Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 537 - Học Toàn Tập

5 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2021, 02:22

Năng lượng mỗi phôtôn của một chùm sáng đơn sắc tỉ lệ thuận với tần số của chùm sáng đó.. Năng lượng liên kết riêng của hạt.[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM 2007 Mơn thi: VẬT LÍ - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 537 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, t câu đến câu 32) Câu 1: Tia Rơn-ghen có bước sóng A nhỏ bước sóng tia tử ngoại B lớn bước sóng tia tử ngoại C lớn bước sóng ánh sáng tím D nhỏ bước sóng tia gamma Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện xoay chiều có biểu thức 0 u = U c os( tω + ϕ) với U0, ϕ số ω thay đổi Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị lớn tần số góc ω thoả mãn A L C ω = B C L ω = C 2 2 R LC ω = D LC ω = Câu 3: Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động LC (có điện trở khơng đáng kể) A T LC 2 = π B 1 T 2 LC = π C 2 T LC π = D T 2= π LC Câu 4: Trong tia sau, tia dịng hạt mang điện tích dương? A Tia γ B Tia β− C Tia α D Tia X Câu 5: Sóng siêu âm A truyền nước nhanh sắt B truyền chân không C không truyền chân khơng D truyền khơng khí nhanh nước Câu 6: Đồng vị phóng xạ 222 86Rn có chu kì bán rã 91,2 Giả sử lúc đầu có 6,020.10 23 hạt nhân chất phóng xạ Hỏi sau 182,4 cịn lại hạt nhân chất phóng xạ chưa phân rã? A 3,010.10 hạt nhân 23 B 1,505.10 hạt nhân 22 C 3,010.10 hạt nhân 22 D 1,505.10 hạt nhân 23 Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5 m Trên thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i 1,0 mm= Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng A 0, 45 mμ B 0,50 mμ C 0,60 mμ D 0,75 mμ Câu 8: Đặt hiệu điện u U cos100 t (V)= 0 π vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C=10−3 F π mắc nối tiếp Để dòng điện qua điện trở R pha với hiệu điện đặt vào đoạn mạch giá trị L A 10 H π B 2 10 H − π C 1 H 10π D 1 H π Câu 9: Biết vận tốc ánh sáng chân không c 3.10 m/s.= Nếu ánh sáng có tần số 14 f =6.10 Hz bước sóng chân khơng (2)Câu 10: Tính chất sau khơng phải tia tử ngoại? A Có thể gây tượng quang điện B Tác dụng lên kính ảnh C Khơng bị nước hấp thụ D Làm ion hóa khơng khí Câu 11: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Chu kì bán rã chất phóng xạ A T=ln λ B T= λln C ln T 2 λ = D T ln λ = Câu 12: Sóng điện từ A truyền với vận tốc môi trường B luôn không bị phản xạ, khúc xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường C là sóng dọc D mang lượng Câu 13: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động xảy cộng hưởng C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có khơng đổi theo thời gian Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe hẹp cách khoảng a, ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng λ xác định, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D (D>>a) Trên thu hệ vân giao thoa Khoảng cách x từ vân trung tâm đến vân sáng bậc k quan sát A x k D a λ = B x k a D λ = C x k aD λ = D x k= aD λ Câu 15: Một vật thực dao động điều hòa theo phương Ox với phương trình x 6cos 4t π ⎛ ⎞ = ⎜ − ⎟ ⎝ ⎠ với x tính cm, t tính s Gia tốc vật có giá trị lớn A 1,5 cm/s2 B 24 cm/s2 C 144 cm/s2 D 96 cm/s2 Câu 16: Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có dây treo dài A dao động điều hòa với tần số góc A ω = π2 g A B 1 g ω = π A C g ω = A D ω= g A Câu 17: Dòng điện chạy qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức i I cos( t= m ω + ϕ) Nhiệt lượng toả điện trở R khoảng thời gian t (t lớn so với chu kì dịng điện) A m Q R I t= B m 1 Q R I t 2 = C m 1 Q RI t 2 = D m Q RI t= Câu 18: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x =A cos tω Động vật thời điểm t A 2 đ W = mA ω cos ωt 2 B 2 2 đ W = 2mω A sin ωt C 2 đ W = mω A sin ωt 2 D 2 2 đ W = mA ω sin tω Câu 19: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x A cos= (ω + ϕt ) Vận tốc vật có biểu thức A v=ωA cos(ω + ϕt ) B v=ωA sin(ω + ϕt ) C v= −A sin(ω + ϕt ) D v= −ωA sin(ω + ϕt ) Câu 20: Một sóng học có bước sóng λ truyền theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N Biết khoảng cách MN = d Độ lệch pha Δϕ dao động hai điểm M N A Δϕ=2 dπ λ B d πλ Δϕ= C Δϕ=πd λ D 2 d πλ (3)Câu 21: Đặt hiệu điện u = U cos(ω + ϕt ) vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng A 2 U I R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ω ⎟ ⎝ ⎠ B 2 U I R C L = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ω ⎟ ⎝ ⎠ C I U 1 R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ω ⎟ ⎝ ⎠ D 2 U I R L C = ⎛ ⎞ + ω −⎜ ⎟ ω ⎝ ⎠ Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân A 14 Z n+ X→ C p+ Z A hạt nhân X A 7 15 B 6 14 C 6 15 D 7 14 Câu 23: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L hiệu điện 0 u=U cos tω Cường độ dịng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức A i U0 cos t L π ⎛ ⎞ =ω ⎜ω + ⎟ ⎝ ⎠ B 0 U i cos t L π ⎛ ⎞ =ω ⎜ω − ⎟ ⎝ ⎠ C i U0 cos t L = ω ω D i U L cos0 t 2 π ⎛ ⎞ = ω ⎜ω + ⎟ ⎝ ⎠ Câu 24: Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện 0,55 μm Hiện tượng quang điện không xảy chiếu vào kim loại xạ nằm vùng A ánh sáng màu tím B hồng ngoại C ánh sáng màu lam D tử ngoại Câu 25: Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Chiết suất lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác B Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ qua lăng kính C Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ qua lăng kính D Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định Câu 26: Một dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng Xung quanh dây dẫn A có điện từ trường B khơng xuất điện trường, từ trường C chỉ có từ trường D chỉ có điện trường Câu 27: Dịng điện qua đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức i I cos t= m ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch chậm pha cường độ dòng điện A L C ω < ω B 1 L C ω > ω C 1 ω> LC D 1 L C ω = ω Câu 28: Phát biểu sau sai nói phôtôn? A Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau B Vận tốc phôtôn chân không 3.108m/s C Mỗi phôtôn mang lượng xác định D Các phôtôn ánh sáng đơn sắc mang giá trị lượng Câu 29: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có cảm kháng ZL=30Ω tụ điện có dung kháng ZC=70Ω mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A 1,0 B 0,75 C 0,6 D 0,8 Câu 30: Một sóng truyền môi trường với vận tốc 110 m/s có bước sóng 0,25 m Tần số sóng A 27,5 Hz B 50 Hz C 440 Hz D 220 Hz Câu 31: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A một bước sóng B một phần tư bước sóng (4)Câu 32: Đơn vị khối lượng nguyên tử u định nghĩa theo khối lượng đồng vị A 12 6 C B 116 C C 136 C D 147 N _ PHẦN RIÊNG (Thí sinh chđược chn phn dành cho ban ca mình) Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Tự nhiên (8 câu, t câu 33 đến câu 40) Câu 33: Trong hành tinh sau hệ Mặt Trời: Kim tinh (sao Kim), Hỏa tinh (sao Hỏa), Thủy tinh (sao Thủy), Trái Đất; hành tinh xa Mặt Trời nhất? A Kim tinh B Hỏa tinh C Thủy tinh D Trái Đất Câu 34: Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật Vận tốc dài điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r 0≠ có độ lớn A giảm dần theo thời gian B không thay đổi C bằng không D tăng dần theo thời gian Câu 35: Đặc điểm sau tia laze? A Có tính định hướng cao B Có tính đơn sắc cao C Có mật độ công suất lớn (cường độ mạnh) D Không bị khúc xạ qua lăng kính Câu 36: Phản ứng phản ứng sau phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch)? A 238 234 92 U → 2He + 90 Th B 21084 Po → 42He + 82206Pb C 4 14 17 2He+ N→ 1H + 8O D 2 1H + 1H → 2He+ 0n Câu 37: Đơn vị vận tốc góc A m/s2 B rad/s C m/s D rad/s2 Câu 38: Một đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh trục cố định qua đĩa với gia tốc góc khơng đổi rad/s2 Góc mà đĩa quay sau thời gian 10 s kể từ đĩa bắt đầu quay A 20 rad B 100 rad C 50 rad D 10 rad Câu 39: Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn cách trục quay khoảng r 0≠ có A gia tốc góc biến đổi theo thời gian B vận tốc góc biến đổi theo thời gian C vận tốc góc khơng biến đổi theo thời gian D độ lớn gia tốc dài biến đổi theo thời gian Câu 40: Một vật rắn có momen quán tính I trục quay Δ cố định qua vật Tổng momen ngoại lực tác dụng lên vật trục Δ M Gia tốc góc γ (hoặc ký hiệu β) mà vật thu tác dụng momen A γ = I M B γ =2I M C I γ =M D γ =2I M _ Phần dành cho thí sinh ban Khoa học Xã hội Nhân văn (8 câu, t câu 41 đến câu 48) Câu 41: Phát biểu sau sai nói phát quang? A Bước sóng ánh sáng phát quang nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích B Sự lân quang thường xảy chất rắn C Bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng kích thích D Sự huỳnh quang thường xảy chất lỏng chất khí Câu 42: Hạt nhân 239 94 Pu có (5)Câu 43: Phát biểu sau nói mẫu nguyên tử Bo? A Trong trạng thái dừng, động êlectron nguyên tử không B Nguyên tử xạ chuyển từ trạng thái lên trạng thái kích thích C Khi trạng thái bản, nguyên tử có lượng cao D Trạng thái kích thích có lượng cao bán kính quỹ đạo êlectron lớn Câu 44: Phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Thuyết lượng tử sở để giải thích định luật quang điện C Năng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với tần số chùm sáng D Năng lượng phôtôn chùm sáng đơn sắc tỉ lệ thuận với tần số chùm sáng Câu 45: Hạt nhân A ZX có khối lượng m Khối lượng prôtôn nơtron x m p n m Độ hụt khối hạt nhân A ZX A Δ =m (mp+m ) mn − x B Δ =m mx−(mp+mn) C Δ =m [Z.mp +(A Z).m ] m− n − x D Δ =m [Z.mn+(A Z).m ] m− p − x Câu 46: Cho lượng liên kết hạt nhân 2He 28,3 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 14,15 eV/nuclơn B 4,72 MeV/nuclơn C 14,15 MeV/nuclôn D 7,075 MeV/nuclôn Câu 47: Trong hệ Mặt Trời, thiên thể sau hành tinh? A Mộc tinh (sao Mộc) B Mặt Trăng C Hỏa tinh (sao Hỏa) D Trái Đất Câu 48: Vận tốc truyền sóng điện từ chân khơng 3.108 m/s Một sóng điện từ có bước sóng m chân khơng có chu kì A 2.10-8 s B 2.10-7 s C 2.10-8 ms D 2.10-8μs -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 537 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí PB 2006-2007 lần 2 mã đề 537 - Học Toàn Tập