Đề thi HSG Địa lí lớp 9 cấp huyện TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2017-2018 - Học Toàn Tập

2 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 23:28

[r] (1)UBND THANH PHo rr-rAr NcuypN PHONG CNO DUC VADAO TAO rci, rru cHoN Hoc sINH GIoI Lop Nim hgc20l7 -2018 MON: EIA LI Thdi gian ldm bdi: 150 philt, kh6ng k€ thdi gian giao d€ DE CHINH THTIC CAu (4,0 di€m) a Chirng minh tr6n Tr6i Oat c6 hai thoi ki nong vd lpnh lu6n phi6n hai b6n c6u m6t nim vd gi6i thich nguy6n nhdn? b Giei thich uA lugng mua virng CUc Ciu 2 (4,0 didm) a Dga vlro Atlat Dia li ViQt Nam vd bi6u dd kdm theo bing gi6 tri nhiet d9 ("C) trung binh tpi mQt s6 dfa di6m vdo c6c ngdy tir 07101 dtln lll0ll20l8 Hdy nhpn x6t sp thay ddi nhiQt d0 vd gi6i thich nguyOn nhdn smu oo NHrFT Dg rRUNG niNu r4l r\{gr so o6 omm vAo cAc NGAy rrJ ozlor oEN rriorizors 2A 1S IU 14 10 nsay-i rhsns_ *aJlol i _t8|oj.* 0e/01_* * 10/% _1v91 _, -} Hi Gieng 20 11 , 10 : t0 tl I ,qN;ryiii -i re: l ;', -i.-i] g- ;"- - 1 *-rhanh Hoa - -18 1t* * * J_2* _*_ t2 _ 1? j b So s6nh dflc di6m khi hpu gifta MiAn khf hpu phia B8c v6i MiAn khf h4u phia Nam d nu6c ta Cdu (4,0 di€m) DUa vdo Atlat Dfa li ViQt Nam vd ki6n thric dd hgc, hdy: a PhAn tich 6nh hu&ng cira d6n cu t6i su ph6t tri6n vri ph6n bd ngdnh dich vp nu6c ta b Tai nu6c ta c6 kh6 nbng ph6t tri6n m6t ndn ndng nghiOp nhiet ddi? Cdu (4,0 did@ DUa vdo Atlat Dia li Vi6t Nam vd ki6n thirc dd hoc, hdy: a So s6nh di6u kiQn tg nhi6n dC phdt tri6n kinh 6 - xdhQi Bic Trung 86 vd Duy0n hai Nam frung bE.' (2)CSu5( a virng b 4,0 di6@ Cho bang sO tigu sAN LUqNG LUA vulvc o m/6c r.q, 2005 20r5 Ci n[rri'c 35 790.8 45 2r5 ) tron$d6: , D$ng bing s6ng H6ng r99,0 6- 5;23-,p-T4ung du vd mi6n nfi phia Bd 083,9 5450 c Trung B0 vd Duy6n h6i n 1en frung 940,6 860 ) Tdy Nsuy6n 714,5 | 2t3 )t D ng Nam BQ I 618,3 | 373 D ne bdns sdne Cftu Lons 19 234,5 25 699 Ngu6n Hdy vP bi6u d6 thfch hqp nhdt nu6c fa trong giai doqn 2005 *'. Tri bi{u dii, hay nhan x6t vd giai Th[ sinh tlwgc sric dEtng At Nir hc 01: ricl n gidm th6ng kA t/iet .A ,t tA o llen su tnav ool san 'a v6 tinh hinh san xuAt ' l{ ViQt Nam vd md; nA t , S0 b6o dar tt{am ndm luqng hia hia gpo o 2 v finh cdrlt th, ?005,20I5 phdn theo nu6c ta tay
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG Địa lí lớp 9 cấp huyện TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2017-2018 - Học Toàn Tập, Đề thi HSG Địa lí lớp 9 cấp huyện TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2017-2018 - Học Toàn Tập