Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152 - Học Toàn Tập

5 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2021, 02:27

Năng lượng mỗi phôtôn của một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với tần số của chùm sáng đó.. Năng lượng mỗi phôtôn của một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ thuận với tần số của chùm sáng đó.[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 152 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, t câu đến câu 32) Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe hẹp cách khoảng a, ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng λ xác định, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D (D>>a) Trên thu hệ vân giao thoa Khoảng cách x từ vân trung tâm đến vân sáng bậc k quan sát A x k aD λ = B x k= aD λ C a x k D λ = D x k D a λ = Câu 2: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A một số nguyên lần bước sóng B một nửa bước sóng C một bước sóng D một phần tư bước sóng Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Trên thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i 1,0 mm= Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng A 0,75 mμ B 0,60 mμ C 0, 45 mμ D 0,50 mμ Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x A cos= (ω + ϕt ) Vận tốc vật có biểu thức A v=ωA cos(ω + ϕt ) B v= −ωA sin(ω + ϕt ) C v= −A sin(ω + ϕt ) D v=ωA sin(ω + ϕt ) Câu 5: Đặt hiệu điện u U cos100 t (V)= 0 π vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C=10−3 F π mắc nối tiếp Để dòng điện qua điện trở R pha với hiệu điện đặt vào đoạn mạch giá trị L A H 10π B 10 H π C 1 H π D 2 10 H − π Câu 6: Tính chất sau tia tử ngoại? A Khơng bị nước hấp thụ B Làm ion hóa khơng khí C Tác dụng lên kính ảnh D Có thể gây tượng quang điện Câu 7: Đặt hiệu điện u = U cos(ω + ϕt ) vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng A 2 U I 1 R C L = ⎛ ⎞ + ω −⎜⎝ ω ⎟⎠ B I U 1 R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ⎟ ω ⎝ ⎠ C 2 U I 1 R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ⎟ ω ⎝ ⎠ D 2 U I 1 R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ⎟ ω ⎝ ⎠ (2)Câu 8: Sóng điện từ A truyền với vận tốc môi trường B luôn không bị phản xạ, khúc xạ gặp mặt phân cách hai môi trường C là sóng dọc D mang lượng Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hịa trục Ox theo phương trình x =A cos tω Động vật thời điểm t A 2 đ W = mA ω cos ωt 2 B 2 2 đ W = mA ω sin tω C 2 đ W = mω A sin ωt 2 D 2 2 đ W = 2mω A sin ωt Câu 10: Đồng vị phóng xạ 222 86Rn có chu kì bán rã 91,2 Giả sử lúc đầu có 6,020.10 23 hạt nhân chất phóng xạ Hỏi sau 182,4 cịn lại hạt nhân chất phóng xạ chưa phân rã? A 1,505.10 hạt nhân 22 B 1,505.10 hạt nhân 23 C 3,010.10 hạt nhân 22 D 3,010.10 hạt nhân 23 Câu 11: Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện 0,55 μm Hiện tượng quang điện không xảy chiếu vào kim loại xạ nằm vùng A ánh sáng màu tím B ánh sáng màu lam C hồng ngoại D tử ngoại Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có cảm kháng ZL=30Ω tụ điện có dung kháng ZC=70Ω mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A 1,0 B 0,8 C 0,6 D 0,75 Câu 13: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L hiệu điện u=U cos tω Cường độ dịng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức A i U0 cos t L = ω ω B i U L cos0 t 2 π ⎛ ⎞ = ω ⎜ω + ⎟ ⎝ ⎠ C i U0 cos t L π ⎛ ⎞ = ⎜ω + ⎟ ω ⎝ ⎠ D 0 U i cos t L π ⎛ ⎞ = ⎜ω − ⎟ ω ⎝ ⎠ Câu 14: Đơn vị khối lượng nguyên tử u định nghĩa theo khối lượng đồng vị A 11 6 C B 126 C C 147 N D 136 C Câu 15: Dòng điện qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức i I cos t= m ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch chậm pha cường độ dòng điện A L C ω < ω B 1 ω> LC C 1 L C ω = ω D 1 L C ω > ω Câu 16: Tia Rơn-ghen có bước sóng A nhỏ bước sóng tia tử ngoại B nhỏ bước sóng tia gamma C lớn bước sóng tia tử ngoại D lớn bước sóng ánh sáng tím Câu 17: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Dao động tắt dần có khơng đổi theo thời gian C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng D Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động xảy cộng hưởng Câu 18: Một sóng học có bước sóng λ truyền theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N Biết khoảng cách MN = d Độ lệch pha Δϕ dao động hai điểm M N A d πλ Δϕ= B Δϕ=πd λ C d πλ Δϕ= D Δϕ=2 dπ λ (3)Câu 20: Trong tia sau, tia dòng hạt mang điện tích dương? A Tia α B Tia X C Tia β− D Tia γ Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = U c os( tω + ϕ) với U0, ϕ số ω thay đổi Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị lớn tần số góc ω thoả mãn A LC ω = B 2 R LC ω = C C L ω = D L C ω = Câu 22: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác B Ánh sáng đơn sắc khơng bị khúc xạ qua lăng kính C Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định Câu 23: Phát biểu sau sai nói phơtơn? A Vận tốc phôtôn chân không 3.108m/s B Mỗi phôtôn mang lượng xác định C Các phôtôn ánh sáng đơn sắc mang giá trị lượng D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân A 14 Z n+ X→ C p+ Z A hạt nhân X A 7 14 B 7 15 C 6 15 D 6 14 Câu 25: Một dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng Xung quanh dây dẫn A chỉ có từ trường B có điện từ trường C chỉ có điện trường D không xuất điện trường, từ trường Câu 26: Một vật thực dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x 6cos 4t 2 π ⎛ ⎞ = ⎜ − ⎟ ⎝ ⎠ với x tính cm, t tính s Gia tốc vật có giá trị lớn A 1,5 cm/s2 B 144 cm/s2 C 96 cm/s2 D 24 cm/s2 Câu 27: Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có dây treo dài A dao động điều hịa với tần số góc A g ω= A B ω = g A C g ω = π A D 1 g 2 ω = π A Câu 28: Dòng điện chạy qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức i I cos( t= m ω + ϕ) Nhiệt lượng toả điện trở R khoảng thời gian t (t lớn so với chu kì dòng điện) A m Q R I t= B m Q R I t 2 = C m Q RI t 2 = D m Q RI t= Câu 29: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Chu kì bán rã chất phóng xạ A T= λln B T ln λ = C T= ln λ D ln T 2 λ = Câu 30: Biết vận tốc ánh sáng chân không c 3.10 m/s.= Nếu ánh sáng có tần số 14 f =6.10 Hz bước sóng chân khơng A 5.10 m−7 B 5.10 mm−5 C 5.10 m−5 D 5 mμ Câu 31: Sóng siêu âm A truyền chân không B không truyền chân không C truyền khơng khí nhanh nước D truyền nước nhanh sắt Câu 32: Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động LC (có điện trở khơng đáng kể) A T LC 2 = π B 1 T 2 LC = π C T 2= π LC D T LC π (4) _ PHẦN RIÊNG (Thí sinh chđược chn phn dành cho ban ca mình) Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (8 câu, t câu 33 đến câu 40) Câu 33: Phản ứng phản ứng sau phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch)? A 4 14 17 2He+ N→ 1H + 8O B 210 206 84 Po → 2He + 82 Pb C 2 1H + 1H → 2He+ 0n D 23892 U → 42He + 23490 Th Câu 34: Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật Vận tốc dài điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r 0≠ có độ lớn A khơng thay đổi B bằng không C tăng dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu 35: Một vật rắn có momen qn tính I trục quay Δ cố định qua vật Tổng momen ngoại lực tác dụng lên vật trục Δ M Gia tốc góc γ (hoặc ký hiệu β) mà vật thu tác dụng momen A γ =2I M B γ = I M C 2I γ =M D γ = I M Câu 36: Đơn vị vận tốc góc A m/s B m/s2 C rad/s D rad/s2 Câu 37: Một đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh trục cố định qua đĩa với gia tốc góc khơng đổi rad/s2 Góc mà đĩa quay sau thời gian 10 s kể từ đĩa bắt đầu quay A 20 rad B 100 rad C 50 rad D 10 rad Câu 38: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r 0≠ có A vận tốc góc khơng biến đổi theo thời gian B gia tốc góc biến đổi theo thời gian C độ lớn gia tốc dài biến đổi theo thời gian D vận tốc góc biến đổi theo thời gian Câu 39: Đặc điểm sau tia laze? A Có tính định hướng cao B Khơng bị khúc xạ qua lăng kính C Có tính đơn sắc cao D Có mật độ cơng suất lớn (cường độ mạnh) Câu 40: Trong hành tinh sau hệ Mặt Trời: Kim tinh (sao Kim), Hỏa tinh (sao Hỏa), Thủy tinh (sao Thủy), Trái Đất; hành tinh xa Mặt Trời nhất? A Thủy tinh B Hỏa tinh C Trái Đất D Kim tinh _ Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội Nhân văn (8 câu, t câu 41 đến câu 48) Câu 41: Vận tốc truyền sóng điện từ chân khơng 3.108 m/s Một sóng điện từ có bước sóng m chân khơng có chu kì A 2.10-8 ms B 2.10-7 s C 2.10-8μs D 2.10-8 s Câu 42: Trong hệ Mặt Trời, thiên thể sau hành tinh? A Mặt Trăng B Hỏa tinh (sao Hỏa) C Mộc tinh (sao Mộc) D Trái Đất Câu 43: Cho lượng liên kết hạt nhân 2He 28,3 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 14,15 MeV/nuclôn B 14,15 eV/nuclôn C 7,075 MeV/nuclôn D 4,72 MeV/nuclôn Câu 44: Phát biểu sau nói mẫu nguyên tử Bo? A Nguyên tử xạ chuyển từ trạng thái lên trạng thái kích thích B Trong trạng thái dừng, động êlectron nguyên tử không (5)Câu 45: Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Thuyết lượng tử sở để giải thích định luật quang điện C Năng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với tần số chùm sáng D Năng lượng phơtơn chùm sáng đơn sắc tỉ lệ thuận với tần số chùm sáng Câu 46: Phát biểu sau sai nói phát quang? A Sự huỳnh quang thường xảy chất lỏng chất khí B Sự lân quang thường xảy chất rắn C Bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng kích thích D Bước sóng ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích Câu 47: Hạt nhân 239 94 Pu có A 94 prôtôn 145 nơtron B 145 prôtôn 94 nơtron C 145 prôtôn 94 êlectron D 94 prôtôn 239 nơtron Câu 48: Hạt nhân A ZX có khối lượng m Khối lượng prôtôn nơtron x m p n m Độ hụt khối hạt nhân A ZX A Δ =m [Z.mn +(A Z).m ] m− p − x B Δ =m (mp+m ) mn − x C Δ =m [Z.mp +(A Z).m ] m− n − x D Δ =m mx−(mp+mn) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 152 - Học Toàn Tập