Đề thi HSG Địa lí lớp 9, sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011 - Học Toàn Tập

3 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2021, 06:54

- TËp trung nhiÒu tr−êng ®¹i häc lín, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa hµng ®Çu.. + Sù chuyÓn dÞch trªn lµ tÝch cùc tuy nhiªn diÔn ra cßn chËm..[r] (1)1 Sở Giáo Dục Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề chÝnh thøc kú thi häc sinh giái cÊp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa Lý Lớp - thcs Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 150 H−íng dÉn chÊm cã 04 c©u, gåm 03 trang C©u ý Néi dung Điểm 1 Đặc điểm phân bố dân c nớc ta Nguyên nhân * Đặc điểm: - Mt dõn s thuc loại cao giới: + Mật độ dân số n−ớc 246 ng−ời/km2 (2003).Thế giới 47 ng−ời/km2 - Có chênh lệch lớn đồng ven biển với trung du miền núi + đồng chiếm 25% diện tích nh−ng tập trung 75% dân số n−ớc, mật độ dân số cao + Trung du miền núi chiếm 75% diện tích nh−ng chiếm 25% dân số n−ớc, mật độ dân số thấp - Dân c− phân bố không đồng đồng nội đồng + Đồng sông Hồng 1192 ng−ời/km2 (2003), đồng sông Cửu Long 425 ng−ời/km2 + Dân c− phân bố không đồng miền núi nội miền núi: Trung du miền núi Bắc Bộ 115 ngời/km2 (Đông Bắc 141 ngời/km2, Tây Bắc 67 ngời/km2) Tây Nguyên 84 ng−êi/km2 (2003) - Ph©n bè d©n c− có chênh lệch thành thị nông thôn: Khoảng 74,2% dân số sinh sống nông thôn, 25,8% dân số sống thành thị (2003) * Giải thÝch: - Sự phân bố dân c− n−ớc ta chịu tác động nhân tố: Lịch sử khai thác lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên , trình độ phát triển kinh tế - xã hội (quan trọng nhất) - Vùng có lịch sử khai thác lâu đời có mật độ cao nơi khai thác - Dân c− tập trung đông đúc vùng đồng bằng, ven biển thị có đồng hàng loạt nhân tố - D©n c− tha thớt miền núi, có nhiều khó khăn cho sản xuất c trú 4,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2 4,0 a Đặc điểm phát triển ngành dÞch vơ ë níc ta: - Khu vực dịch vụ n−ớc ta chiếm khoảng 25% lao động nh−ng lại chiếm 38,5% cấu GDP (năm 2005) - Trong điều kiện mở cửa kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, ngành dịch vụ n−ớc ta phát triển nhanh ngày có nhiều hội để v−ơn lên ngang tầm khu vc v quc t - Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng (d/c) - Vit Nam ang tr thành thị tr−ờng thu hút nhiều cơng ti n−ớc ngồi mở hoạt động dịch vụ, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, du lịch, giáo dục đại học điều cho thấy rõ khả 2,5 0,5 0,5 (2)2 thu lợi nhuận cao ngành dÞch vơ - Việc nâng cao chất l−ợng dịch vụ đa dạng hố loại hình dịch vụ phải dựa trình độ cơng nghệ cao, lao động lành nghề, sở hạ tầng kỹ thuật tốt 0,5 b Hµ Néi vµ Thµnh Hồ Chí Minh hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nớc ta vì: - Là hai thành phố lớn , đông dân hàng đầu n−ớc ta, kinh tế phát triển , mức sng dõn c cao - Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nớc - Tập trung nhiều tr−ờng đại học lớn, viện nghiên cứu, bệnh viện chuyên khoa hàng đầu - Đây hai trung tâm thơng mại tài chính, ngân hàng lớn nớc ta - Các dịch vụ khác nh− quảng cáo, bảo hiểm, t− vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn uống phát triển mạnh 1,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3 6,0 a Vẽ biểu đồ: - Xư lý sè liƯu: + TÝnh quy mô R2002= 1,2R1990 + Tính cấu: Cơ cấu diện tích gieo trồng nhóm năm 1990 2002( %) Nhóm 1990 2002 Tổng số 100,0 100,0 Cây lơng thực 71,6 64,8 Cây công nghiệp 13,3 18,2 Cây thực phẩm, ăn quả, khác 15,1 17,0 - Vẽ hai hình tròn có bán kính khác Vẽ dạng khác không cho điểm - Yờu cu: xác, ghi số liệu, ký hiệu, thích, có tên biểu đồ - Thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm 3,0 0,5 0,5 2,0 b NhËn xÐt: - Quy mô: 1990-2002 tổng diện tích diện tích nhóm tăng, nhiên tốc độ tăng khác + Tổng diện tích tăng (d/c) + Cây lơng thực tăng (d/c) + Cây công nghiệp tăng (d/c) + Cõy thực phẩm, ăn quả, khác tăng (d/c) - Có thay đổi cấu: + C©y lơng thực chiếm tỉ trọng lớn giảm (d/c) + Tỉ trọng công nghiệp tăng (d/c) + Tỉ trọng thực phẩm, ăn quả, khác tăng (d/c) + Sự chuyển dịch tích cực nhiên diễn chậm 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 4 Những thuận lợi khó khăn để sản xuất l−ơng thực Đồng sông Hồng 6,0 (3)3 * VỊ tù nhiªn: - Địa hình đất đai: + Địa hình phằng thuận lợi cho việc sử dụng giới hố + Đất phù sa sơng Hồng màu mỡ có độ phì cao trung bình - Mạng l−ới sơng ngịi, ao hồ dày đặc thuận lợi cho việc t−ới tiêu nuôi trồng thuỷ sản - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đơng lạnh thuận lợi cho việc phát triển cấu trồng đa dạng, đ−a vụ Đơng lên thành vụ * VÒ kinh tÕ - x· héi: - Lực l−ợng lao động dồi dào, ng−ời dân giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, nghề trồng lúa n−ớc - Hệ thống sở vật chất cho sản xuất l−ơng thực, thực phẩm đ−ợc trọng đầu t− phát triển (d/c) nên vùng có trình độ thâm canh cao n−ớc - §−êng lối sách phát triển nông nghiệp thích hợp - Thị trờng tiêu thụ rộng lớn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b Khã khăn: - Vựng chu nh hng nhiu ca thiên tai - Địa hình có nhiều trũng, đất bị bạc màu - Vùng chịu sức ép nặng nề dân số - Q trình thị hố mạnh nên phần đất nơng nghiệp bị chuyển sang đất chuyên dùng thổ c− 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí lớp 9, sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Địa lí lớp 9, sở GD&ĐT Thanh Hóa 2010-2011 - Học Toàn Tập