Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2005-2006 - Học Toàn Tập

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2021, 06:47

[r] (1) Trang 1/4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2006 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có trang) Câu 1: Chọn mẫu thích hợp (ứng với A B, C, D ) điền vào chỗ trống: Phiên âm từ 敲门声 iāoménshēng A j B x C q D s Câu 2: Chọn mẫu thích hợp ( ứng với A B, C, D ) điền vào chỗ trống: Phiên âm từ 倒是 .àoshì A t B d C r D n Câu 3: Chọn vận mẫu điệu thích hợp ( ứng với A B, C, D ) điền vào chỗ trống: Phiên âm từ 春联 ch lián A ūn B ēn C uān D uēn Câu 4: Chọn vận mẫu điệu thích hợp ( ứng với A B, C, D ) điền vào chỗ trống: Phiên âm từ 包括 bāok A uà B üè C ùn D Câu 5: Chọn điệu thích hợp ( ứng với A B, C, D ) điền vào chỗ trống: Phiên âm từ 变化 là: A biēnhuà B biànhuà C biènhuà D biānhuà Câu 6: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 我跟他一起去那儿。 A 向 B 从 C 和 D 把 Câu 7: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 要是努力学习就能考上大学。 A 不然 B 即使 C 然而 D 如果 Câu 8: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 他因病而不能上课。 A 因为 B 原来 C 对 D 关于 Câu 9: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 我们班多半是女学生。 A 多得很 B 很少 C 大部分 D 一半 Câu 10: Chọn phương án thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu dưới đây: 他所以考上大学,是因为他不断努力学习。 A 指结果 B 指原因 C 指动机 D 指愿望 Câu 11: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他去书店买 了。 A 苹果 B 水果 C 鞋 D 书 Câu 12: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 学生们 A 常 B 骑 C 去 D 学校。(自行车) Câu 13: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 每天我们都要复习功课。 A 动词 B 形容词 C 名词 D 量词 Câu 14: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 我房间里有一 床。 A 条 B 把 C 张 D 支 Câu 15: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他给我这 笔。 (2) Trang 2/4 Câu 16: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 这次 A 运动会 B 将产生 C 一百二十八 D 金牌。(枚) Câu 17: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) giải thích cho từ gạch chân câu đây: 你的那辆新自行车是在哪儿买的? A 动词 B 代词 C 量词 D 形容词 Câu 18: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 学生 A 要 B 多 C 汉字 D 。(写) Câu 19: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 大夫说:“你每天要按时 药。” A 喝 B 吃 C 饮 D 看 Câu 20: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他们去体育场 足球。 A 打 B 踢 C 听 D 说 Câu 21: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他比我 两岁。 A 多 B 大 C 少 D 胖 Câu 22: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 他 A 唱 B 的那首 C 歌 D 极了。(好听) Câu 23: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 这个问题 A 跟那个 B 问题 C 一样 D 。(容易) Câu 24: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 我 去了,你一个人去吧。 A 没 B 不 C 没有 D 别 Câu 25: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 他 A 买 B 的那本 C 书 D 破了。(刚) Câu 26: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 爸爸 A 还 B 吃 C 完 D 饭呢。(没) Câu 27: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 我们 A 也 B 会 C 说 D 汉语。(都) Câu 28: Từ bốn vị trí A, B, C, D cho trước câu sau, chọn vị trí cho từ ngoặc: 他 A 中国 B 学习 C 了一年 D 汉语。(在) Câu 29: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 我 今天的练习作完了。 A 被 B 叫 C 把 D 对 Câu 30: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 那辆自行车 弄坏了。 A 被 B 把 C 让 D 叫 Câu 31: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 我们在座为的各位的健康干杯。 B 我们在座的各位为的健康干杯。 C 我们为在座的各位的健康干杯。 D 我们在座的各位的健康为干杯。 Câu 32: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 他只学汉语学了一年。 B 他学只汉语学了一年。 C 他学汉语学只了一年。 D 他学汉语只学了一年。 Câu 33: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 他非常说英语说得好。 B 他说英语说得非常好。 (3) Trang 3/4 Câu 34: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 我一下用你的电话,好吗? B 我用你一下的电话,好吗? C 我用你的电话一下,好吗? D 我用一下你的电话,好吗? Câu 35: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 你们来快走进教室吧。 B 你们快走进教室来吧。 C 你们快走来进教室吧。 D 你们快走进来教室吧。 Câu 36: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 爸爸倒比妈妈小五岁。 B 爸爸比倒妈妈小五岁。 C 爸爸比妈妈倒小五岁。 D 爸爸比妈妈小五倒岁。 Câu 37: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 我那么没有他喜欢中国画儿。 B 我没有那么他喜欢中国画儿。 C 我没有他那么喜欢中国画儿。 D 我没有他喜欢那么中国画儿。 Câu 38: Chọn câu ( ứng với A B, C, D ) câu sau: A 我每天晚上睡觉前都要出去散散步。 B 每天我晚上睡觉前都要出去散散步。 C 晚上我每天睡觉前都要出去散散步。 D 我晚上每天睡觉前都要出去散散步。 Câu 39: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 我从来 吃过北京烤鸭呢。 A 不 B 没 C 就 D 已经 Câu 40: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 下星期一我朋友 回国了。 A 就 B 就要 C 要 D 快要 Câu 41: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他买 的那几本书都很好。 A 来 B 去 C 下 D 给 Câu 42: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 我的朋友不 说汉语。 A 知道 B 认识 C 会 D 懂 Câu 43: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 你在作 什么? A 正 B 呢 C 就 D 着 Câu 44: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 六月初我们 进行毕业考试。 A 将 B 把 C 被 D 使 Câu 45: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他 在教室学习汉语。 A 在 B 正 C 正在 D 都 Câu 46: Chọn từ thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 旅行的事明天 接着商量。 A 又 B 更 C 再 D 已经 Câu 47: Chọn cặp từ nối thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau: 王老师生了病, 今天的课由阮老师上。 A 不仅 而 B 与其 不如 C 不但 而且 D 因为 所以 Câu 48: Chọn cặp từ nối thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 他只学了一年汉语, 他能跟中国人说话。 (4) Trang 4/4 Câu 49: Chọn cặp từ nối thích hợp (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau: 他 排球打得好, 网球打得也不错。 A 虽然 但是 B 一 就 C 不但 而且 D 不是 就是 Câu 50: Chọn cặp từ nối thích hợp ( ứng với A B, C, D ) để hoàn thành câu sau: 下大雨,我们 不去了。 A 如果 就 B 既然 也 C 即使 也 D 不但 而且 _
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2005-2006 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2005-2006 - Học Toàn Tập