Lịch sử 7- Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (từ ngày 27 -> 1- 5- 2020)

4 18 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 16:52

Trước tình hình quân minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ Ana. Trần Nguyên Hãn.[r] (1)BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN (Tiếp theo) 3 NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA PHONG TRÀO TÂY SƠN: a, Nguyên nhân thắng lợi: - Ý chí đấu tranh chống áp bóc lột tinh thần yêu nước cao nhân dân ta - Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt Quang Trung huy nghĩa quân b, Ý nghĩa lịch sử: (2)- Đánh tan xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ độc lập lãnh thổ tổ quốc CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 1) Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền - Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh kéo quân Bắc lật đổ triều đại Tây Sơn - Năm 1802, Nguyễn Ánh lên vua, lấy niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập triều Nguyễn - Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền, ban hành luật Hoàng triều lueetj lệ (Luật Gia Long) năm 1815 2) Kinh tế triều Nguyễn a) Nông nghiệp: - Chú ý việc khai hoang, lập ấp, lập đồn điền, đặt lại chế độ quân điền - Ở tỉnh phía Bắc, việc đắp đê trọng b) Công thương nghiệp: - Nhà nươc lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu, khai thác mỏ mở rộng - Các nghề thủ công phát triển - Việc bn bán có nhiều thuận lượi nhiên ngoại thương bị hạn chế BÀI TẬP CỦNG CỐ THAM KHẢO (HS không chép mục tập in làm) Câu Tại quân Minh chấp nhận tạm hòa Lê Lợi vào mùa hè năm 1423? a Quân Minh mệt mỏi b Thực âm mưu dụ hòa Lê Lợi c Làm ý chí chiến đấu nghĩa quân Lam Sơn d Các câu a b Câu Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn nào? a Rất mạnh, qn số đơng, vũ khí đầy đủ b Còn yếu (3)Câu Khi quân Minh công Lam Sơn, trước mạnh giặc nghĩa quân làm gì? a Rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa) b Rút lên núi Núi Đọ (Thanh Hóa) c Rút vào Nghệ An d Không rút lui, cầm cự đến Câu Trong lúc nguy khốn, Lê Lai làm để cứu Lê Lợi? a Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến b Giúp Lê Lợi rút quân an tồn c Đóng giả Lê Lợi để hy sinh thay chủ tướng d Tất Câu Trước tình hình qn minh cơng nghĩa quân, người đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ An? a Nguyễn Trãi b Lê Lợi c Nguyễn Chích d Trần Nguyên Hãn Câu Nguyên nhân nhuyên nhân dẫn đến thắng lợi khỏi nghĩa Nam Sơn? a Lòng yêu nước nhân dân ta phát huy cao độ b Bộ huy khởi nghĩa người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu Lê Lợi, Nguyễn Trãi c Sự ủng hộ tầng lớp nhân dân cho khởi nghĩa d Cả ý Câu Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ “ngụ binh nông” Đúng hay sai? a Đúng b Sai Câu Ai người dặn quan triều: “Một thước núi, tấc sông ta không lẽ lại vứt bỏ” a Lê Thái Tổ c Lê Nhân Tông b Lê Thánh Tông d Lê Hiền Tơng Câu Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” biên soạn phát hành thời vua nào? a Lê Thái Tổ c Lê Thánh Tông b Lê Nhân Tông d Lê Hiền Tông Câu 10 Dưới thời nhà Lê, việc định lại sách chia ruộng đất cơng làng xã gọi gì? a Phép quân điền c Phép tịch điền b Phép lộc điền d Tất Câu 11 Thời Lê sơ đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất? a Vân Đồn c Thăng Long b Vạn Kiếp d Các nơi (4)là nơi: a Thuyền bè nước láng giềng qua lại buôn bán b Bố phòng để chống lại lực thù địch c Tập trung ngành nghề thủ công d Sản xuất mặt hàng sành, sứ, vải, lụa Câu 13 Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc thời Lê sơ thể rõ rệt đặc sắc cơng trình lăng tẩm, cung điện đâu? a Lam Sơn (Than Hóa) c Núi Chí Linh (Than Hóa) b Linh Sơn (Than Hóa) d Lam Kinh (Thanh Hóa) Câu 14 Năm 1428, kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi viết hùng văn có tên gọi gì? a Bình Ngơ đại cáo c Phú núi Chí Linh b Bình Ngơ sách d Câu a b Câu 15 Nội dung văn thơ thời Lê sơ có đặc điểm a Thể Lịng u nước sâu sắc b Thể lòng tự hào dân tộc c Phản ánh khí phách anh hùng tinh thần bất khuất dân tộc d Tất câu Câu 16 Ông vua anh minh thời Lê sơ ai? a Lê Thái Tổ c Lê Thánh Tông b Lê Thái Tông d Lê Nhân Tông Câu 17 Luật Hồng Đức đời thời kỳ nước ta? a Thời Lý - Trần c Thời Tiền Lê b Thời nhà Hồ d Thời Lê sơ Câu 18 Số lượng nơ tì ngày giảm dần, đặc điểm xã hội thời kỳ nào? a Thời Lý - Trần c Thời Lê sơ b Thời nhà Hồ d Câu b c Câu 19 Thời kỳ Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo đạo giáo bị hạn chế? a Thời nhà Lý c Thời nhà Hồ b Thời nhà Trần d Thời Lê sơ Câu 20 Những việc làm thể nhà Lê sơ quan tâm đến giáo dục a Dựng lại Quốc tử giám kinh thành Thăng Long Mở thêm trường b Mọi người học, thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 7- Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (từ ngày 27 -> 1- 5- 2020), Lịch sử 7- Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (từ ngày 27 -> 1- 5- 2020)

Từ khóa liên quan