Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2005-2006 - Học Toàn Tập

1 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 06:35

TÝnh momen cña lùc F vµ gia tèc gãc cña rßng räc ®èi víi trôc quay trªn.[r] (1)Bộ giáo dục đào tạo Đề thi thức kú thi tèt nghiƯp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: vật lí - Trung học phổ thông phân ban Thi gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề I Phần chung cho thí sinh ban (8,0 im) Câu 1(1,5 điểm) - Vit cơng thức tính biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động điều hoà ph−ơng, cùng tần số, có ph−ơng trình: x1 = A1cos(ωt + ϕ1) x2 = A2cos(ωt + ϕ2) với A1, A2, ω, ϕ1, ϕ2 số - Biên độ dao động tổng hợp có giá trị lớn nhất, nhỏ độ lệch pha hai dao động thành phần thoả mãn iu kin gỡ? Câu 2(1,5 điểm). Hiện tợng phóng xạ gì? Nêu chất tia phóng xạ: , _, + Câu 3(1,5 điểm) Ph−ơng trình dao động điều hồ vật nhỏ dọc theo trục Ox có dạng: x = 6cos(πt + 2 π ) (x tính cm t tính giây) a) Xác định biên độ, chu kỳ tần số dao động b) ViÕt biĨu thøc vËn tèc cđa vËt TÝnh vËn tèc cđa vËt ë thêi ®iĨm t = s Câu 4(2,0 điểm). Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50 mắc nối tiÕp víi tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C = 3 2 π .10 4 F nh− hình vẽ Hiệu điện A B ln ổn định có dạng: u = 200cos100πt (V) a) Tính tổng trở đoạn mạch AB viết biểu thức c−ờng độ dòng điện tức thời chạy mạch b) Trong đoạn mạch AB, mắc nối tiếp thêm cuộn cảm có độ tự cảm L Tính L để cộng h−ởng điện xảy c−ờng độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua mạch lúc Câu 5(1,5 điểm) Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, khe đ−ợc chiếu sáng ánh sáng đỏ có b−ớc sóng λ = 0,75 àm, khoảng cách hai khe a = 0,5 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = m a) Tính khoảng vân quan sát b) Thay ỏnh sỏng trờn ánh sáng khác có b−ớc sóng λ’ khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc bên vân trung tâm mm Tính b−ớc sóng λ’ II PHầN dành cho thí sinh ban ( 2,0 ®iĨm) A ThÝ sinh ban KHTN chän c©u 6a câu 6b Câu 6a(2,0 điểm) -Viết ph−ơng trình (ph−ơng trình động lực học) vật rắn chuyển động quay quanh trục cố định Nêu tên đơn vị đại l−ợng ph−ơng trình - Một rịng rọc đồng chất có momen qn tính trục quay cố định ∆ qua khối tâm 10– kg.m2 Tác dụng vào ròng rọc lực tiếp tuyến với vành ròng rọc vng góc với ∆, độ lớn lực không đổi F = N, khoảng cách từ điểm đặt lực tới trục ∆ 10 cm Tính momen lực F gia tốc góc của rịng rọc trục quay C©u 6b(2,0 ®iĨm) - Viết biểu thức động vật rắn quay quanh trục cố định Nêu tên đơn vị đại l−ợng trong biểu thức - Momen qn tính bánh xe trục quay cố định ∆ qua tâm kg.m2 Bánh xe quay quanh trục ∆ với vận tốc góc khơng đổi quay đ−ợc 360 vịng phút Tính động bánh xe B Thí sinh ban KHXH-NV chọn câu 7a câu 7b Câu 7a(2,0 điểm) - Phỏt biu nh lut giới hạn quang điện - Chiếu chùm ánh sáng có b−ớc sóng 0,45 àm vào catốt tế bào quang điện Biết giới hạn quang điện của kim loại làm catốt 0,35 àm Hiện t−ợng quang điện có xảy khơng? Vì sao? Câu 7b(2,0 điểm) - Vit biểu thức l−ợng tử l−ợng (năng l−ợng phôtôn) Nêu tên đại l−ợng biểu thức - Tính l−ợng tử l−ợng ánh sáng đỏ có b−ớc sóng 0,75 àm Cho số Plăng h = 6,625.10 34 J.s vận tốc ánh sáng chân không c = 3.10 m/s HÕt Hä tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: C R
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2005-2006 - Học Toàn Tập, Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí phân ban 2005-2006 - Học Toàn Tập