, trao xu t i s ng i thông tin áp ng nhu c u s n nông thôn H th ng thông tin vi n thôn bao... các h 26 1.1.3 Vai trò, c i m nh ng yêu c u t ra trong phát tri n h t ng KT - XH nông thôn trong CNH, H H nông nghi p, nông thôn 1.1.3.1 Vai trò c a h t ng KT - XH nông thôn i v i quá trình CNH, H H nông nghi p, nông thôn Kinh nghi m nhi u nư c cho th y, h t ng KT - XH nông thôn là nhân t quy t nh n s thành công hay th t b i c a quá trình CNH, H H nông nghi p, nông thôn V i tư cách là nh ng phương... ngành s n xu t v t ch t nông, lâm, ngư nghi p, các ngành ngh s n xu t kinh doanh d ch v phi nông nghi p dân cư c a h i nông thôn là dân cư c a h i ch m phát tri n Tuy nhiên khái ni m nông thôn ch có tính tương vùng nông thôn có th thay i, m t i theo th i gian theo ti n trình phát tri n KT - XH c a qu c gia cũng như t ng a phương T s phân tích v h t ng KT - XH, v nông thôn như v y, tôi ng... trình thu l i, m ng lư i giao thông, h th ng cung c p i n, nư c, h th ng thông tin liên l c, ch trung tâm buôn bán Khi h t ng ã ư c t o l p tương y ng b này, do ó s thúc nông thôn, các nhà u tư s b v n i u tư vào khu v c y nông nghi p, nông thôn phát tri n nhanh m nh hơn C th , vai trò c a h t ng KT - XH nông thôn ư c th hi n: - H t ng KT - XH nông thôn hoàn thi n ng b s giúp gi m giá thành...6 Chương 1 CƠ S LÝ LU N KINH NGHI M TH C TI N V PHÁT TRI N H T NG KINH T - H I NÔNG THÔN 1.1 CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N H T NG KINH T - H I NÔNG THÔN 1.1.1 Khái ni m h t ng KT - XH nông thôn 1.1.1.1 Khái ni m v h t ng KT - XH h i Cho n nay, quan ni m v cơ s h t ng v n còn có nhi u ý ki n khác nhau Theo PGS TS Nguy n Ng c Nông thì: “Cơ s h t ng là t ng th các ngành kinh t , các ngành công... t o bư c phát tri n t phá thúc y KT - XH nông thôn, g n k t kinh t gi a các vùng, mi n t ó phát huy ư c th m nh kinh t c a m i h p v i quy lu t chung c a kinh t th trư ng a phương phù 13 1.1.2 Các b ph n c u thành c a h th ng h t ng KT - XH nông thôn 1.1.2.1 H th ng h t ng kinh t - k thu t * H th ng h t ng giao thông nông thôn M ng lư i ư ng GTNT là h th ng các tuy n ư ng n m trên nông thôn ph c . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NÔNG. XH ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, nghiên cứu sinh chọn đề tài Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf, Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf, Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp.pdf

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn